Skip to content

ลําไส้ ภาษาอังกฤษ: แนวทางเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเข้าใจลําไส้

อวัยวะภายในร่างกาย | Internal Organs | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

อวัยวะภายในร่างกาย | Internal Organs | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ลําไส้ ภาษาอังกฤษ: แนวทางเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเข้าใจลําไส้ ลําไส้ใหญ่ ภาษาอังกฤษ, ระบบลําไส้ ภาษาอังกฤษ, ลําไส้ ภาษาอังกฤษ อ่านว่า, ลําไส้เล็ก ภาษาอังกฤษ, ลําไส้หมู ภาษาอังกฤษ, กระเพาะ ภาษาอังกฤษ, ตับ ภาษาอังกฤษ, ลําไส้อักเสบ ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ลำไส้ เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ลำไส้ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ลำไส้ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเครื่องอวัยวะทางเดินอาหารที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ลำไส้มีหน้าที่หลักในการดูดซึมสารอาหารและน้ำเข้าสู่ร่างกาย และเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูร่างกาย

ในภาษาอังกฤษ เราสามารถแปลคำว่า ลำไส้ ได้ว่า intestine หรือ bowel ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในสาขาการแพทย์เพื่ออธิบายเครื่องอวัยวะทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง intestine นั้นมักจะใช้ในบทสนทนาทางทางการแพทย์และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร และ bowel มักจะใช้ในบทความและข้อความที่เน้นไปที่การประเมินสุขภาพทางช่องท้องและระบบทางเดินอาหาร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า intestine ในประโยคเช่น The small intestine is responsible for absorbing nutrients from food (ลำไส้เล็กมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารจากอาหาร) และตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า bowel ได้แก่ If you have abdominal pain or changes in bowel movements, you should see a doctor (หากคุณมีอาการปวดท้องหรือการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระ คุณควรพบแพทย์)

อย่างไรก็ตาม คำแปลของคำศัพท์บางคำอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบางประเทศ หากคุณต้องการใช้คำศัพท์เพื่อการแพทย์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควรใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการและได้Translation of the term ลำไส้ into English

The term ลำไส้ in Thai refers to the organs of the digestive tract located within the human and animal bodies. The primary function of the ลำไส้ is to absorb nutrients and water into the body. It is part of the gastrointestinal system that aids in the digestion and absorption of nutrients necessary for growth and maintenance of the body.

In English, the term ลำไส้ can be translated as intestine or bowel. These terms are commonly used in the medical field to describe the organs of the digestive tract in humans and animals. Intestine is often used in medical conversations and academic discussions related to the gastrointestinal system, while bowel is commonly used in articles and texts that focus on assessing abdominal health and the digestive system.

For example, a sentence using the term intestine would be: The small intestine is responsible for absorbing nutrients from food. And an example sentence using the term bowel would be: If you have abdominal pain or changes in bowel movements, you should see a doctor.

However, its important to note that the translation of certain terms may vary in different countries. If youre using these terms in a medical or health-related context, its advisable to use the formal and accepted terminology in that specific field.

ความหมายของ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษคือ intestine ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารในสัตว์เต็มวัย ลำไส้เป็นท่อยาวที่ยาวประมาณ 6 เมตรในมนุษย์ และมีหน้าที่หลักในการดูดซึมสารอาหารและน้ำจากอาหารที่ประสานอยู่ในกระเพาะอาหาร และในกระบวนการนี้ลำไส้ยังช่วยในการขับถ่ายสารเสียและสารประสาทที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากร่างกาย

ลำไส้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือลำไส้ใหญ่ (colon) และลำไส้เล็ก (small intestine) ลำไส้ใหญ่มีลักษณะเป็นท่อที่หนาและยาวกว่า ลำไส้เล็ก โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ลำไส้ใหญ่ตอนต้น (cecum) ลำไส้ใหญ่ตอนกลาง (ascending colon, transverse colon, descending colon) และลำไส้ใหญ่ตอนท้าย (sigmoid colon) ลำไส้เล็กประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ลำไส้ตรง (duodenum) ลำไส้เจ็บ (jejunum) และลำไส้ส่วนท้าย (ileum)

ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่หลักในการดูดซึมน้ำและเกลือกลับเข้าสู่ร่างกาย และส่วนที่ไม่อุดตันของอาหารที่ยังไม่ย่อยต่อไปจากลำไส้เล็กจะถูกส่งต่อไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อให้เกิดกระบวนการหลอกลื่นของลำไส้ใหญ่เพื่อช่วยในการดูดซึมสารอาหารเพิ่มเติม นอกจากนี้ ลำไส้ใหญ่ยังเป็นที่อาศัยของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการย่อยอาหารและสารสังเคราะห์

ลำไส้เล็กเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารในร่างกาย ลำไส้เล็กมีผิวเยื่อภายในที่มีเส้นเอ็นเทนเนียลเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อการดูดซึมทอาหาร ลำไส้เล็กยาวประมาณ 6 เมตร และมีส่วนประกอบสำคัญอย่างเส้นเอ็นเทรียล เป็นท่อที่สำคัญในกระบวนการย่อยอาหาร ลำไส้เล็กแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก คือลำไส้ตรง (duodenum) ลำไส้เจ็บ (jejunum) และลำไส้ส่วนท้าย (ileum)

ลำไส้ตรงเป็นส่วนแรกของลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร และเชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารผ่านทางกล้ามเรือที่เรียกว่าหลอดอาหารกลาง (esophageal sphincter) ลำไส้ตรงเป็นส่วนที่เกิดกระบวนการย่อยอาหารเริ่มแรก โดยจะมีการผสมผสานกับน้ำย่อยที่เกิดจากตับ ท่อน้ำดี และต่อมน้ำลายที่อยู่ในลำไส้เล็กเจริญอยู่ในลำไส้ตรง การดูดซึมสารอาหารก็เกิดขึ้นในลำไส้ตรง ซึ่งผนังลำไส้ตรงมีเส้นเอ็นเทรียลมากเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการดูดซึม

ลำไส้เจ็บเป็นส่วนที่ต่อมาหลังจากลำไส้ตรง มีความยาวประมาณ 2.5 เมตร ลำไส้เจ็บเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการดูดซึมสารอาหารที่พลางเอาต์ของลำไส้เล็ก ตลอดจนแยกแยะสารอาหารที่ยังไม่ได้ดูดซึมและสารเสีย ในลำไส้เจ็บยังมีเส้นเอ็นเทรียลอยู่เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการดูดซึม เส้นเอ็นเทรียลในลำไส้เจ็บมีการเรียงเป็นลักษณะการวางทับกันเรียกว่าเป็นเชิงประสาท (villi) ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการดูดซึมอีกด้วย

ลำไส้ส่วนท้ายเป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 3.5 เมตร ลำไส้ส่วนท้ายเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการดู

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ (intestine) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ลำไส้เป็นท่อยาวที่มีความยาวประมาณ 6 เมตรในมนุษย์ และประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือลำไส้ใหญ่ (large intestine) และลำไส้เล็ก (small intestine) ซึ่งมีคุณสมบัติและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ดังนี้คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ในภาษาอังกฤษ:

 1. Intestine: ลำไส้
 2. Digestive system: ระบบทางเดินอาหาร
 3. Gastrointestinal tract: ทางเดินอาหาร
 4. Small intestine: ลำไส้เล็ก
 5. Large intestine: ลำไส้ใหญ่
 6. Duodenum: ไต่สันหลัง
 7. Jejunum: ลำไส้เจุนัน
 8. Ileum: ลำไส้เอี้ยม
 9. Colon: ใหญ่ของลำไส้ใหญ่
 10. Rectum: ส่วนท้ายของลำไส้ใหญ่
 11. Anus: รูทวารหนัก
 12. Peristalsis: การบีบตัวของลำไส้
 13. Villi: เส้นเลือดลำไส้
 14. Microvilli: เส้นเลือดลำไส้เล็ก
 15. Absorption: การดูดซึม
 16. Nutrients: สารอาหาร
 17. Bile: น้ำดี
 18. Feces: อุจจาระ
 19. Bowel movement: การถ่ายอุจจาระ
 20. Irritable bowel syndrome (IBS): อาการระบบทางเดินอาหารไม่สบาย

คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นและยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำไส้ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติม คุณสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำไส้ในภาษาอังกฤษได้

การใช้ ลำไส้ ในประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

การใช้ลำไส้ในประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและคล่องตัว ลำไส้หรือวรรคสองสุดท้ายในประโยค (Verb + Object) เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์และมีความหมายที่ชัดเจน ในภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบของลำไส้ที่ใช้ในประโยค ดังนี้

 1. Direct Object (รูปกรรมตรง): เป็นลำไส้ที่ใช้กับกริยาที่มีคำกริยาให้กับสิ่งที่ถูกกระทำหรือสิ่งที่ได้รับผลกระทำตรง ส่วนที่เป็น Direct Object จะอยู่หลังกริยา ตัวอย่างเช่น:
 • She bought a book. (เธอซื้อหนังสือ)
 • They painted the wall. (พวกเขาทาสีผนัง)
 1. Indirect Object (รูปกรรมอ้อม): เป็นลำไส้ที่ใช้กับกริยาที่แสดงถึงการให้หรือการส่งสิ่งของให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ส่วนที่เป็น Indirect Object จะอยู่หลังกริยาและก่อน Direct Object ตัวอย่างเช่น:
 • My mother gave me a present. (แม่ของฉันให้ของขวัญฉัน)
 • He sent his friend a letter. (เขาส่งจดหมายให้เพื่อนของเขา)
 1. Object of a Preposition (กรรมของสำนวน): เป็นลำไส้ที่ใช้กับคำสำนวนหรือคำว่าสำนวน เป็นองค์ประกอบของประโยคที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง ส่วนที่เป็น Object of a Preposition จะอยู่หลังคำสำนวน ตัวอย่างเช่น:
 • She is interested in art. (เธอสนใจศิลปะ)
 • He is good at playing the guitar. (เขาเก่งในการเล่นกีตาร์)
 1. Object Complement (กรรมประกอบ): เป็นลำไส้ที่ใช้กับกริยาที่มีคำกริยาให้กับสิ่งที่ถูกกระทำหรือสิ่งที่ได้รับผลกระทำ แต่ต้องมีคำกริยาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น ส่วนที่เป็น Object Complement จะอยู่หลัง Direct Object และใช้คำกริยาที่เป็นลำไส้นี้เรียกว่า Object Complement ตัวอย่างเช่น:
 • They elected him president. (พวกเขาเลือกเขาเป็นประธานาธิบดี)
 • We named our dog Max. (เราตั้งชื่อหมาของเราว่า Max)

การใช้ลำไส้ในประโยคต่าง ๆ นี้เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เพราะช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น การใช้ลำไส้ถูกต้องช่วยป้องกันความสับสนในการเข้าใจประโยค ดังนั้น การฝึกฝนในการใช้ลำไส้ในประโยคต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและฟังก์ชันของ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติและฟังก์ชันของลำไส้

ลำไส้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ลำไส้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยอาหารและดูแลการดูดซึมสารอาหารในร่างกาย เราจะมาสำรวจคุณสมบัติและฟังก์ชันของลำไส้ในภาษาอังกฤษดังนี้:

 1. ความยาวและโครงสร้าง: ลำไส้เป็นท่อยาวที่ต่อเนื่องกัน โครงสร้างของลำไส้ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วน คือ ลำไส้ใหญ่ (large intestine) และลำไส้เล็ก (small intestine) ลำไส้ใหญ่มีความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าลำไส้เล็ก โดยลำไส้ใหญ่ประกอบด้วยลำไส้ตรง (colon) และลำไส้ส่วนปลาย (rectum) ลำไส้เล็กประกอบด้วยลำไส้ส่วนต้น (duodenum) ลำไส้เจ็บ (jejunum) และลำไส้เจ็บล่าง (ileum)

 2. การย่อยอาหาร: ลำไส้เล็กเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการย่อยอาหาร หลังจากอาหารผ่านทางกระเพาะอาหารแล้ว ลำไส้เล็กจะดูดซึมสารอาหารจากทางเดินอาหาร ลำไส้เล็กมีผิวเยื่อที่มีขนาดเล็กแต่มีพื้นที่ผิวเยื่อมาก ซึ่งช่วยให้มีการดูดซึมสารอาหารมากขึ้น ลำไส้เล็กยังมีเซลล์เยื่อบริเวณผนังลำไส้ที่สร้างเอนไซม์ (enzyme) เพื่อช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร

 3. การดูดซึมสารอาหาร: ลำไส้ใหญ่มีบทบาทในการดูดซึมสารอาหารที่เหลือจากลำไส้เล็ก ในลำไส้ใหญ่จะมีการดูดซึมน้ำ แร่ธาตุ และสารอาหารที่ไม่ได้รับการดูดซึมในลำไส้เล็ก เซลล์เยื่อลำไส้ใหญ่ยังมีบทบาทในการดำรงชีวิตของจุลชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและส่งออกอสุจิไนในกระบวนการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังมีการสร้างและดูแลระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้ใหญ่ เนื่องจากลำไส้ใหญ่เป็นที่อยู่ของจุลชีพมากมายซึ่งช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาสมดุลแบคทีเรียในร่างกาย

 4. การเคลื่อนที่และการขับถ่าย: ลำไส้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารที่มีฟังก์ชันในการเคลื่อนที่และการขับถ่าย ลำไส้ใหญ่ช่วยในกระบวนการเคลื่อนที่ของอาหารที่ย่อยแล้วผ่านทางลำไส้เล็ก และส่งสารของเสียที่เกิดจากกระบวนการย่อยอาหารไปยังลำไส้ส่วนปลายและการขับถ่ายออกจากร่างกาย

 5. การรักษาสมดุลของเหล่าจุลชีพ: ลำไส้มีความสำคัญในการรักษาสมดุลของจุลชีพในร่างกาย ภูมิคุ้มกันในลำไส้ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและจุลชีพที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ร่างกายสามารถป้องกันการติดเชื้อและภาวะเสี่ยงต่างๆ

 6. การสร้างวิตามิน: ลำไส้ใหญ่มีบทบาทในกระบวนการสร้างวิตามินบีแบบธรรมชาติ ส่วนหนึ่งของจุลชีพในลำไส้ใหญ่สามารถสร้างวิตามินบี เช่น วิตามินบี12 และวิตามินกลุ่มอื่น ๆ ที่สามารถดูดซึมได้ผ่านลำไส้ใหญ่

สรุปแล้ว, ลำไส้มีความสำคัญสูงในกระบวนการย่อยอาหาร การดูแลระบบภูมิคุ้มกัน การเคลื่อนที่และการขับถ่าย และการรักษาสมดุลของจุลชีพในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสร้างวิตามินแ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ

ลำไส้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ภายในลำไส้มีหน้าที่หลักในการดูดซึมสารอาหารและน้ำที่อยู่ในอาหาร และขับถ่ายสารเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยสลายอาหารออกไปจากร่างกาย

ลำไส้ที่ยาวที่สุดในระบบทางเดินอาหารคือลำไส้ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยลำไส้ตรง (colon) และลำไส้ส่วนล่าง (rectum) ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่สำคัญในการดูดซึมน้ำและสารอาหารที่เหลืออยู่จากอาหารที่ผ่านลำไส้เล็กและเปลี่ยนสารเสียจากสมองให้เป็นของเหลวเพื่อให้สามารถขับถ่ายได้สะดวกขึ้น ลำไส้ใหญ่ยังมีบทบาทในการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย โดยการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความต้องการของร่างกาย

นอกจากลำไส้ใหญ่แล้ว ระบบทางเดินอาหารยังประกอบด้วยลำไส้เล็ก ซึ่งประกอบด้วยลำไส้ส่วนต้น (duodenum) ลำไส้เจ็บ (jejunum) และลำไส้เอ็น (ileum) ลำไส้เล็กมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการย่อยสลายอาหารและดูดซึมสารอาหารที่ได้รับจากการย่อยสลายออกมาจากกระบวนการของกระเพาะอาหาร น้ำดี และสารอาหารที่ดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กจะเข้าสู่หลอดเลือดและถูกนำไปใช้ในกระบวนการเมืองร่างกาย

นอกจากนี้ ลำไส้ยังมีส่วนที่เรียกว่าลำไส้ใหญ่เล็ก (cecum) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่เล็กเชื่อมโยงกับลำไส้ใหญ่ตรงผ่านทางลิ้นปีกนก (ileocecal valve) ลำไส้ใหญ่เล็กมีบทบาทในการดูดซึมน้ขออภัยครับ ฉันพบว่าข้อมูลที่ให้ไปเพียงพอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำไส้ในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ฉันยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำไส้ในภาษาอังกฤษดังนี้:

The intestines, also known as the bowels, are a part of the digestive system in humans and other mammals. They play a crucial role in the absorption of nutrients and water from the food we consume and in eliminating waste products from the body.

The longest part of the intestines is the large intestine, which consists of the colon and the rectum. The large intestine is primarily responsible for absorbing water and remaining nutrients from the food that has passed through the small intestine and converting the waste material from the body into a more solid form for easier elimination. Additionally, the large intestine helps maintain the bodys fluid balance by absorbing or releasing water as needed.

Apart from the large intestine, the digestive system also includes the small intestine, which is made up of the duodenum, jejunum, and ileum. The small intestine plays a crucial role in the process of digestion and absorption. It receives partially digested food from the stomach, along with digestive enzymes and bile, and further breaks down the food into smaller particles for better nutrient absorption. The nutrients and water absorbed through the walls of the small intestine are then transported into the bloodstream and utilized by the body for various physiological processes.

Furthermore, there is a part of the intestines called the cecum, which serves as the starting point of the large intestine. The small intestine connects to the large intestine through a valve called the ileocecal valve. The cecum has a role in absorbing water and electrolytes from the undigested material before it moves further into the large intestine.

The intestines are also lined with a specialized tissue called the intestinal mucosa, which is responsible for absorbing nutrients and preventing harmful substances from entering the bloodstream. The mucosa contains small, finger-like projections called villi and microvilli, which increase the surface area of the intestines and enhance nutrient absorption.

In addition to their digestive functions, the intestines are home to a diverse community of beneficial bacteria known as the gut microbiota. These bacteria play a vital role in maintaining gut health, supporting digestion, synthesizing certain vitamins, and modulating the immune system.

In conclusion, the intestines are a crucial part of the digestive system, responsible for absorbing nutrients, water, and electrolytes from the food we consume. They consist of the small intestine and the large intestine, each with its specific functions in the digestion and absorption process. Understanding the structure and functions of the intestines is essential for maintaining overall digestive health.

Categories: สรุป 74 ลําไส้ ภาษาอังกฤษ

อวัยวะภายในร่างกาย | Internal Organs | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
อวัยวะภายในร่างกาย | Internal Organs | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

(n) intestine, Syn. ไส้, Example: เมื่ออาหารผ่านจากกระเพาะเข้าไปในลำไส้จะถูกย่อยโดยเอนไซม์อะมิเลสทันที, Count Unit: ขด, ท่อน, Thai Definition: ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าที่ย่อย ดูดซึมอาหารและน้ำ พักและขับถ่ายกากอาหาร

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

ลําไส้ใหญ่ ภาษาอังกฤษ

ข้อความนี้จะให้ข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง ลำไส้ใหญ่ ภาษาอังกฤษ (Large Intestine in English) ในภาษาไทย โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุม ตามเกณฑ์ของ Google SEO และมีความยาวขั้นต่ำ 1000 คำ พร้อมทั้งมีส่วนคำถามท้ายบทความเพื่อให้คำตอบเพิ่มเติม โดยในเนื้อหาจะมีการอธิบายเนื้อหาหลัก การทำ SEO และคำถามที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาของ Google ของบทความนี้


ลำไส้ใหญ่ ภาษาอังกฤษ

ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Large Intestine ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับลำไส้ใหญ่ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักวิธีดูแลรักษาลำไส้ใหญ่ให้เป็นสุขภาพดีอย่างถูกต้อง

โครงสร้างของลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร โดยมีขนาดใหญ่กว่าลำไส้เล็ก ซึ่งเชื่อมต่อกับลำไส้เล็กผ่านจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่า หลอดทวารหนัก (cecum) ลำไส้ใหญ่แบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ได้แก่ ลำไส้ใหญ่ตั้งตรง (ascending colon) ลำไส้ใหญ่โค้งซ้าย (transverse colon) ลำไส้ใหญ่ตั้งฉาก (descending colon) และลำไส้ใหญ่ส่วนสุดท้ายที่เรียกว่าส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ (sigmoid colon) ลำไส้ใหญ่เชื่อมต่อกับทางเดินอาหารสุดท้ายที่เรียกว่าทวารหนักใหญ่ (rectum) และการขับถ่ายสารเหลือของลำไส้จะเกิดขึ้นผ่านทางทวารหนักใหญ่

หน้าที่ของลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่หลายอย่างสำคัญในกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการลำเลียงของของเหลวที่เหลือจากกระบวนการย่อยอาหารไปยังทวารหนัก เช่น การดูดน้ำ การดูดซึมเกลือแร่ และการระบายสารพิษออกจากร่างกายผ่านอุจจาระ

การดูแลลำไส้ใหญ่ให้เป็นสุขภาพ

การดูแลลำไส้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี ดังนั้นนี่คือบางแนวทางในการดูแลลำไส้ใหญ่ให้เป็นสุขภาพดี:

 1. รับประทานอาหารที่เหมาะสม: การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผักใบเขียว ผลไม้ เครื่องในธรรมชาติ และอาหารที่รวมถึงเมล็ดพืช จะช่วยเพิ่มปริมาณใยอาหารในระบบของลำไส้ใหญ่ ซึ่งช่วยในกระบวนการขับถ่ายอย่างเรียบร้อย

 2. ดื่มน้ำเพียงพอ: การดื่มน้ำเพียงพอช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นของอุจจาระ และช่วยให้กระบวนการขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันหรือตามความต้องการของร่างกาย

 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ: การออกกำลังกายประจำช่วยในการเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ และช่วยกระตุ้นกระบวนการขับถ่ายอย่างปกติ

 4. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง: การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัยเสี่ยงเห

ระบบย่อยอาหาร - วิกิพีเดีย
ระบบย่อยอาหาร – วิกิพีเดีย
Gedgoodlifebyged On X:
Gedgoodlifebyged On X: “#ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) เป็นโรคปวดท้องเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุด หากมีอาการเจ็บตรงท้องน้อยข้างขวา ควรนึกถึงโรคนี้ไว้ก่อนและรีบไปพบแพทย์ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานไส้ติ่งที่อักเสบมักจะแตกทะลุ ส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ Https …
การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล<Br \>ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคล” style=”width:100%” title=”การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล<br \>ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคล”><figcaption>การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล<Br \>ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคล</figcaption></figure>
<figure><img decoding=
โรคลำไส้แปรปรวน สาเหตุการปวดท้องเรื้อรัง อืดแน่นท้อง ขับถ่ายผิดปกติ

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ลำไส้ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ
การใช้ ลำไส้ ในประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติและฟังก์ชันของ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลำไส้ ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *