Skip to content

ธํารง แปลว่า: ความหมายและบทบาททางสังคม

ธำรงวินัย คืออะไร ? ผบ.ทร.-ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความรับผิดชอบปมทหารเรือเมากร่าง

ธํารง แปลว่า: A Comprehensive Exploration

ความหมายของคำว่า ธํารง

เพื่อเข้าใจความหมายของคำว่า “ธํารง,” เราต้องสืบค้นในคลังศัพท์ภาษาไทยและวิจารณ์ต่างๆที่มีในท้องถิ่น โดยที่เราสามารถหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จาก Longdo Dictionary และ Royal Institute ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้ภาษาไทยทั่วไป.

ธํารง เป็นคำที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทย มีความหลากหลายในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในบทสนทนาประจำวันหรือในบทวรรณกรรม ศิลปวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น ธํารงค์, ดํารง, ธํามรงค์, และอีกมากมาย.

การใช้คำ ธํารง ในประโยค

คำว่า ธํารง มักถูกใช้ในหลายบทบาทและสถานการณ์ ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้เป็นดังนี้:

  1. “การรักษาธรรมะเป็นธํารงของทุกบุคคล.”
  2. “เขาทำงานทุกวันด้วยธํารงและความมุ่งมั่น.”
  3. “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นธํารงที่อันแสนมีคุณค่า.”

การใช้คำนี้สามารถแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน, การปฏิบัติตามหลักธรรม, หรือการช่วยเหลือผู้อื่นในทุกๆ กรณี.

คำต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับ ธํารง

ธํารงค์

คำว่า ธํารงค์ เกิดจากการเพิ่มคำทางไวยากรณ์ที่ทำให้ความหมายของ ธํารง มีลักษณะของการเป็นวัฒนธรรม หรือค่านิยมที่ทุกคนควรทำตาม.

ดํารง

คำว่า ดํารง เป็นคำที่สืบเนื่องมาจาก ธํารง โดยมีความหมายคล้ายคลึงกัน. ในบางกรณี, ความหมายของคำนี้มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการดูแล.

คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกับ ธํารง

ธํามรงค์

ธํามรงค์ เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ธํารง แต่มักใช้ในบริบทของการรักษาหรือการส่งเสริม.

ดำรง

คำว่า ดำรง มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา, การทำให้สงบ, หรือการยั่งยืน.

ซอมซ่อ

ซอมซ่อ เป็นคำที่มีความหมายของการปรับปรุงหรือการทำให้ดีขึ้น, สามารถนำมาใช้ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ ธํารง.

การอธิบายและวิเคราะห์ความหมายของ ธํารง

ธํารง เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและหลากชั้น สามารถอธิบายความหมายได้ในแง่มุมต่างๆ:

  1. การรักษาคุณธรรมและค่านิยม: ธํารง สามารถแสดงถึงการรักษาคุณธรรมและค่านิยมทางสังคม. การปฏิบัติตามหลักธรรมและกฎเกณฑ์ที่สูงสุด.

  2. ความมุ่งมั่นและความมั่นใจ: คำนี้สามารถให้ความหมายถึงความมุ่งมั่นและความมั่นใจในการดำเนินชีวิต การทำงาน, หรือการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม.

  3. การช่วยเหลือ: ธํารง ยังสามารถมีความหมายของการช่วยเหลือผู้อื่น, การเป็นที่ต้องการในสังคม, และความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น.

การวิเคราะห์ความหมายของคำว่า ธํารง ต้องพิจารณาลักษณะของบริบทที่ใช้และวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในประโยค.

การใช้ ธํารง ในวรรณกรรมและวรรณคดี

ในวรรณกรรมและวรรณคดีไทย, คำนี้มักถูกนำมาใช้เพื่อเน้นความสำคัญของการรักษาคุณธรรม, ค่านิยม, และการเป็นผู้ดีต่อสังคม. นักเขียนและนักประพันธ์บางคนได้ใช้คำนี้เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญกับการรักษาค่านิยมต่างๆ ในชุมชน.

ตัวอย่างในวรรณกรรม:
“การทำนายฝันของเขาเป็นแรงบันดาลใจในการรักษา ธํารง ในชีวิตประจำวัน.”

การเปรียบเทียบความหมายของ ธํารง ในวัฒนธรรมต่างๆ

ความหมายของคำว่า ธํารง อาจมีความแตกต่างในวัฒนธรรมต่างๆ. ในบางวัฒนธรรม, ธํารง อาจมีน้ำหนักทางศาสนามากขึ้น, ในขณะที่ในวัฒนธรรมอื่น ๆ อาจมีการให้เน้นที่ความมุ่งมั่นหรือการรักษาความสงบ.

เพื่อเข้าใจมากขึ้น, สามารถทำการเปรียบเทียบความหมายของ ธํารง ในวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ที่ได้รับจากพจนานุกรมและวรรณกรรม.

การพิจารณาความหมายปัจจุบันของ ธํารง

ในสมัยปัจจุบัน, คำว่า ธํารง มีการนำไปใช้ในหลายทัศนคติ. สามารถเห็นได้ในสื่อมวลชน, การเมือง, และการพัฒนาสังคม. การรักษาความสงบและความมั่นใจในการทำงาน, การให้ความสำคัญกับคุณธรรม, และการส่งเสริมความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นมีความสำคัญอย่างมากในสังคมปัจจุบัน.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. ธํารง แปลว่าอะไร?

“ธํารง” ในภาษาไทยมีความหมายหลายแง่มุม, แต่โดยทั่วไปมักหมายถึงการรักษาคุณธรรม, ค่านิยม, และการทำตามหลักธรรม.

2. ธํารงค์ เขียนยังไง?

การเขียนคำว่า “ธํารงค์” ควรทำตามกฎไวยากรณ์ภาษาไทย, โดยใส่ตัวสระที่เหมาะสมตามการออกเสียงและการเขียน.

3. ดํารง แปลว่าอะไร?

“ดํารง” มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา, การดูแล, หรือการยั่งยืน. สามารถใช้ในบทบาททางสังคมหรือการรับผิดชอบ.

4. ธํามรงค์ อ่านว่ายังไง?

การอ่านคำว่า “ธํามรงค์” ควรทำตามการออกเสียงที่ถูกต้อง, โดยใส่ความสำคัญในการออกเสียงสระและพ

ธำรงวินัย คืออะไร ? ผบ.ทร.-ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความรับผิดชอบปมทหารเรือเมากร่าง

Keywords searched by users: ธํารง แปลว่า ธํารงค์ เขียนยังไง, ปฏัก หมายถึง, ธํา แปลว่า, ดํารง แปลว่า, ธํารงรักษา หมายถึง, ดำรง หมายถึง, ธํามรงค์ อ่านว่า, ซอมซ่อ ความหมาย

Categories: รายละเอียด 33 ธํารง แปลว่า

ก. ทรงไว้, ชูไว้. ทะนุบำรุง ธำรงรักษาไว้ เช่น ทะนุบำรุงศาสนา ทะนุบำรุงบ้านเมืองก. ทรงไว้, ชูไว้. ทะนุบำรุง ธำรงรักษาไว้ เช่น ทะนุบำรุงศาสนา ทะนุบำรุงบ้านเมือง[damrong] (v) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve FR: se maintenir ; rester ; subsiter.

ธํารง ความหมายว่าอะไร

[ธํารง ความหมายว่าอะไร] ถูกนิยามว่าการทรงไว้หรือชูไว้ เป็นการทะนุบำรุงและธำรงรักษาไว้ เช่นเดียวกับการทะนุบำรุงศาสนาและทะนุบำรุงบ้านเมือง ภายในคำว่า “ธํารง” นี้ประกอบด้วยการอนุรักษ์และเสริมสร้างค่าเดิมทางวัฒนธรรม การศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในการรักษาความเป็นไปได้ในชีวิตทั่วไป และส่งผลต่อการพัฒนาของสังคมโดยรวม การทะนุบำรุงธรรมชาติและสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่าต่อชุมชนเป็นต้น การทำความเข้าใจในคำนิยามนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายและบทบาทที่สำคัญของคำว่า “ธํารง” ในทั้งหลายด้านของชีวิตสังคมได้ดียิ่งขึ้น

ดํารง เขียนยังไง

The Thai passage “[ดํารง เขียนยังไง]” describes the action of “damrong,” which can be translated to English as “uphold,” “support,” “maintain,” “sustain,” “keep,” “conserve,” “continue,” “remain,” or “preserve.” This term signifies the act of supporting or maintaining something. To provide a clearer understanding, the English equivalents include the concepts of sustaining, conserving, and preserving, all of which emphasize the idea of maintaining and upholding. The passage is written in the Thai language.

โควต้า เขียนยังไง ราชบัณฑิต

Rewritten paragraph with additional information:

การให้ความเข้าใจในหัวข้อ [โควต้า เขียนยังไง ราชบัณฑิต] มีความสำคัญเนื่องจากมีการใช้ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานและคำว่า “โควตา” ซึ่งถูกกำหนดโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ตามวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักร โดยที่มีการกำหนด quota ในบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งทางราชการ ทำให้เราจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการเขียนโควต้าตามราชบัณฑิตในปัจจุบันและมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโควต้าในระบบราชการไทยวันนี้.

ธำรงวินัย คืออะไร ? ผบ.ทร.-ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความรับผิดชอบปมทหารเรือเมากร่าง
ธำรงวินัย คืออะไร ? ผบ.ทร.-ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงความรับผิดชอบปมทหารเรือเมากร่าง
การธำรงวินัย ของนายทหารคืออะไรครับ ต้องแต่งชุดฝึกตลอดมั้ยครับ - Pantip
การธำรงวินัย ของนายทหารคืออะไรครับ ต้องแต่งชุดฝึกตลอดมั้ยครับ – Pantip
เข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง
เข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ธํารง แปลว่า.

See more: phutungcpa.com/category/investment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *