Skip to content

ภาษีโรงเรือน ภาษาอังกฤษ: คำแนะนำและข้อมูลที่ควรรู้สำหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์ในประเทศไทย

ไม่เคยเสียภาษีโรงเรือน ต้องจ่ายย้อนหลังหรือไม่? | ฟังหูไว้หู (31 ส.ค. 63)

ภาษีโรงเรือน ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Property Tax in Thailand

การตีความและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพูดถึงภาษีโรงเรือนในประเทศไทย มีคำศัพท์และคำทางกฎหมายที่สำคัญที่ผู้คนควรทราบเพื่อเข้าใจกระบวนการและมีความรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ต่อไปนี้คือบางคำศัพท์ที่มีความสำคัญ:

 • ภาษีโรงเรือน (Property Tax): ภาษีที่เกิดจากการครอบครองทรัพย์สิน เช่น บ้านหรืออาคารทางธุรกิจ ซึ่งต้องชำระให้กับเทศบาลท้องถิ่นตามอัตราที่กำหนด

 • ภาษีที่ดิน (Land Tax): ภาษีที่ต้องชำระเนื่องจากการครอบครองที่ดิน มักจะเป็นรายปี

 • ภาษีป้าย (Signboard Tax): ภาษีที่ต้องชำระสำหรับการใช้ป้ายโฆษณาหรือป้ายประกาศต่าง ๆ บนที่ดินหรืออาคาร

 • อากรแสตมป์ (Stamp Duty): อากรที่เสียตามจำนวนหน่วยของเอกสารทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

 • ค่ารับรอง (Registration Fee): ค่าที่ต้องชำระเพื่อลงทะเบียนสิทธิในทะเบียนทรัพย์สิน

 • ค่าส่วนกลาง (Common Area Fee): ค่าบริการที่ต้องชำระสำหรับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมในอาคารหรือโครงการชุด

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือน

การทำความเข้าใจถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง นี่คือบางประการที่ควรทราบ:

 • พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน พ.ศ. 2475 เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนในประเทศไทย

 • กฎหมายท้องถิ่น: นอกจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน ยังมีกฎหมายท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละเทศบาลท้องถิ่นที่อาจมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน

 • การประชุมสภาท้องถิ่น: การประชุมสภาท้องถิ่นมีความสำคัญในการกำหนดอัตราภาษีโรงเรือนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการการเรียกร้องภาษีโรงเรือน

การเรียกร้องภาษีโรงเรือนเป็นกระบวนการที่ทุกเจ้าของทรัพย์สินต้องปฏิบัติตาม นี่คือขั้นตอนหลักที่ควรทราบ:

 1. การตรวจสอบบัญชีภาษี: ตรวจสอบบัญชีภาษีโรงเรือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

 2. การจัดทำเอกสารและส่งเอกสาร: จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน และส่งเอกสารทั้งหมดไปยังทำเนียบเทศบาล

 3. การตรวจสอบอัตราภาษี: ตรวจสอบอัตราภาษีที่เรียกเก็บว่าถูกต้องหรือไม่

 4. การชำระภาษี: ชำระภาษีตามที่กำหนด โดยสามารถชำระที่ทำเนียบเทศบาลหรือผ่านช่องทางที่กำหนด

วิธีคำนวณภาษีโรงเรือน

การคำนวณภาษีโรงเรือนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการนี้ นี่คือขั้นตอนหลัก:

 1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน: ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวิธีที่ทำเนียบท้องถิ่นกำหนด

 2. การกำหนดอัตราภาษี: ท้องถิ่นจะกำหนดอัตราภาษีโรงเรือนตามที่ตั้งไว้ในกฎหมาย

 3. การคำนวณภาษี: คำนวณภาษีโดยนำมูลค่าทรัพย์สินคูณกับอัตราภาษี

ตัวอย่าง: มูลค่าทรัพย์สิน 5,000,000 บาท โดยที่ท้องถิ่นกำหนดอัตราภาษีเป็น 1% จะต้องชำระภาษี 50,000 บาท

การประยุกต์ใช้ภาษีโรงเรือนในกรณีพิเศษ

มีกรณีที่ภาษีโรงเรือนถูกปรับใช้ตามเหตุการณ์พิเศษ ตัวอย่างเช่น:

 • โควิด-19: ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 บางท้องถิ่นอาจมีมาตรการลดหย่อนหรือความผ่อนผันในการชำระภาษีเพื่อบรรเทาสถานการณ์

การปรับปรุงหรือขยายเวลาในการชำระภาษีโรงเรือน

ในกรณีที่ไม่สามารถชำระภาษีได้ตามกำหนด เจ้าของทรัพย์สินสามารถขอปรับปรุงหรือขยายเวลาในการชำระได้ โดยต้องยื่นคำร้องพร้อมกับเหตุผลที่ชัดเจน

ผลกระทบของภาษีโรงเรือนต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

ภาษีโรงเรือนสามารถมีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้โดยตรง การปรับอัตราภาษีหรือมีมาตรการส่วนลดสามารถส่งผลต่อราคาขายหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

แนวทางการปฏิบัติและการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือน

 1. การตรวจสอบบัญชีภาษี: ตรวจสอบบัญชีภาษีอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 2. การเก็บรักษาเอกสาร: รักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย

 3. การติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น: หากมีคำถามหรือข้อยกเว้น เช่น การขอยกเว้นหรือการปรับปรุงภาษี ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 4. **การทราบข้อมูลอัตราภาษ

ไม่เคยเสียภาษีโรงเรือน ต้องจ่ายย้อนหลังหรือไม่? | ฟังหูไว้หู (31 ส.ค. 63)

Keywords searched by users: ภาษีโรงเรือน ภาษาอังกฤษ ภาษีที่ดิน ภาษาอังกฤษ, ภาษีโรงเรือน คือ, ภาษีโรงเรือน ใครจ่าย, ภาษีโรงเรือน 2566, ภาษีป้าย ภาษาอังกฤษ, อากรแสตมป์ ภาษาอังกฤษ, ค่ารับรอง ภาษาอังกฤษ, ค่าส่วนกลาง ภาษาอังกฤษ

Categories: สำรวจ 88 ภาษีโรงเรือน ภาษาอังกฤษ

(n) property tax.หากทรัพย์สินนั้นมีค่าเช่า เช่น บ้านเช่าหรือหอพัก ให้ใช้สูตร (ค่าเช่าต่อเดือน x จำนวนเดือนที่ประกอบการ) x 12.5% = ภาษีที่ต้องจ่าย ตัวอย่าง บ้านปล่อยเช่าในราคา 5,000 บาท/เดือน โดยปล่อยเช่ามาแล้ว 9 เดือน จะได้ (5,000 x 9) x 12.5% = ภาษีที่ต้องเสีย 5,625 บาทPIT : (Personal Income Tax) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Property Tax คิดยังไง

[วิธีคิดภาษีที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย]

การคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสามารถทำได้โดยใช้สูตรที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้น หากคุณครอบครองทรัพย์สินที่มีรายได้จากการเช่า เช่น บ้านหรือหอพัก การคำนวณภาษีสามารถทำได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้: ค่าเช่าต่อเดือน x จำนวนเดือนที่ได้รับรายได้ x 12.5% = ภาษีที่ต้องจ่าย

เพื่อให้เห็นภาพลึกซึ้งขึ้น, ของบ้านที่ถูกปล่อยเช่าในราคา 5,000 บาทต่อเดือน เช่น ถ้าคุณได้รับรายได้จากการเช่านี้มาแล้ว 9 เดือน, คุณจะต้องคำนวณภาษีดังนี้: (5,000 x 9) x 12.5% = ภาษีที่ต้องเสีย 5,625 บาท

นอกจากนี้, กรุณาให้ความสนใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ที่รายได้ถูกได้รับ (31 สิงหาคม 2023) ได้ถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงวันที่คำนวณภาษีถูกทำ.

Pit ย่อมาจากอะไร

[PIT] หมายถึงอะไร? ในบทความนี้, ข้อมูลที่หายไปจะถูกเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น: [PIT (Personal Income Tax) หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นระบบการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของบุคคลทั่วไป ณ วันที่ 21 มกราคม 2022]. การจัดเตรียมสรุปนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกรายละเอียดที่สำคัญในวันที่กำหนด.

การ เสีย ภาษี โรงเรือน คือ อะไร

Rewriting and adding missing information for better understanding:

[การเสียภาษีโรงเรือนคืออะไร]

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือการเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตั้งบนที่ดินในประเทศไทย ภาษีนี้นับถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญของรัฐ โดยจะคิดคำนวณตามมูลค่าทรัพย์สินของโรงเรือนและที่ดินที่เจ้าของต้องชำระเป็นรายปี มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณภาษีรวมถึงทั้งโรงเรือนและที่ดินที่ตั้งบนนั้น ๆ โดยภาษีนี้มีความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณของรัฐและการพัฒนาท้องถิ่นในทั้งระยะสั้นและระยะยาว.

ไม่เคยเสียภาษีโรงเรือน ต้องจ่ายย้อนหลังหรือไม่? | ฟังหูไว้หู (31 ส.ค. 63)
ไม่เคยเสียภาษีโรงเรือน ต้องจ่ายย้อนหลังหรือไม่? | ฟังหูไว้หู (31 ส.ค. 63)
Inheritance Tax แปลว่า ภาษีมรดก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Inheritance Tax แปลว่า ภาษีมรดก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการที่ดิน (Terminology Of The Department Of Lands) (ปี 2554) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการที่ดิน (Terminology Of The Department Of Lands) (ปี 2554) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
ไดโนสคูล] 💰ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินได้ เกี่ยวยังไง กับการแบ่งห้องเช่าสร้างรายได้ช่วงโควิด? จากการที่นกต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณ ภาษีเงินได้ เมื่อปล่อยห้องเช่าหารายได้ รวมถึง ภาษีที่ดิน และสิ่งป
ไดโนสคูล] 💰ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินได้ เกี่ยวยังไง กับการแบ่งห้องเช่าสร้างรายได้ช่วงโควิด? จากการที่นกต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณ ภาษีเงินได้ เมื่อปล่อยห้องเช่าหารายได้ รวมถึง ภาษีที่ดิน และสิ่งป
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ฝากรัฐบาลใหม่ ทบทวนนโยบายเก็บภาษีที่ดินฯ หลังรายได้ลด
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ฝากรัฐบาลใหม่ ทบทวนนโยบายเก็บภาษีที่ดินฯ หลังรายได้ลด

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ภาษีโรงเรือน ภาษาอังกฤษ.

See more: phutungcpa.com/category/investment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *