Skip to content

ถังขยะภาษาอังกฤษ: การทำความเข้าใจเรื่องถังขยะในภาษาอังกฤษ

Overhead Bin ไม่ใช่ถังขยะ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (11 ต.ค. 63)

ถังขยะภาษาอังกฤษ: Exploring the World of Trash Bins in English

ความหมายของถังขยะในภาษาอังกฤษ

Exploring the Meaning of Trash Bins in the English Language.

ถังขยะเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทุกวันในชีวิตประจำวัน แม้ว่ามันจะดูเป็นสิ่งที่ธรรมดา แต่ทว่าในภาษาอังกฤษ, ถังขยะไม่ได้แค่เป็นตัวที่ใช้ในการทิ้งขยะเท่านั้น มันยังเกิดขึ้นในภาษาในหลายมิติ มาเริ่มต้นที่ความหมายพื้นฐานของคำว่า “ถังขยะ” ในภาษาอังกฤษกันเถอะ

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า “Trash Bin” หรือ “Garbage Can” ถูกใช้เพื่ออธิบายตู้หรือถังที่ใช้ในการเก็บขยะหรือของที่ไม่ต้องการ อีกทั้งยังมีคำว่า “Waste Bin” หรือ “Dustbin” ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น, คำว่า “Trash” หรือ “Garbage” มีความหมายเป็นขยะหรือของที่ไม่ต้องการ ซึ่งนำมาประกอบกับคำว่า “Bin” ที่หมายถึงถังหรือตู้ที่ใช้ในการเก็บนั่นเอง

การใช้คำว่า “ถังขยะ” ในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายทั้งในทางประโยคและบทสนทนา มีคำว่า “Dispose of the trash in the bin” หรือ “Throw the garbage in the trash can” ซึ่งเป็นการใช้ในประโยคปกติในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป

ประเภทและลักษณะของถังขยะ

Types and Characteristics of Trash Bins.

ถังขยะประเภททั่วไป

ถังขยะประเภททั่วไปมักจะมีลักษณะที่เรียบง่าย มักมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุทนทานต่อการใช้งานตลอดเวลา เช่น พลาสติกหรือโลหะ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและการบริหารรักษา

ถังขยะสำหรับวัสดุรีไซเคิล

ถังขยะที่ออกแบบมาเพื่อเก็บวัสดุรีไซเคิลมีลักษณะพิเศษ เช่น มีหลายกล่องในตัวที่ช่วยแยกแยะวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ทำให้ลดปริมาณขยะที่เสียไปในทำสิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ถังขยะอัจฉริยะ

ถังขยะประเภทนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ถังขยะที่มีเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับระดับความเต็มของถัง หรือถังขยะที่สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเมื่อถังเต็ม

การใช้ถังขยะในชีวิตประจำวัน

Utilizing Trash Bins in Everyday Life.

การใช้ถังขยะในชีวิตประจำวันมีความสำคัญมาก เนื่องจากมันไม่เพียงเพียงช่วยในการบริหารจัดการขยะในบ้านเรา แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความสะอาดและสุขภาพของสภาพแวดล้อมรอบตัว

การทิ้งขยะที่ถูกต้อง

การใช้ถังขยะเพื่อทิ้งขยะที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสะอาดของบริเวณรอบตัว เมื่อทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสม, ไม่เพียงจะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และสภาพแวดล้อมที่เสียหาย, แต่ยังป้องกันการระบาดของโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากขยะที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

การแยกขยะ

การใช้ถังขยะที่มีการแยกสีหรือลายเซ็นต์เพื่อแสดงถึงประเภทของขยะมีความสำคัญในกระบวนการรีไซเคิล การแยกขยะที่ทำถูกต้องช่วยลดปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

ความสำคัญของการทำความสะอาดถังขยะ

The Importance of Cleaning and Maintaining Trash Bins.

การทำความสะอาดและรักษาถังขยะมีความสำคัญไม่น้อยนัก เนื่องจากถังขยะที่สะอาดจะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และป้องกันการระบาดของเชื้อโรค นอกจากนี้, การทำความสะอาดถังขยะยังช่วยในการรักษาความสะอาดของบริเวณรอบตัว

ระบบทำความสะอาด

มีหลายวิธีที่สามารถใช้ในการทำความสะอาดถังขยะ เช่น ใช้น้ำหล่อเพื่อล้างถัง, ใช้สารทำความสะอาด เป็นต้น นอกจากนี้, การใช้สารฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียและไวรัสก็เป็นทางเลือกที่ดี

ความสะอาดที่สม่ำเสมอ

การรักษาความสะอาดที่สม่ำเสมอของถังขยะทุกครั้งที่มีการทิ้งขยะเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อโรคได้

วิธีทำลายขยะอย่างถูกต้อง

Proper Disposal Methods for Waste.

การทำลายขยะอย่างถูกต้องเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ นอกจากการทิ้งขยะในถังที่เหมาะสมแล้ว, การทำลายขยะที่ถูกต้องยังมีบทบาทในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การรีไซเคิล

การรีไซเคิลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้ขยะมีความประโยชน์ต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดวงจรการใช้ประโยชน์ของวัสดุที่นำกลับมาได้

การทำลายทางไฟฟ้า

วิธีการทำลายขยะทางไฟฟ้าหรือ “Incineration” เป็นการทำลายขยะที่มีประสิทธิภาพมาก โดยการใช้ความร้อนจากการเผาไหม้เพื่อทำลายขยะ ซึ่งสามารถแปลงขยะเป็นก๊าซหรือเข็มและทำให้ลดปริมาณขยะที่เหลืออยู่

ถังขยะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Trash Bins and their Environmental Friendliness.

ถังขยะที่ถูกออกแบบมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ถังขยะที่สามารถรีไซเคิลได้, หรือมีระบบการทำลายขยะที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ถังขยะรีไซเคิล

ถังขยะที่ออกแบบมาเพื่อรีไซเคิลมีลักษณะที่ช่วยในการแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดการใช้วัสดุใหม่และลดปริมาณขยะที่จะต้องทำลาย

ถังขยะที่มีระบบทำลายทางไฟฟ้า

ถังขยะที่มีระบบทำลายทางไฟฟ้าช่วยในการลดปริมาณขยะที่ต้องทำลายในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ความร้อนจากการเผาไหม้เพื่อทำลายขยะ ทำให้ลดการใช้สารเคมีและลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทำลาย

แนวทางในการเลือกซื้อและใช้ถังขยะ

Guidelines for Selecting and Using Trash Bins.

เลือกซื้อที่มีคุณภาพ

การเลือกซื้อถังขยะที่ทำจากวัสดุทนทานและมีคุณภาพจะช่วยให้ถังขยะให้การบริการที่ยาวนาน และลดการต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังขยะบ่อยครั้ง

ความจุที่เหมาะสม

การเลือกถังขยะที่มีความจุที่เหมาะสมกับปริมาณขยะที่ผู้ใช้มีในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ จะช่วยให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดง่าย

ถังขยะที่มีลักษณะที่ทำความสะอาดง่ายจะช่วยในการรักษาความสะอาดและสุขภาพของถังขยะ และยังลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

ถังขยะ ภาษาอังกฤษ pantip, ถังขยะภาษาอังกฤษอ่านว่า, ทิ้งขยะ ภาษาอังกฤษ, ประเภทถังขยะ ภาษาอังกฤษ, ทิ้งถังขยะ ภาษาอังกฤษ, ขยะ ภาษาอังกฤษ คำ อ่าน, ที่ทิ้งขยะ ภาษาอังกฤษ, เก็บขยะ ภาษาอังกฤษ.

ความรู้เกี่ยวกับถังขยะในภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ช่วยให้เราทราบถึงหน้าที่พื้นฐานของถังขยะ, แต่ยังช่วยให้เรารู้จักวิธีการใช้และดูแลรักษาถังขยะให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Overhead Bin ไม่ใช่ถังขยะ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (11 ต.ค. 63)

Keywords searched by users: ถังขยะภาษาอังกฤษ ถังขยะ ภาษาอังกฤษ pantip, ถังขยะภาษาอังกฤษอ่านว่า, ทิ้งขยะ ภาษาอังกฤษ, ประเภทถังขยะ ภาษาอังกฤษ, ทิ้งถังขยะ ภาษาอังกฤษ, ขยะ ภาษาอังกฤษ คํา อ่าน, ที่ทิ้งขยะ ภาษาอังกฤษ, เก็บขยะ ภาษาอังกฤษ

Categories: รายละเอียด 57 ถังขยะภาษาอังกฤษ

(n) litter bin, See also: garbage pail, ashcan, dustbin, Example: หนูที่มาหาของกินตามถังขยะวิ่งกันพล่าน, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่ขยะ คลังศัพท์ไทย (สวทช.)junk นี่ก็ของที่เราไม่ต้องการแล้ว ซึ่งต่างกับ trash คือ เวลาเราทิ้ง trash มันจะเป็นพวกของใช้ไม่ได้แล้ว เศษกระดาษ กระป๋อง กล่องกระดาษ กล่องโฟมใส่อาหาร แต่ junk บางทีก็เอาไปใช้ต่อได้อีก เช่น พวกเศษเหล็กอะไรแบบนั้นก็จะเอาไปทิ้งที่ junk yard หรือพวกคีย์บอร์ดเก่าพังแล้ว เราก็จะเรียกว่า junk.คำนี้ หมายถึง ขยะ เหมือนกัน ต่างกันที่ Trash เป็นขยะจำพวก ขยะแห้ง เศษกระดาษ เศษวัสดุทั่วไป หรือของเก่าที่เสียแล้ว Ex. It’s one of my housework to take out the trash. (หนึ่งในงานบ้านของฉันคือเอาขยะไปทิ้ง) Ex. Just put in the trash can.

Garbage กับ Rubbish ต่างกันยังไง

[Garbage กับ Rubbish ต่างกันยังไง]

ในกระทู้นี้เราจะทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “garbage” และ “rubbish” ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึงคำว่า “junk,” เรามักพบกับวัตถุหรือของที่เราไม่ต้องการแล้ว แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือ “trash” ที่ถูกทิ้งไปแล้วจะเป็นพวกของที่ใช้ไม่ได้แล้ว เช่น เศษกระดาษ กระป๋อง กล่องกระดาษ หรือ กล่องโฟมใส่อาหาร ในขณะที่ “junk” บางครั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็กหรือคีย์บอร์ดเก่าที่พังแล้ว ที่มักถูกทิ้งที่สถานที่เก็บขยะหรือ “junk yard” นั่นเอง ดังนั้นคำว่า “junk” นอกจากจะหมายถึงของที่เราไม่ต้องการแล้ว ยังมีบางกรณีที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้. [วันที่ 1 ธันวาคม 2020]

Garbage ใช้ยังไง

[การจัดการขยะในชีวิตประจำวัน] คำว่า “Garbage” ในภาษาอังกฤษมีความหมายเหมือนกับคำว่า “ขยะ” ในภาษาไทย อย่างไรก็ตาม, มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง “Garbage” และ “Trash” โดย “Trash” มักจะหมายถึงขยะที่เป็นวัสดุแห้ง เช่น เศษกระดาษหรือวัสดุทั่วไปที่เสียหาย ตัวอย่างเช่น “It’s one of my housework to take out the trash” (หนึ่งในงานบ้านของฉันคือเอาขยะไปทิ้ง) จะบ่งชี้ถึงการจัดการขยะแห้งที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน หลังจากใส่ขยะในถังขยะ ควรทิ้งไปที่ที่ designated area เพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้, การจัดการขยะมีความสำคัญในวันละหลายๆ ด้าน เช่น การลดปริมาณขยะ, การรีไซเคิลวัสดุ, และการทำลายขยะที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

ถังขยะเขียนยังไง

[ถังขยะเขียนยังไง] – ภาษา: ไทย

ในพจนานุกรม NECTEC Lexitron ภาษาอังกฤษ-ไทย คำศัพท์ “[thangkhaya]” หมายถึง “ถังขยะ” หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า “dustbin” หรือ “garbage can” (ที่ใช้ในอเมริกา) หรือ “trash can” หรือ “bin” หรือ “garbage pail” หรือ “litter bin” ในภาษาฝรั่งเศส, ทำให้ทราบถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง.

Rubbish มีอะไรบ้าง

[2. ขยะแห้ง (rubbish) คือสิ่งที่มีความชื้นน้อยและสามารถแยกเป็นหลายประเภท เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น. ขยะแห้งมีเศษสิ่งต่าง ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ เศษหญ้า เศษผ้า และยาง รวมถึงวัสดุทำจากพลาสติก. นอกจากนี้, ขยะแห้งยังรวมถึงวัสดุที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น เศษแก้ว, เศษเหล็ก, โลหะ, และหิน. การแยกประเภทของขยะแห้งนี้มีประโยชน์ในการบรรจุและการจัดการขยะในที่สุด]. – ภาษา: ไทย.

Overhead Bin ไม่ใช่ถังขยะ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (11 ต.ค. 63)
Overhead Bin ไม่ใช่ถังขยะ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (11 ต.ค. 63)
ป้ายติด ถังขยะแยกประเภท มีกี่แบบ ป้ายติดหน้าถังขยะหรือสกรีนมาตรฐานหน้าถังขยะ  ตามมาตรฐานมี 4 แบบ : Inspired By Lnwshop.Com
ป้ายติด ถังขยะแยกประเภท มีกี่แบบ ป้ายติดหน้าถังขยะหรือสกรีนมาตรฐานหน้าถังขยะ ตามมาตรฐานมี 4 แบบ : Inspired By Lnwshop.Com
การแยกขยะแบบถูกวิธี | รู้จักกับขยะประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น | กระป๋องสเปรย์,  ป้าย, การศึกษา
การแยกขยะแบบถูกวิธี | รู้จักกับขยะประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น | กระป๋องสเปรย์, ป้าย, การศึกษา
ถังขยะฝาสวิง6ลิตร ขนาด21X21X34ซม. Ag211 | Lazada.Co.Th
ถังขยะฝาสวิง6ลิตร ขนาด21X21X34ซม. Ag211 | Lazada.Co.Th
ขาย ถังขยะ 120ลิตร มีล้อ ถังขยะแยกประเภท แบบมีล้อ ฝาเรียบ ราคาถูก
ขาย ถังขยะ 120ลิตร มีล้อ ถังขยะแยกประเภท แบบมีล้อ ฝาเรียบ ราคาถูก
ขาย ถังขยะแยกประเภท 120ลิตร 4ถัง 4สี (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน) ราคาถูก
ขาย ถังขยะแยกประเภท 120ลิตร 4ถัง 4สี (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน) ราคาถูก
ถังขยะแต่ละสี มีความหมายว่าอย่างไร ? วิธีแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ
ถังขยะแต่ละสี มีความหมายว่าอย่างไร ? วิธีแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ
ป้ายถังขยะติดเชื้อ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ม.ค. 2024 | Lazada.Co.Th
ป้ายถังขยะติดเชื้อ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ม.ค. 2024 | Lazada.Co.Th
Sticker สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ ภาษาอังกฤษ ป้ายติดถังขยะ ป้ายแยกขยะ  สติ๊กเกอร์แยกประเภทขยะ งานPvc เลือกแบบได้เลย Ts058 | Shopee Thailand
Sticker สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ ภาษาอังกฤษ ป้ายติดถังขยะ ป้ายแยกขยะ สติ๊กเกอร์แยกประเภทขยะ งานPvc เลือกแบบได้เลย Ts058 | Shopee Thailand
ประเภทถังขยะ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
ประเภทถังขยะ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย!
How To ทิ้ง หน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องและปลอดภัย - โรงพยาบาลศิครินทร์
How To ทิ้ง หน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องและปลอดภัย – โรงพยาบาลศิครินทร์
ถังขยะแยกประเภท ถังขยะพลาสติก 4สี 60ลิตร พลาสติกเกรด A ราคา ถูก
ถังขยะแยกประเภท ถังขยะพลาสติก 4สี 60ลิตร พลาสติกเกรด A ราคา ถูก
18L ถังขยะพับสามารถกล้องส่องทางไกลกล่องเก็บถังเก็บถังน้ำพับ (ภาษาอังกฤษสี
18L ถังขยะพับสามารถกล้องส่องทางไกลกล่องเก็บถังเก็บถังน้ำพับ (ภาษาอังกฤษสี
ชุมชนอ่างทองไอเดียเก๋ทำป้ายบอกที่ทิ้งขยะ 5 ภาษา
ชุมชนอ่างทองไอเดียเก๋ทำป้ายบอกที่ทิ้งขยะ 5 ภาษา

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ถังขยะภาษาอังกฤษ.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *