Skip to content

ไม่รีบ ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ไทยอย่างสบายใจ

เวลาเร่งรีบ รีบหน่อย​ เร็วๆหน่อย​ ไม่ต้อง​รีบ​ ภาษาอังกฤษ​พูดว่า​ยังไง?

ไม่รีบ ภาษาอังกฤษ: Understanding and Embracing Patience in English

In the fast-paced world we live in, the concept of “ไม่รีบ” or “Not in a hurry” holds a significant place in our lives. In English, expressing this sentiment involves more than just the literal translation. This article aims to explore the meaning and usage of “ไม่รีบ” in English, provide examples, and offer insights into related vocabulary and phrases.

คำศัพท์เกี่ยวกับ ไม่รีบ ในภาษาอังกฤษ

Before delving into the depth of “ไม่รีบ” in English, let’s familiarize ourselves with some key vocabulary related to this concept:

 • Patience (ความอดทน): The ability to endure waiting, delay, or provocation without becoming annoyed or upset.

 • Calm (สงบ): A state of tranquility or quiet, free from disturbance or agitation.

 • Relax (ผ่อนคลาย): To make or become less tense or anxious.

 • Take it slow (ทำอย่างช้าๆ): To proceed at a relaxed or unhurried pace.

 • No rush (ไม่รีบ): An expression indicating that there is no need to hurry or do something quickly.

 • Easy does it (ค่อยเป็นค่อยไป): Advising someone to proceed slowly and carefully.

วิธีให้ความหมายของ ไม่รีบ และคำที่ใกล้เคียง

ความหมายของ ไม่รีบ ในภาษาอังกฤษ

In English, the equivalent of “ไม่รีบ” encompasses the idea of being patient, taking one’s time, and not feeling pressured to rush through tasks or activities. It’s about embracing a more relaxed and composed approach to life.

คำที่ใกล้เคียง

 1. No hurry (ไม่รีบ): Directly translated, this phrase aligns with the essence of “ไม่รีบ.” It indicates that there is no need to rush or be in a hurry.

 2. Take your time (ใช้เวลา): Encouraging someone to proceed at their own pace, without the need for speed.

 3. Don’t rush it (อย่ารีบ): Advising against doing something hastily, emphasizing the importance of patience.

การใช้ ไม่รีบ ในประโยคภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่มีการใช้คำว่า ไม่รีบ ในทางปฏิบัติ

 1. “I have an important presentation tomorrow, but there’s no need to rush. I’ll prepare it thoroughly.”

  • ฉันมีการนำเสนอที่สำคัญพรุ่งนี้ แต่ไม่ต้องรีบ ฉันจะเตรียมมันอย่างถี่ถ้วน.
 2. “Let’s enjoy our meal and conversation. No need to rush through dinner.”

  • เราจะเพลิดเพลินกับอาหารและการสนทนาของเรา ไม่ต้องรีบผ่านมื้อเย็น.
 3. “Why are you in such a hurry? Take it slow and savor the moment.”

  • ทำไมคุณรีบจัง? ทำอย่างช้าๆและเพลิดเพลินกับตอนนี้.

คำและวลีที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ไม่รีบ

To further enhance your understanding of the concept, let’s explore additional words and phrases related to “ไม่รีบ” in English:

 1. No rush, take your time (ไม่รีบ, ใช้เวลา): Encouraging someone to proceed at a comfortable pace.

 2. Easy does it (ค่อยเป็นค่อยไป): Advising to proceed slowly and carefully, often used in situations requiring caution.

 3. Relax and unwind (ผ่อนคลายและผ่อนคลาย): Taking a break to relax and release stress.

 4. Be patient (อดทน): Encouraging someone to endure difficulties or delays without getting upset.

คำแนะนำในการเรียนรู้ ไม่รีบ และภาษาอังกฤษ

วิธีการเพิ่มคำศัพท์และการใช้ ไม่รีบ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

 1. Incorporate in Daily Conversations (นำเข้าในบทสนทนาประจำวัน): Practice using expressions like “No rush” or “Take it slow” in your daily conversations to reinforce their usage.

 2. Read English Literature (อ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ): Explore English books, articles, or poems that emphasize the importance of patience and a relaxed approach.

 3. Watch English Movies/TV Shows (ดูหนัง/รายการทีวีภาษาอังกฤษ): Pay attention to how characters express patience and take their time in various situations.

 4. Engage in English Language Forums (มีส่วนร่วมในฟอรั่มภาษาอังกฤษ): Join online forums or communities where English speakers discuss topics related to patience and a calm demeanor.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไม่รีบ ในภาษาอังกฤษ

For those seeking additional resources to delve deeper into the concept of “ไม่รีบ” in English, the following links provide valuable information:

 1. Longdo Dictionary – ไม่รีบ

 2. Twitter – English by Kru Ann

 3. Longdo Dictionary – ไม่รีบ (Negative form)

 4. Facebook – Grammar Mi Pea

 5. Longdo Dictionary – No need

By exploring these resources, you can deepen your understanding of “ไม่รีบ” in English and its application in various contexts.

In conclusion, embracing the concept of “ไม่รีบ” in English involves incorporating patience, calmness, and a relaxed attitude into our daily lives. By understanding the related vocabulary, practicing its usage, and exploring additional resources, you can enhance your language skills and cultivate a more composed approach to challenges and opportunities. Remember, in the journey of language learning, there’s no rush – take it one step at a time.


FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: What is the literal translation of “ไม่รีบ” in English?

A1: The literal translation of “ไม่รีบ” in English is “Not in a hurry” or “No rush.”

Q2: How can I encourage someone to be patient in English?

A2: You can use expressions like “Take your time,” “No need to rush,” or “Easy does it” to encourage someone to be patient and proceed at a comfortable pace.

Q3: Are there any English phrases similar to “ไม่รีบ”?

A3: Yes, phrases like “No hurry,” “Don’t rush it,” and “Be patient” convey a similar sentiment of not being in a hurry.

Q4: How can I incorporate “ไม่รีบ” in my daily English conversations?

A4: Practice using expressions like “No rush” or “Take it slow” in everyday conversations. You can also explore English literature and movies that emphasize the importance of patience.

Q5: Where can I find more information about “ไม่รีบ” in English?

A5: Check resources such as Longdo Dictionary, Twitter accounts like English by Kru Ann, and language forums for discussions related to patience in English.

Q6: Is there a negative form of “ไม่รีบ” in English?

A6: Yes, phrases like “Don’t rush it” or “No need to hurry” convey the negative form of being in a hurry.

Feel free to explore the provided links and resources for a comprehensive understanding of “ไม่รีบ” in English.

เวลาเร่งรีบ รีบหน่อย​ เร็วๆหน่อย​ ไม่ต้อง​รีบ​ ภาษาอังกฤษ​พูดว่า​ยังไง?

Keywords searched by users: ไม่รีบ ภาษาอังกฤษ ถ้าคุณไม่รีบ ภาษาอังกฤษ, ใจเย็นๆไม่ต้องรีบ ภาษาอังกฤษ, ฉันไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ, ทําไมคุณรีบจัง ภาษาอังกฤษ, เร่งรีบ ภาษาอังกฤษ, ค่อยเป็นค่อยไป ภาษาอังกฤษ, ฉันรอได้ ภาษาอังกฤษ, คุณรีบใช้ไหม ภาษาอังกฤษ

Categories: แบ่งปัน 79 ไม่รีบ ภาษาอังกฤษ

(v) do not hasten, See also: do not hurry, do not scurry, do not rush, do not dash, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: ผมไม่รีบร้อนหรอก จะมีก็แต่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เท่านั้นที่มีอาการหงุดหงิดบ้าง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔เพราะความรีบหรือเป่า นะเป็นไปได้ เพราะว่ารีบ ก็เลยใช้ rush) Hurry จะใช้ก็ต่อเมื่อจะบอกว่า รีบเร่งทำบางสิ่งบางอย่าง เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ต้องรีบทำให้เสร็จก่อน เช่นประโยคตัวอย่างของ “rush hour”

ฉันใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็ถึงออฟฟิศ หรือประมาณ 45 นาทีในชั่วโมงเร่งด่วน The train was very crowded during rush hour and we were squashed between other passengers. รถไฟแออัดมากในชั่วโมงเร่งด่วน และผู้โดยสารคนอื่นเบียดกัน

There’s no need to be frightened, you know. คุณไม่จําเป็นต้องตื่นกลัวไปหรอกนะ Rebecca (1940)
There’s no need to shout! ไม่ต้องตะโกนก็ได้! Clue (1985)
No need for that, Captain. He’s quite docile. Come in. ไม่ต้องหรอกผู้กอง เขาเชื่องมาก Day of the Dead (1985)
Why don’t some of you do something? ทำไมแกไม่แบ่งให้คนอื่นบ้าง ซักนิดไม่ได้เหรอ The Great Dictator (1940)
Why don’t you answer me? ทําไมคุณไม่ตอบฉันล่ะคะ Rebecca (1940)
Why don’t you stay here a while and rest? ทําไมไม่นอนพักที่นี่สักครู่… Rebecca (1940)

Rush กับ Hurry ต่างกันอย่างไร

[Rush กับ hurry ต่างกันอย่างไร]

การแตกต่างระหว่าง “Rush” และ “Hurry” มีความหมายที่สำคัญที่น่าสนใจในการใช้ภาษา โดยทั่วไป “Rush” มักถูกใช้เมื่อต้องการบ่งบอกถึงการทำงานหรือกระบวนการที่ต้องการความรีบร้อนหรือเร่งด่วน เนื่องจากสิ่งนั้นมีความสำคัญหรือเป็นเรื่องที่ต้องจัดการทันที ในทำนองเดียวกัน “Hurry” ใช้เมื่อต้องการบอกถึงการรีบเร่งในการทำบางสิ่งบางอย่าง เนื่องจากมีความสำคัญและต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น, ควรมีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างการใช้งานของ “Rush” และ “Hurry” ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความแตกต่างในบริบททางวัฒนธรรมและการสื่อสาร.

No Need ใช้อย่างไร

ไม่จำเป็นต้องกลัวนะคะ คุณไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเลยครับ ใน “Rebecca” (1940) ไม่ต้องตื่นตระหนกเลย Rebecca! ใน “Clue” (1985) ไม่ต้องตะโกนเสียงใหญ่เลย! ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นนะคะ ผู้กอง เขาเป็นคนอ่อนโยนมากเลยครับ มาเข้ามาเถอะครับ Day of the Dead (1985) 9 อย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทความครับ

Rush Hour ใช้กับอะไร

[การใช้คำว่า “Rush Hour” นั้นหมายถึงอะไรบ้าง] ตัวอย่างการใช้คำว่า “Rush Hour” คือ เวลาที่ฉันใช้ในการเดินทางไปที่ทำงาน โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเพื่อเดินถึงที่ทำงานในทางกลับกลางวัน และประมาณ 45 นาทีในช่วงเวลาที่มีการจราจรและคนเยอะขณะเรียกว่า “Rush Hour” ในช่วงนี้, รถไฟมีความแออัดมาก และเราต้องหนีไม่พ้นการถูกบีบด้วยผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่เต็มไปด้วย.

Why Don’T ใช้ยังไง

เพราะไม่ทราบว่าทำไมบางท่านถึงไม่ทำอะไรบ้าง? ทำไมคุณไม่ตอบฉันล่ะคะ? ทำไมไม่นอนพักที่นี่สักครู่? ฉายมาจาก The Great Dictator (1940) และ Rebecca (1940) ตามลำดับ หากคุณยังสงสัยเกี่ยวกับบรรทัดที่กำลังถูกถามนี้ คือ “Why don’tsome of you do something? ทำไมแกไม่แบ่งให้คนอื่นบ้าง ซักนิดไม่ได้เหรอ?” นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคำพูดจาก The Great Dictator (1940) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากปี 1940 นี้ถือเป็นคำถามที่เรียกให้ท่านใดท่านหนึ่งมีการกระทำ ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ทำอะไรเลย และเพื่อให้คำถามนี้เข้าใจได้ดีขึ้น ควรตัดตอนท้ายของประโยคออกเนื่องจากมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กำลังพูดถึง

เวลาเร่งรีบ รีบหน่อย​ เร็วๆหน่อย​ ไม่ต้อง​รีบ​ ภาษาอังกฤษ​พูดว่า​ยังไง?
เวลาเร่งรีบ รีบหน่อย​ เร็วๆหน่อย​ ไม่ต้อง​รีบ​ ภาษาอังกฤษ​พูดว่า​ยังไง?
คอร์สดีๆ ต้องรีบจอง!
คอร์สดีๆ ต้องรีบจอง! “เขียนอย่างไรให้คนอ่านรู้เรื่อง”
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Fragment) ในภาษาอังกฤษคืออะไร ? - Engnow.In.Th เรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์
ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Fragment) ในภาษาอังกฤษคืออะไร ? – Engnow.In.Th เรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์
✨20 ตัวย่อภาษาอังกฤษ เอาไว้คุยจุ๊กจิ๊กกับเพื่อนๆ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Suhnor_ | Lemon8
✨20 ตัวย่อภาษาอังกฤษ เอาไว้คุยจุ๊กจิ๊กกับเพื่อนๆ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Suhnor_ | Lemon8
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - Mylearnville
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน – Mylearnville
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน On Instagram: “Saying Goodbye | การบอกลา #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnengli… | ประเภทคำ, เรียน ภาษาอังกฤษ, คำคมการเรียน
เรียนภาษาอังกฤษจากการ์ตูน On Instagram: “Saying Goodbye | การบอกลา #Mrsthinglish #English #อังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #Learnengli… | ประเภทคำ, เรียน ภาษาอังกฤษ, คำคมการเรียน
อยากบอกว่า “ไปทำธุระ” อย่าใช้ Do Business
อยากบอกว่า “ไปทำธุระ” อย่าใช้ Do Business
ไอเดีย ภาษาอังกฤษ 230 รายการ | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์
ไอเดีย ภาษาอังกฤษ 230 รายการ | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์
Edufirst School] ✨วลีภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ “เวลา” ที่ใช้บ่อย!✨ 🤔 ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็มักมีเวลาเป็นตัวกำหนด “เวลา” เป็นสิ่งมีค่าและหาซื้อไม่ได้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงนำ สำนวนหรือวลีภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับเ
Edufirst School] ✨วลีภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ “เวลา” ที่ใช้บ่อย!✨ 🤔 ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็มักมีเวลาเป็นตัวกำหนด “เวลา” เป็นสิ่งมีค่าและหาซื้อไม่ได้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงนำ สำนวนหรือวลีภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับเ
ตามสบาย, ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ตามสบาย, ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
8 ประโยคภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับแม่ค้าออนไลน์ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย English Clinic | Lemon8
8 ประโยคภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับแม่ค้าออนไลน์ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย English Clinic | Lemon8
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
29 ประโยคภาษาอังกฤษ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, ศึกษา
29 ประโยคภาษาอังกฤษ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, ศึกษา
100คำศัพท์เด็ด!! เคล็ดลับเพิ่มยอดขาย
100คำศัพท์เด็ด!! เคล็ดลับเพิ่มยอดขาย
เลิกหยิบของก่อนได้รับอนุญาต ภาษาอังกฤษ #Shortsvideo #Shorts #ภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษกับEse - Youtube
เลิกหยิบของก่อนได้รับอนุญาต ภาษาอังกฤษ #Shortsvideo #Shorts #ภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษกับEse – Youtube
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน
รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน
ไอเดีย ภาษาอังกฤษ 230 รายการ | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์
ไอเดีย ภาษาอังกฤษ 230 รายการ | เรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ไม่รีบ ภาษาอังกฤษ.

See more: phutungcpa.com/category/investment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *