Skip to content

มีลูกภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เคล็ดลับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของลูกของคุณ

60 คำคมครอบครัว ภาษาอังกฤษ ความหมายดี แคปชั่นครอบครัวซึ้งๆ

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ Family

Keywords searched by users: มีลูกภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เคล็ดลับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของลูกของคุณ ตั้งครรภ์ ภาษาอังกฤษ, ฉัน กํา ลัง จะมีลูก ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ มีลูก ในภาษาอังกฤษ

60 คำคมครอบครัว ภาษาอังกฤษ ความหมายดี แคปชั่นครอบครัวซึ้งๆ
60 คำคมครอบครัว ภาษาอังกฤษ ความหมายดี แคปชั่นครอบครัวซึ้งๆ

ความหมายของคำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษถูกแปลว่า having children หรือ having offspring ซึ่งหมายความว่าการมีลูกหรือลูกชายลูกสาวเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรหรือลูกน้อยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์และวลีที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น parent (บิดาหรือมารดา), child (ลูกชายหรือลูกสาว), offspring (ลูก), family (ครอบครัว), father (พ่อ), mother (แม่), son (ลูกชาย), daughter (ลูกสาว), และอื่น ๆ

การมีลูกเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ มันเป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ของสายพันธุ์มนุษย์ ผ่านกระบวนการการตกผลึกในผู้หญิง และการเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ การมีลูกมีความสำคัญทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากมีผลต่อการสืบทอดสายพันธุ์ การรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว นอกจากนี้ การมีลูกยังเกี่ยวข้องกับความรักและความสุขของบุคคลในครอบครัว ลูกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นกำลังใจในชีวิตของบุคคล และเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอดคุณสมบัติและความเป็นตัวตน

นอกจากความหมายทางชีววิทยาแล้ว คำว่า มีลูก ยังสามารถใช้ในรูปแบบสมาชิกคำนามในภาษาอังกฤษ เช่น grandchild (ลูกหลาน), great-grandchild (ลูกหลานพ่อยาย), descendant (ลูกหลาน), heir (ลูกชายหรือลูกสาวที่รับมรดก), และอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างลูกและสมาชิกในระดับที่ยากต่อการเข้าใจอื่น ๆ ในครอบครัว

ในสรีระของภาษาอังกฤษ การมีลูกยังมีความหมายทางอารมณ์และวรรณกรรม ซึ่งอาจถูกใช้ในบทกวี เพลง หรืองานอื่น ๆ เพื่อนำเสนอความรักและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีลูกอาจถูกพูดถึงในเชิงบวกหรือเชิงลบ ขึ้นอยู่กับบริบทและประเด็นที่ถูกนำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่มีลูกเกิดมาเป็นความสุขอันใหญ่ในชีวิตของบุคคล การเป็นพ่อแม่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นบทบาทที่สำคัญและอันเป็นที่ปรารถนา ในทางกลับกัน การมีลูกอาจเป็นปัญหาหรือท้าทายสำหรับบุคคลบางคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพความคิดของแต่ละบุคคล

เพื่อสรุป คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษถูกแปลว่า having children หรือ having offspring และมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีลูกหรือลูกน้อยของบุคคล คำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องก็มีหลายคำ เช่น parent, child, offspring, family, father, mother, son,daughter ฯลฯ การมีลูกเป็นเรื่องสำคัญทางชีววิทยาและสังคม มันเกี่ยวข้องกับการสืบทอดสายพันธุ์ การเลี้ยงดูลูก และการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากนี้ การมีลูกยังมีความสำคัญทางอารมณ์และวรรณกรรม และอาจถูกใช้ในบทกวี เพลง หรืองานอื่นๆ เพื่อแสดงความรักและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

โดยรวมแล้ว คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า having children หรือ having offspring ในภาษาไทย และมันแสดงถึงการมีลูกหรือลูกน้อยของบุคคล ซึ่งมี

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มีลูก ในภาษาอังกฤษ

My Family คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! - ภาษาอังกฤษออนไลน์
My Family คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มีลูก ในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษ จะมีหลายคำที่ใช้เพื่ออธิบายตัวอักษร การอธิบายความเกี่ยวข้องกับมีลูกทั้งในแง่ทางทางพันธุกรรมและทางทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมีลูกในทางแบบสร้างสรรค์ ดังนี้:

 1. Offspring – เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางพันธุกรรมและชีววิทยา เพื่ออธิบายลูกหรือลูกโดยตรงที่เกิดจากพ่อแม่ เช่น Elephants usually have one offspring at a time. (ช้างมักจะมีลูกเพียงลูกเดียวต่อครั้ง)

 2. Progeny – เป็นคำที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับลูกหลาน หรือลูกที่เกิดจากคนเดียวกัน เช่น He was proud of his progeny, who went on to achieve great success. (เขาภูมิใจในลูกหลานของเขาที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก)

 3. Descendant – เป็นคำที่ใช้ในทางพันธุกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับลูกหลานหรือลูกที่ได้รับมาจากลูกหลานก่อนหน้า เช่น He is a direct descendant of the royal family. (เขาเป็นลูกหลานตรงของราชวงศ์)

 4. Child – เป็นคำที่ใช้ในทางกว้างขวางในการอธิบายลูกโดยทั่วไป เช่น The couple has three children. (คู่รักนี้มีลูกสามคน)

 5. Son – เป็นคำที่ใช้ในทางเพศศาสตร์เพื่ออธิบายลูกชาย เช่น My son is studying medicine. (ลูกชายของฉันกำลังศึกษาการแพทย์)

 6. Daughter – เป็นคำที่ใช้ในทางเพศศาสตร์เพื่ออธิบายลูกสาว เช่น Her daughter is a talented musician. (ลูกสาวของเธอเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ)

 7. Sibling – เป็นคำที่ใช้ในทางพันธุกรรมและครอบครัว เพื่ออธิบบายพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน เช่น She has three siblings, two brothers and a sister. (เธอมีพี่น้องสามคน มีพี่ชายสองคนและน้องสาวหนึ่งคน)

 8. Genetic – เป็นคำที่ใช้ในทางพันธุกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่สืบต่อกันจากรุ่นที่แล้ว เช่น There is a genetic predisposition to certain diseases in some families. (มีความเป็นไปได้ทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคบางชนิดในบางครอบครัว)

 9. Reproduction – เป็นคำที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาเพื่ออธิบายกระบวนการสร้างลูกหรือการสืบพันธุ์ เช่น The purpose of reproduction is to ensure the survival of the species. (วัตถุประสงค์ของการสืบพันธุ์คือเพื่อให้สายพันธุ์อยู่รอด)

 10. Family – เป็นคำที่ใช้ในทางครอบครัวเพื่ออธิบายกลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์กันและอาศัยอยู่ด้วยกัน เช่น She comes from a large family with seven siblings. (เธอมาจากครอบครัวที่มีสมาชิกมาก มีพี่น้องเจ็ดคน)

 11. Lineage – เป็นคำที่ใช้ในทางพันธุกรรมและความเชื่อเพื่ออธิบายบรรพบุรุษหรือสายพันธุ์ต่อเนื่อง เช่น He comes from a long line of artists. (เขามาจากบรรพบุรุษที่มีศิลปินต่อเนื่องมานาน)

คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มีลูก ในภาษาอังกฤษ แต่ความหมายและการใช้งานของแต่ละคำนั้นอาจมีความหลากหลายกว่านี้อีกมาก การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจและใช้งานได้ถูกต้องในที่สุด

การแปลคำว่า มีลูก เป็นภาษาอังกฤษ

60 แคปชั่นลูกสาว 2024 แคปชั่นอวดลูกสาว ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
60 แคปชั่นลูกสาว 2024 แคปชั่นอวดลูกสาว ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า มีลูก เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า มีลูก เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้เพื่อแสดงถึงสถานะของบุคคลที่มีลูก หรือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาจากตัวเอง โดยทั่วไปแล้ว คำว่า มีลูก ใช้ในเชิงบวกและมีความหมายที่ดี ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสำเร็จในเรื่องของครอบครัว การมีลูกถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในวัฒนธรรมไทย และมักจะถูกพิจารณาว่าเป็นการสืบทอดสมบัติและแผ่นดินของครอบครัว

ในการแปลคำว่า มีลูก เป็นภาษาอังกฤษ มีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีหลายตัวเลือกที่สามารถใช้ในการแปลได้ ตัวอย่างเช่น:

 1. Have children: คำว่า have children เป็นคำแปลที่ใกล้เคียงกับความหมายเดิมของ มีลูก ซึ่งเน้นการมีลูกเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้ระบุเพศของลูก คำว่า children ใช้ในลักษณะของพจนานุกรมทั่วไป เป็นคำที่ใช้ในทางเทคนิคเรียกลูกโดยไม่ได้ระบุเพศหรืออายุ

 2. Have offspring: คำว่า offspring เป็นคำที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และถิ่นฐานที่ใช้ในบริบททางชีววิทยา ซึ่งหมายถึงลูกหรือตุ๊กตาของสัตว์ คำว่า have ใช้ในลักษณะของการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในเรื่องนั้น การใช้คำว่า have offspring ในบริบทของมีลูกอาจช่วยให้เน้นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกในหมู่ครอบครัว

 3. Be a parent: คำว่า be a parent เน้นถึงบทบาทและตำแหน่งของบุคคลที่มีลูก ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อลูกของตน คำว่า parent เป็นคำที่ใช้ในลักษณะของบุคคลที่มีลูกหรือเป็นพ่อแม่ การใช้คำว่า be a parent ในบริบทของมีลูกอาจจะเน้นถึงความสำคัญของบทบาทและความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก

มีตัวเลือกและการแปลอื่น ๆ ที่อาจใช้ได้เช่น Have a child หรือ Have offspring อย่างไรก็ตาม เมื่อแปลคำหรือประโยคจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ควรพิจารณาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแปลมีความถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่กำหนด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษ

ชวนแม่ๆ มาพูดภาษาอังกฤษกับหนูน้อย กับ 50 ประโยคง่ายๆ ฝึกได้ทุกวัน
ชวนแม่ๆ มาพูดภาษาอังกฤษกับหนูน้อย กับ 50 ประโยคง่ายๆ ฝึกได้ทุกวัน

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า มีลูก สามารถแปลได้เป็น have children หรือ have offspring ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงสถานะที่มีลูกหรือลูกโดยสารที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์หรือมนุษย์ ดังนั้น ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษอาจจะมีดังนี้:

 1. She has three children, two boys and a girl.
  เธอมีลูกสามคน ผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคน

 2. The lioness has given birth to a litter of cubs.
  สิงโตเสือเมียได้ทำลูกลูกหนึ่งลูก

 3. They decided to start a family and have children.
  พวกเขาตัดสินใจจะสร้างครอบครัวและมีลูกโดยสาร

 4. My parents are proud grandparents. They have four grandchildren.
  พ่อแม่ของฉันเป็นปู่ย่าตายายที่ภาคภูมิใจ พวกเขามีหลานสี่คน

 5. After years of trying, they were finally able to conceive and have a baby.
  หลังจากพยายามมาหลายปี พวกเขาสามารถตั้งครรภ์และมีลูกได้สุดท้าย

 6. Many animals in the zoo have offspring as part of their conservation efforts.
  สัตว์หลายชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์มีลูกโดยสารเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 7. Having children is a life-changing experience that brings joy and challenges.
  การมีลูกเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่นำมาซึ่งความสุขและความท้าทาย

 8. As a parent, its important to provide a loving and nurturing environment for your children.
  เป็นพ่อแม่ สิ่งสำคัญคือการให้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักและการเลี้ยงดูที่ดีให้แก่ลูกของคุณ

 9. Some animals have a strong instinct to protect their offspring from any harm.
  สัตว์บางชนิดมีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งในการปกป้องลูกโดยสารของพวกเขาจากอันตรายใดๆ

 10. The couple is planning to adopt a child since they are unable to have biological children.
  คู่รักนี้กำลังวางแผนที่จะรับบุตรเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถมีลูกทางชีวภาพได้

หวังว่าตัวอย่างประโยคเหล่านี้จะช่วมเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการใช้ภาษาอังกฤษในการแปลคำหรือแสดงความหมายของคำบางคำอาจมีความหมายที่แตกต่างจากภาษาไทย ดังนั้น การใช้แปลคำในบทความนี้ให้ใช้วิจารณญาณและตรวจสอบความหมายในบริบทที่ถูกต้องเสมอ

คำแนะนำในการใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษ

ไม่รู้ว่าลูกได้ภาษาอังกฤษแค่ไหน?
ไม่รู้ว่าลูกได้ภาษาอังกฤษแค่ไหน?

หัวข้อ: คำแนะนำในการใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า มีลูก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการมีบุตรหรือลูกชายหรือลูกสาว ในภาษาอังกฤษ การแปลคำว่า มีลูก สามารถใช้หลายวลีและคำนามเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกหรือบุตร ในบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษในบริบทที่แตกต่างกันไป

 1. Children เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า ลูก ในบริบททั่วไป เช่น I have two children หมายถึง ฉันมีลูกสองคน คำว่า children เป็นคำนามในรูปของพหูพจน์และใช้สำหรับอธิบายลูกชายหรือลูกสาวทั้งสองเพศ

 2. Son ใช้เพื่ออธิบายลูกชาย เช่น He has a son หมายถึง เขามีลูกชาย คำว่า son เป็นคำนามในรูปเดี่ยวที่ใช้เฉพาะเพศชาย

 3. Daughter ใช้เพื่ออธิบายลูกสาว เช่น She has a daughter หมายถึง เธอมีลูกสาว คำว่า daughter เป็นคำนามในรูปเดี่ยวที่ใช้เฉพาะเพศหญิง

 4. Offspring เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์หรือบริบทที่เป็นทางการ เช่น The study focuses on the behavior of offspring หมายถึง การศึกษาเน้นที่พฤติกรรมของลูก คำว่า offspring เป็นคำนามในรูปเดี่ยวที่ใช้ทั้งสำหรับเพศชายและเพศหญิง

 5. Child เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่เป็นทางการหรือทางวรรณกรรม เช่น The child stood silently หมายถึง เด็กยืนอยู่เงียบๆ คำว่า child เป็นคำนามในรูปเดี่ยวที่ใช้ทั้งสำหรับเพศชายและเพศหญิง

 6. Offspring เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์หรือบริบทที่เน้นความสัมพันธ์ทางชีววิทยา เช่น The offspring inherit traits from their parents หมายถึง ลูกสืบทอดลักษณะจากพ่อแม่ของพวกเขา คำว่า offspring เป็นคำนามในรูปพหูพจน์ที่ใช้ทั้งสำหรับเพศชายและเพศหญิง

การใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุตรหรือลูก คำแนะนำที่ดีคือให้คำนึงถึงบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสารอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

Categories: สรุป 88 มี ลูก ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family
คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

(v) be pregnant, See also: be in the club, be expecting a baby, Syn. มีเด็ก, ตั้งท้อง, Example: คุณตาดีใจมากเมื่อรู้ว่าแม่จะมีลูกอีกคนใครเคยโดนฝรั่งเพศตรงข้ามเรียกว่า honey(/hun) / dear / darling / lovely / beautiful / sweetheart ฯลฯ อย่าเพิ่งคิดว่าเขาแอบชอบเราอยู่นะ คือเพื่อน/ผู้ใหญ่/ครอบครัวก็เรียกเราแบบนี้ได้เหมือนกัน เช่น 👉🏻Hey hun, how are you?(n) คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย, See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก, Syn. honey, sweetheart, dear.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

Darling ใช้กับใคร

[Darling ใช้กับใคร] เป็นคำเรียกที่ใช้เพื่อทักทายคนที่คุ้นเคย โดยมักใช้ในการเริ่มต้นย่อหน้าในจดหมาย คำว่า Darling อาจเป็นคำที่สะกดความรักและความรู้สึกอบอุ่น คำว่า Darling มีความหมายใกล้เคียงกับคำอื่น ๆ เช่น ที่รัก หรือ ยอดรัก และมีความหมายเหมือนคำว่า honey, sweetheart, หรือ dear ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษจาก
เรียนภาษาอังกฤษจาก “คำอวยพรเด็กแรกเกิด”
คำอวยพรเด็กแรกเกิด ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย New Baby Wishes
คำอวยพรเด็กแรกเกิด ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย New Baby Wishes
10 คำชมภาษาอังกฤษ ไว้พูดกับลูกง่าย ๆ
10 คำชมภาษาอังกฤษ ไว้พูดกับลูกง่าย ๆ
95 ชื่อจริงลูก ภาษาอังกฤษ แบบอินเตอร์ เขียนและอ่านได้สองภาษา ทั้งไทยและ อังกฤษ
95 ชื่อจริงลูก ภาษาอังกฤษ แบบอินเตอร์ เขียนและอ่านได้สองภาษา ทั้งไทยและ อังกฤษ
เพลงเด็กภาษาอังกฤษ Mary Had A Little Lamb (แมรี่มีลูก แกะน้อย)*เพลงนี้ทำนองคล้าย
เพลงเด็กภาษาอังกฤษ Mary Had A Little Lamb (แมรี่มีลูก แกะน้อย)*เพลงนี้ทำนองคล้าย”หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว” – Pantip
คุณมีลูกกี่คน | ฝึกพูดภาษาอังกฤษ​ - Youtube
คุณมีลูกกี่คน | ฝึกพูดภาษาอังกฤษ​ – Youtube
56 คำคมซิงเกิ้ลมัม ปี 2023 ให้กำลังใจซิงเกิ้ลมัม เลี้ยงลูกคนเดียวก็เฟี้ยวได้
56 คำคมซิงเกิ้ลมัม ปี 2023 ให้กำลังใจซิงเกิ้ลมัม เลี้ยงลูกคนเดียวก็เฟี้ยวได้
262 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกชาย ภาษาอังกฤษ เท่ๆ อินเตอร์ๆ ชื่อเพราะ ไม่ซ้ำใคร!
262 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกชาย ภาษาอังกฤษ เท่ๆ อินเตอร์ๆ ชื่อเพราะ ไม่ซ้ำใคร!
ไม่รู้ว่าลูกได้ภาษาอังกฤษแค่ไหน?
ไม่รู้ว่าลูกได้ภาษาอังกฤษแค่ไหน?
ชวนแม่ๆ มาพูดภาษาอังกฤษกับหนูน้อย กับ 50 ประโยคง่ายๆ ฝึกได้ทุกวัน
ชวนแม่ๆ มาพูดภาษาอังกฤษกับหนูน้อย กับ 50 ประโยคง่ายๆ ฝึกได้ทุกวัน
60 แคปชั่นลูกสาว 2024 แคปชั่นอวดลูกสาว ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
60 แคปชั่นลูกสาว 2024 แคปชั่นอวดลูกสาว ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
My Family คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! - ภาษาอังกฤษออนไลน์
My Family คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! – ภาษาอังกฤษออนไลน์
60 คำคมครอบครัว ภาษาอังกฤษ ความหมายดี แคปชั่นครอบครัวซึ้งๆ
60 คำคมครอบครัว ภาษาอังกฤษ ความหมายดี แคปชั่นครอบครัวซึ้งๆ

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ความหมายของ มีลูก ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มีลูก ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่า มีลูก เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า มีลูก ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *