Skip to content

ประยูร ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ

Msto Channel : สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Youtube

ภาษาอังกฤษกับครูไก่ ครูจิราภรณ์ ฟิตประยูร

Keywords searched by users: ประยูร ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ประยูร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Msto Channel : สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Youtube
Msto Channel : สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ – Youtube

การแปลคำว่า ประยูร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ประยูร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายที่หลากหลายและมีความสำคัญทางวัฒนธรรม การแปลคำว่า ประยูร เป็นภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากคำนี้ไม่มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษ และอาจจะไม่มีคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเท่ากันได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม เราสามารถพยามแปลความหมายของคำว่า ประยูร ให้เข้าใจได้ใกล้เคียงในภาษาอังกฤษได้โดยใช้คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียง และอาจจะใช้คำอธิบายเพื่อช่วยในการเข้าใจตัวคำนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น คำว่า ประยูร อาจถูกแปลว่า heroic หรือ brave เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางจิตใจที่แสดงถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง หรือความกล้าหาญในเชิงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการแปลคำว่า ประยูร ในบางครั้งอาจถูกแปลเป็นคำอื่น เช่น noble หรือ distinguished ซึ่งอาจสื่อถึงคุณค่าทางสังคมที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการแปลคำว่า ประยูร ให้เข้าใจได้ใกล้เคียงในภาษาอังกฤษคือการใช้วลีหรือประโยคที่อธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของคำนั้นๆ เช่น a person with exceptional courage and noble character (คนที่มีความกล้าหาญและมีนิสัยที่สูงส่ง) หรือ a brave and distinguished individual (บุคคลที่กล้าหาญและมีคุณค่าที่สูง)

อย่างไรก็ตาม การแปลคำว่า ประยูรเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาความหมายและบริบทที่ถูกใช้ เพื่อให้การแปลเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเข้าใจได้ใกล้เคียงที่สุด แต่อย่างไรก็ตามควรจำไว้ว่าการแปลคำเป็นภาษาอื่นเสมอมีความยากลำบาก เนื่องจากความหมายและบริบททางวัฒนธรรมอาจมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรายละเอียด และอาจไม่สามารถถ่ายทอดความหมายทุกประการได้อย่างแม่นยำที่สุด

หากต้องการการแปลที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานสูง ควรพิจารณาการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา ซึ่งจะสามารถตีความความหมายและสื่อความหมายของคำว่า ประยูร ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

ความหมายของคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ประยูร ในภาษาไทยมีความหมายว่า การดำรงฐานะที่เป็นประชาธิปไตยและระบอบการปกครองที่อยู่ภายใต้กฎหมาย และประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญของรัฐบาล คำว่า ประยูร เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ democracy ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเนื่องจากเป็นระบอบการปกครองที่มีความเสรีภาพและมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปกครองที่ชาวประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐบาล

รากศัพท์ของคำว่า ประยูร มาจากภาษากรีก δημοκρατία (demokratia) ซึ่งประกอบด้วยสองคำ คือ δῆμος (demos) ซึ่งหมายถึง ประชาชน และ κρατέω (kratéo) ซึ่งหมายถึง ครอง หรือ มีอำนาจ ดังนั้น ประยูร หมายถึง การครองประชาชน หรือ การครองแบบประชาธิปไตย

ประยูรเป็นระบอบการปกครองที่มีลักษณะที่สำคัญ คือการให้สิทธิและอำนาจในการตัดสินใจถูกกำหนดโดยประชาชน ภายใต้กฎหมายและระเบียบปกครองที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ประยุกต์ใช้ในระบบปกครองของหลายประเทศทั่วโลก และมักเป็นระบบที่ควบคุมในการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนผ่านกระบวนการการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรม

ความหมายและลักษณะของประยูรอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของรัภาษาอังกฤษ (English):

The term ประยูร in the Thai language refers to the state of being a democratic and constitutional monarchy, where the rule of law prevails and the people have the power to participate in elections and important decision-making processes of the government. The term ประยูร is derived from the English word democracy, which is a widely recognized and popular term worldwide due to its association with a system of governance that emphasizes freedom and the participation of citizens in decision-making processes governed by laws and regulations.

The etymology of the word ประยูร can be traced back to the Greek word δημοκρατία (demokratia), which consists of two words: δῆμος (demos) meaning people and κρατέω (kratéo) meaning to rule or to have power. Therefore, ประยูร means rule by the people or democratic governance.

Democracy is a system of governance characterized by the significant feature of granting rights and powers in decision-making to the people, under the framework of laws and regulations as defined by a constitution or legislation. It is applied in the governance systems of many countries around the world and is often a system that controls the selection of representatives through a free and fair electoral process.

The meaning and characteristics of democracy may vary in each country, depending on the type of political system, cultural context, and historical background. Some countries may have parliamentary democracy, while others may have presidential democracy. The level of citizen participation and the specific mechanisms and institutions of democracy can also differ. However, at its core, democracy aims to ensure the rights, freedoms, and active participation of citizens in shaping the decisions that affect their lives and the governance of their country.

คำอย่างไรที่ใช้คำว่า ประยูร ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า ประยูร เป็นคำไทยที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายคุณลักษณะหรือลักษณะของบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ที่แสดงถึงความเป็นที่สูงสุด ความเป็นเลิศหรือความยอดเยี่ยม คำนี้มักจะถูกใช้เพื่อให้การอธิบายดูมีน้ำหนักหรือค่านิยมที่สูง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ประยูร ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. She is an absolute prodigy in the field of mathematics. (เธอเป็นประยูรแท้จริงในด้านคณิตศาสตร์)
 2. The companys latest innovation is a technological marvel. (นวัตกรรมล่าสุดของบริษัทนี้เป็นประยูรทางเทคโนโลยี)
 3. He is a culinary prodigy, able to create exquisite dishes at such a young age. (เขาเป็นประยูรในด้านการทำอาหาร สามารถสร้างอาหารอันล้ำค่าในวัยเยาว์ได้)
 4. The athletes performance was nothing short of prodigious, breaking multiple records in a single event. (การแสดงของนักกีฬานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประยูร แต่ยังทำลายสถิติหลายรายการในเหตุการณ์เดียว)
 5. The orchestra delivered a prodigious performance, leaving the audience in awe. (วงดนตรีส่งมอบการแสดงที่โอ่อ่าให้กับผู้ชม)

คำว่า ประยูร ใช้ในทางวรรณคดีไทย และยังสะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความสามารถ การเป็นผู้มีคุณภาพ หรือความสำเร็จที่เป็นที่สูงในหลายๆ ด้าน คำนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ให้ความสำคัญกับความเป็นที่สูงสุดและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ประยูร เป็นคำภาษาไทยที่มีความหมายว่า เจ้าหน้าที่ราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ประจำราชการ ภาษาอังกฤษมีคำที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้แปลความหมายของคำว่า ประยูร ได้ใกล้เคียง ดังนี้:

 1. Bureaucrat: คำว่า bureaucrat เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเจ้าหน้าที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจำราชการ ซึ่งมักมีการใช้ในบริบทของรัฐบาลและระบบราชการ เช่น บรรณารักษ์ของรัฐ, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นต้น

 2. Civil servant: คำว่า civil servant เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเจ้าหน้าที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจำราชการซึ่งให้บริการแก่ประชาชน ในบางประเทศอาจเรียกว่า government official หรือ public servant ก็ได้ คำว่า civil servant มักมีการใช้ในบริบทของการทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น การทำงานในกระทรวงหรือสำนักงานรัฐมนตรี

 3. Official: คำว่า official เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจำราชการ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ

 4. Government officer: คำว่า government officer เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเจ้าหน้าที่ราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจำราชการที่ทำงานในรัฐบาล และมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน คำว่า government officer มักมีการใช้ในบริบททางกฎหมายหรือการเป็นพนักงานรัฐบาล

 5. Public servant: คำว่า public servant เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายบุคคลที่ทำงานในสาธารณะและให้บริการแก่ประชาชน ในบางประเทศอาจใช้คำว่า civil servant แทนกันได้ คำว่า public servant มักมีการใช้ในบริบททางกฎหมายและการเป็นพนักงานรัฐบาล

 6. Administrator: คำว่า administrator เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดการและประสานงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือผู้บริหารระดับสูง

 7. Officer: คำว่า officer เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือบริหารงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ตำรวจ, ทหาร, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นต้น

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลได้ใกล้เคียงตามบริบทและการใช้งาน แต่ควรพิจารณาบริบทและความหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แปลเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ

ประยูร เป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายว่า ประชาชน หรือ ประชากร ซึ่งใช้ในบริบททางการเมืองและสังคม ในภาษาอังกฤษนั้น คำแปลที่ใช้ใกล้เคียงกับคำว่า ประยูร มีหลายคำ เช่น people หรือ population แต่ละคำมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ นี่คือแหล่งข้อมูลที่อาจมีประโยชน์สำหรับคุณ:

 1. พจนานุกรมออนไลน์:
  มีหลายพจนานุกรมออนไลน์ที่สามารถให้คำแปลและความหมายของคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษได้ เช่น WordReference (www.wordreference.com) หรือ Cambridge Dictionary (dictionary.cambridge.org)

 2. คลังข้อมูลออนไลน์:
  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษได้จากคลังข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและสาระความรู้ เช่น Google Scholar (scholar.google.com) หรือ JSTOR (www.jstor.org)

 3. สื่อออนไลน์:
  มีบทความหรือบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าวหรือสื่อออนไลน์ คุณสามารถค้นหาบทความเหล่านี้ได้จากเครื่องมือการค้นหาเช่น Google News (news.google.com) หรืออ่านบทความในเว็บไซต์ข่าวสำหรับชาวต่างชาติที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น BBC News (www.bbc.co.uk/news) หรือ The Guardian (www.theguardian.com)

 4. สื่อสังคมออนไลน์:
  สื่อสังคมออนไลน์เช่น YouTube หรือ Twitter อาจมีคลิปวิดีโอหรือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ คำว่า ประยูร มักจะแปลว่า people หรือ population ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางการเมืองและสังคมเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม คำแปลและความหมายของคำศัพท์อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ

Categories: รวบรวม 18 ประยูร ภาษา อังกฤษ

ภาษาอังกฤษกับครูไก่ ครูจิราภรณ์ ฟิตประยูร
ภาษาอังกฤษกับครูไก่ ครูจิราภรณ์ ฟิตประยูร

(n) family, See also: lineage, race, stock, pedigree, ancestry, Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรญาติ, ประยูรวงศ์, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, Example: เธอเป็นพระประยูรญาติคนหนึ่งของพระราชาประยุร, ประยูร (ปฺระยุน, ปฺระยูน) น. เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย, ตระกูล. พระประยูรญาติ น. ญาติของพระมหากษัตริย์.family {น.} พงศ์ (ด้วย: ครอบครัว, วงศ์วานว่านเครือ, อาชาน, ประยุร, ประยูร, ประยูรวงศ์, เผ่าพันธุ์, ชาติกำเนิด, ครัวเรือน, วงศา) volume_up.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

ประยูรเขียนยังไง

วิธีเขียนประยูรนั้นมีหลายวิธี โดยประยูรสามารถหมายถึงเชื้อสายหรือตระกูลของบุคคลหรือสิ่งมีชีวิต ในบางกรณี คำว่า ประยูร อาจหมายถึงพระมหากษัตริย์และญาติของพระมหากษัตริย์ด้วย ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญในสถาบันกษัตริย์.

พงศ์ประยูรหมายถึงอะไร

คำว่า พงศ์ประยูร หมายถึงครอบครัวหรือวงศ์วานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือเชื่อมต่อกันในเชิงสายพันธุ์ มันอาจเป็นเผ่าพันธุ์หรือชาติกำเนิดที่มีลักษณะพิเศษเหมือนกัน คำว่า พงศ์ประยูร ยังอาจหมายถึงครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังมีความหมายเชิงพรรณนาที่ตั้งอยู่ในระดับสูงกว่า เช่น เผ่าพันธุ์ที่มีผู้นำหรือบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในวงศ์วาน หรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเชื่อมต่อกับพระมเหสีหรือบรรพชีวิตทางศาสนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ] ภาษาอังกฤษ ออกเสียงอย่างไร ฝรั่งจะเข้าใจง่าย (9789740338178) | Lazada.Co.Th
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ] ภาษาอังกฤษ ออกเสียงอย่างไร ฝรั่งจะเข้าใจง่าย (9789740338178) | Lazada.Co.Th
ก่อการ ประยูรรัตน์ สอนภาษาอังกฤษ
ก่อการ ประยูรรัตน์ สอนภาษาอังกฤษ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) - วิกิพีเดีย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) – วิกิพีเดีย
พัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cefr ผ่านโปรแกรม Google Meet
พัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cefr ผ่านโปรแกรม Google Meet
Msto Channel : สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ - Youtube
Msto Channel : สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ – Youtube

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ประยูร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ
คำอย่างไรที่ใช้คำว่า ประยูร ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ประยูร ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *