Skip to content

วงการแพทย์ ภาษาอังกฤษ: การเตรียมตัวสู่อาชีพแพทย์ในยุคดิจิทัล

รับตรวจแกรมม่าและแก้ไขภาษาอังกฤษ (Proofreading And Editing) สำหรับงาน Manuscript ทางการแพทย์

ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข | English For Medical Student

Keywords searched by users: วงการแพทย์ ภาษาอังกฤษ: การเตรียมตัวสู่อาชีพแพทย์ในยุคดิจิทัล

การแปลคำว่า วงการแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ

รับตรวจแกรมม่าและแก้ไขภาษาอังกฤษ (Proofreading And Editing) สำหรับงาน Manuscript ทางการแพทย์
รับตรวจแกรมม่าและแก้ไขภาษาอังกฤษ (Proofreading And Editing) สำหรับงาน Manuscript ทางการแพทย์

การแปลคำว่า วงการแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ

วงการแพทย์เป็นคำที่ใช้บ่อยในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับชุมชนหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ อาทิเช่น พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพ วงการแพทย์ประกอบด้วยหลายสาขาทางการแพทย์ที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น การแพทย์ทั่วไป, การศัลยกรรม, กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์, สูตินรีเวชศาสตร์, กายภาพบำบัด, หูฟัง-จมูก-คอ, ทันตกรรม, อายุรกรรม, สูติบำบัด, วิทยาศาสตร์การเวชศาสตร์, และอื่น ๆ

ในภาษาอังกฤษ การแปลคำว่า วงการแพทย์ สามารถแปลได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร ดังนี้:

 1. Medical field: คำว่า วงการแพทย์ สามารถแปลเป็น medical field ได้เพื่อหมายถึงกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญและกำลังพัฒนาในด้านการแพทย์ คำนี้เป็นทางเลือกที่สามารถใช้ร่วมกับคำที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่น the medical field of cardiology (วงการแพทย์ด้านหัวใจและหลอดเลือด) หรือ advancements in the medical field (ความก้าวหน้าในวงการแพทย์)

 2. Medical community: คำว่า วงการแพทย์ สามารถแปลเป็น medical community ได้เพื่อหมายถึงชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันในวงการแพทย์ คำนี้เน้นทัศนคติของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์เป็นหลัก เช่น The medicalcommunity in this region is dedicated to providing quality healthcare (ชุมชนทางการแพทย์ในภูมิภาคนี้มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ).

 3. Healthcare industry: คำว่า วงการแพทย์ สามารถแปลเป็น healthcare industry ได้เพื่ออธิบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ คำนี้มักใช้ในบริบททางธุรกิจและการเงิน เช่น the healthcare industry is experiencing rapid growth (วงการแพทย์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว) หรือ investing in the healthcare industry (การลงทุนในวงการด้านการแพทย์).

 4. Medical profession: คำว่า วงการแพทย์ สามารถแปลเป็น medical profession ได้เพื่อเน้นว่าเป็นอาชีพหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ คำนี้เน้นความรับผิดชอบและคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น She has dedicated her life to the medical profession (เธอได้มอบถ้วยชีวิตให้กับวิชาชีพทางการแพทย์).

การเลือกใช้คำแปลในแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทที่ต้องการสื่อสาร สำหรับคำว่า วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ มีหลายตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ และอาจมีคำแปลอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในที่นี้

ความหมายของ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์Books | ร้านหนังสือนายอินทร์

ความหมายของ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

วงการแพทย์ (Medical field) เป็นองค์กรและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การรักษา และการค้นหาวิธีการรักษาโรคและอาการทางการแพทย์ที่เป็นปัญหาต่างๆ วงการแพทย์เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของประชากรทั่วไป อาทิเช่น การวินิจฉัยโรค ให้การรักษา การผ่าตัด การให้ยา การฟื้นฟูสุขภาพ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

วงการแพทย์นับว่าเป็นวงการที่มีความสำคัญในการพัฒนาสังคม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชากร รวมถึงการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรค เพื่อให้มนุษย์สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วงการแพทย์มีความหลากหลายและซับซ้อน มีหลายสาขาแพทย์ที่แตกต่างกันตามศาสตร์ที่ศึกษา ตัวอย่างเช่น แพทย์ทางเลือก เช่น โรคสมองเสื่อมที่ใช้วิธีการแพทย์ทางเลือก เช่น การใช้สมุนไพร การฟื้นฟูด้วยการออกกำลังกาย หรือการใช้เข็มขัดจีน และแพทย์ทางเลือกอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีสาขาอื่นๆ เช่น แพทย์กายภาพบำบัด ที่ใช้การกายภาพบำบัดในการรักษา แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้คำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยทางทรัพยากรทางมนุษย์ และอื่นๆ อีกมากมาย

วงการแพทย์ในภาษาอังกฤษ (Medical field in English) เป็นการอธิบายวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ เช่นการเรียนรู้และสื่อสารในการศึกษาแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการสอบวิชาชีพแพทย์ การเผยแพร่ผลวิจัยทางการแพทย์ให้ถึงผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไป และการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ

ในวงการแพทย์ภาษาอังกฤษยังมีคำศัพท์และสำนวนที่เฉพาะเจาะจงและมีความหมายเฉพาะตามสาขาทางการแพทย์ที่ต่างกันไป เช่น คำศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรค เช่น ภาวะเสี่ยง อาการ อาการแสดงผล การตรวจวินิจฉัย และการรักษา คำศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และคำศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงพยาบาล เช่น แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

วงการแพทย์ในภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจในวงการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์ทางการแพทย์จากทั่วโลกได้ นอกจากนี้ เป็นที่รู้กันว่าการสื่อสารในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานในวงการแพทย์ระด

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

Medical Vocabulary | อุปกรณ์ทางการแพทย์และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ - Youtube
Medical Vocabulary | อุปกรณ์ทางการแพทย์และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ – Youtube

วงการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในทุกประเทศทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้ในวงการแพทย์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกสามารถเข้าใจและสื่อสารกันได้ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์:

 1. The doctor diagnosed the patient with pneumonia and prescribed antibiotics.
  (หมอวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคปอดบวมและสั่งให้ใช้ยาปฏิชีวนะ)

 2. The medical researcher discovered a breakthrough treatment for cancer.
  (นักวิจัยทางการแพทย์ค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นที่สำคัญ)

 3. The surgeon performed a successful heart transplant surgery.
  (ศัลยแพทย์ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ)

 4. The nurse administered the medication to the patient according to the doctors instructions.
  (พยาบาลให้ยาแก่ผู้ป่วยตามคำแนะนำของแพทย์)

 5. The medical student is studying anatomy and physiology.
  (นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา)

 6. The hospital implemented strict infection control measures to prevent the spread of diseases.
  (โรงพยาบาลนำมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค)

 7. The patient underwent a series of medical tests to determine the cause of their symptoms.
  (ผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์เป็นชุดเพื่อหาสาเหตุของอาการ)

 8. The pharmaceutical company developed a new vaccine to combat the flu.
  (บริษัทเภสัชกรรมพัฒนาวัคซีนใหม่เพื่อสู้กับโรคไข้หวัด)

 9. The paramedics arrived at the scene of the accident and provided immediate medical assistance.
  (บริษัทกู้ชีพมาถึงสถานีเกิดเหตุและให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที)

 10. The medical ethics committee reviews and approves research studies involving human subjects.
  (คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์ตรวจสอบและอนุมัติการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์The above sentences in Thai translate to:

 11. หมอวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคปอดบวมและสั่งให้ใช้ยาปฏิชีวนะ (The doctor diagnosed the patient with pneumonia and prescribed antibiotics.)

 12. นักวิจัยทางการแพทย์ค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นที่สำคัญ (The medical researcher discovered a breakthrough treatment for cancer.)

 13. ศัลยแพทย์ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ (The surgeon performed a successful heart transplant surgery.)

 14. พยาบาลให้ยาแก่ผู้ป่วยตามคำแนะนำของแพทย์ (The nurse administered the medication to the patient according to the doctors instructions.)

 15. นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา (The medical student is studying anatomy and physiology.)

 16. โรงพยาบาลนำมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค (The hospital implemented strict infection control measures to prevent the spread of diseases.)

 17. ผู้ป่วยได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์เป็นชุดเพื่อหาสาเหตุของอาการ (The patient underwent a series of medical tests to determine the cause of their symptoms.)

 18. บริษัทเภสัชกรรมพัฒนาวัคซีนใหม่เพื่อสู้กับโรคไข้หวัด (The pharmaceutical company developed a new vaccine to combat the flu.)

 19. บริษัทกู้ชีพมาถึงสถานีเกิดเหตุและให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที (The paramedics arrived at the scene of the accident and provided immediate medical assistance.)

 20. คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์ตรวจสอบและอนุมัติการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (The medical ethics committee reviews and approves research studies involving human subjects.)

โปรดทราบว่าประโยคเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นและยังมีประโยคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย หากต้องการเนื้อหาเพิ่มเติม คุณสามารถระบุคำหรือประโยคที่ต้องการให้ช่วยเพิ่มเติมได้เสมอ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

Mis Publishing Co., Ltd. ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการ แพทย์ | Lazada.Co.Th
Mis Publishing Co., Ltd. ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการ แพทย์ | Lazada.Co.Th

หากคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษ ดังนี้เป็นบทความที่พร้อมให้คุณศึกษาและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้:

 1. วารสารและวิชาการ: คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษได้จากวารสารและวิชาการที่เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ ของวงการแพทย์ ตัวอย่างเช่น The New England Journal of Medicine, JAMA (Journal of the American Medical Association), The Lancet เป็นต้น วารสารเหล่านี้มักจะมีบทความวิจัยใหม่ ๆ และรีวิวทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางเวชศาสตร์เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการและเชื่อถือได้

 2. เว็บไซต์ขององค์กรทางด้านสุขภาพ: ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมีหลายองค์กรทางด้านสุขภาพที่มีเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษ องค์กรชั้นนำเช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ (Centers for Disease Control and Prevention) และองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีข้อมูลที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ รวมถึงข้อมูลทางการแพทย์เชิงบริการและคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป

 3. คอร์สเรียนออนไลน์: ในปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษ หลายแหล่งเรียนรู้นำเสนอคอร์สเรียนทางออนไลน์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวทางการแพทย์ วิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค และวิธีการทำงานในสาขาต่าง ๆ ของวงการแพทย์ ตัวอย่างเช่น Coursera, edX, Khan Academy เป็นต้น คอร์สเรียนเหล่านี้มักมีการบรรยายที่ครอบคลุมและเน้นการสอนที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณได้รับความรู้เพิ่มเติมในวงการแพทย์

 4. แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์: นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการแพทย์ รวมถึงข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับวงการแพทย์ ตัวอย่างเช่น Medical News Today, WebMD, Mayo Clinic เป็นต้น เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีบทความที่ปรับปรุงอยู่เสมอและมีข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลายๆ ด้านของวงการแพทย์

 5. ชุมชนออนไลน์: อีกทางเลือกหนึ่งคือการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ โดยมีหลายกลุ่มที่สนับสนุนการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ที่มีความสนใจในวงการแพทย์ คุณสามารถค้นหาชุมชนเหล่านี้ได้ทั้งในเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น Facebook หรือ Reddit และเว็บไซต์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับวงการแพทย์ เช่น ResearchGate

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ โดยควรตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนนำไปใช้ประโยชน์

การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ By Mis Publishing Company Limited
ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ By Mis Publishing Company Limited

การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษ

วงการแพทย์เป็นสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรค รักษา และดูแลสุขภาพของมนุษย์ การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษในวงการแพทย์ เพื่อให้คำพูดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เข้าใจและถูกต้องทางการแพทย์ ดังนั้น ขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณได้รับรู้และเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญดังนี้:

 1. Physician – แพทย์: บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วย

 2. Surgeon – แพทย์ผ่าตัด: แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการผ่าตัด

 3. Nurse – พยาบาล: บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพ

 4. Patient – ผู้ป่วย: บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคและได้รับการรักษาจากแพทย์

 5. Diagnosis – การวินิจฉัย: กระบวนการในการระบุและตรวจสอบโรคหรือสภาวะทางการแพทย์

 6. Treatment – การรักษา: กระบวนการที่ใช้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือสภาวะทางการแพทย์

 7. Prescription – ใบสั่งยา: เอกสารที่เขียนโดยแพทย์เพื่อสั่งให้ผู้ป่วยได้รับยาหรือการรักษาเฉพาะ

 8. Medication – ยา: สารที่ใช้ในการรักษาโรคหรือป้องกันอาการทางการแพทย์

 9. Surgery – การผ่าตัด: กระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาหรือปรับแต่งส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านการดำเนินการผ่าตัด

 10. Anesthesia – การใช้ยในกระบวนการผ่าตัดหรือการรักษาที่ใช้สารเพื่อทำให้ผู้ป่วยสลบหรือไม่รู้สึกเจ็บปวดในระหว่างการดำเนินการทางการแพทย์

 11. X-ray – รังสีเอ็กซ์: เทคนิคการใช้รังสีเพื่อสร้างภาพของโครงกระดูกและอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรคหรือบาดเจ็บ

 12. Laboratory – ห้องปฏิบัติการ: สถานที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างเชื้อเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือติดตามการรักษา

 13. Medical history – ประวัติการรักษาโรค: ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย การตรวจสอบผลตรวจ และการรักษาที่ผ่านมาของผู้ป่วย

 14. Symptoms – อาการ: สัญญาณที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือสภาวะทางการแพทย์

 15. Allergy – การแพ้: สภาวะที่ร่างกายตอบสนองอย่างเฉพาะต่อสารต่างๆ เช่น ยา อาหาร หรือสารเคมี

 16. Blood pressure – ความดันโลหิต: แรงดันที่กระทำต่อผนังเส้นเลือดในระหว่างการไหลผ่านหลอดเลือด

 17. Heart rate – อัตราการเต้นของหัวใจ: จำนวนการเต้นของหัวใจต่อหนึ่งนาที

 18. Diabetes – เบาหวาน: ภาวะที่เกิดจากการผิดปกติของระบบการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 19. Cancer – มะเร็ง: โรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย

 20. Infection – การติดเชื้อ: สภาวะที่เกิดจากการรุนแรงของเชื้อโรคในร่างกาย

 21. Vaccination – การฉีดวัคซีน: กระบวนการให้สารเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 22. Rehabilitation – การฟื้นฟูสมรรถภาพ: กระบวนการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นในการกู้คืนฟื้นฟูสภาพและฟังก์ชันของร่างกาย

Categories: สำรวจ 29 วงการแพทย์ ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข | English for Medical student
ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข | English for Medical student

(n) medical profession, Syn. แวดวงแพทย์, Example: ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์(n) โรคลมชักปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนร่วมกับใส่ขดลวดค ้ายัน ผ่านสายสวน (Percutaneous Transluminal Angioplasty; PTA) เป็นการรักษาที่ท าได้รวดเร็ว ค่อนข้างปลอดภัย และ ไม่ต้องผ่าตัด

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

Op คือโรคอะไร

เนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง: [OP คือโรคอะไร]

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหัวข้อได้ดีขึ้น ฉันจะเขียนเนื้อหาใหม่โดยเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป: OP คือโรคอะไร

โรค OP เป็นย่อมาจากคำว่า Osteoporosis (โอสเตียโปรสิสิส) ซึ่งเป็นภาวะที่กระดูกเสื่อมทำให้กระดูกแข็งแรงลดลง และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงต่อโรคนี้ เช่น ผู้ที่มีแบบพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อโรค OP หรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรือการไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โรค OP ทำให้กระดูกแตกหักง่าย และเกิดภาวะเจ็บปวดในกระดูก อาการที่พบบ่อยคือเสียงกระดิ่งขณะเคลื่อนไหว และความเจ็บปวดในลำคอหรือหลัง การดูแลรักษาโรค OP รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่เพิ่มปริมาณแคลเซียมและวิตามิน ดังนั้น การรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโรค OP เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงอย่างยาวนาน

Pta ย่อมาจากอะไร

PTA ย่อมาจาก Percutaneous Transluminal Angioplasty ซึ่งเป็นกระบวนการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนร่วมกับการใส่ขดลวดคายันผ่านสายสวน กระบวนการนี้เป็นวิธีการรักษาที่ทำได้รวดเร็วและปลอดภัยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดโดยตรง

ภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาลBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาลBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาลBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาลBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
Eng Hero On X:
Eng Hero On X: “Paramedic แปลว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ประเภท N #ฟังเสียงคำศัพท์ #ผู้ชาย #ผู้หญิง Https://T.Co/Bqkjxf7O7R Https://T.Co/Uijxwd529B” / X
ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข | English For Medical Student - Youtube
ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข | English For Medical Student – Youtube
ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ By Mis Publishing Company Limited
ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ By Mis Publishing Company Limited
Mis Publishing Co., Ltd. ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการ แพทย์ | Lazada.Co.Th
Mis Publishing Co., Ltd. ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการ แพทย์ | Lazada.Co.Th
Medical Vocabulary | อุปกรณ์ทางการแพทย์และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ - Youtube
Medical Vocabulary | อุปกรณ์ทางการแพทย์และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ – Youtube
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
รับตรวจแกรมม่าและแก้ไขภาษาอังกฤษ (Proofreading And Editing) สำหรับงาน Manuscript ทางการแพทย์
รับตรวจแกรมม่าและแก้ไขภาษาอังกฤษ (Proofreading And Editing) สำหรับงาน Manuscript ทางการแพทย์

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

การแปลคำว่า วงการแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ วงการแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *