Skip to content

ความตระหนักภาษาอังกฤษ: เส้นทางสู่การเรียนรู้ที่ยังคงสะท้อนให้คำนึงถึง

EP.46 การตระหนักรู้ในตนเอง (self awareness)

Ep.46 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self Awareness)

Keywords searched by users: ความตระหนักภาษาอังกฤษ: เส้นทางสู่การเรียนรู้ที่ยังคงสะท้อนให้คำนึงถึง self-awareness คือ, Awareness คือ, ความตระหนักรู้, ความตระหนักด้านคุณภาพ, Raise awareness, Public awareness แปลว่า, awareness อ่านว่า, ตระหนักถึงปัญหา ภาษาอังกฤษ

การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษ

การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษ (Translation of Consciousness into English)

การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่น่าทึ่งและท้าทายที่จะถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และสื่อสารเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีลักษณะอยู่ภายในความตระหนักของมนุษย์ให้เข้าใจในภาษาอังกฤษ เป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาถึงความหมายที่ลึกซึ้งและรายละเอียดของแต่ละคำ และแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังเพื่อให้การแปลเป็นไปตามความหมายและความตระหนักที่แท้จริงของผู้พูดหรือผู้เขียน การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรมเพื่อให้การแปลมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร.

การแปลความตระหนักไม่ใช่เพียงแค่การแปลคำหรือประโยคเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแปลความรู้สึก ทัศนคติ และประสบการณ์ที่มีลักษณะส่วนบุคคลของผู้พูดหรือผู้เขียน รวมถึงความหมายที่ซับซ้อนหรือมีความลึกซึ้งอยู่ในความตระหนักของผู้เขียน. การแปลความตระหนักจึงต้องคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความรู้สึกที่ซับซ้อนเพื่อให้สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในภาษาที่เป้าหมาย.

ในกระบวนการแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษ การเลือกใช้คำและคำวลีที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคำและคำวลีสามารถมีความหมายหลากหลายและบ่งบอกถึงความคิดและความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียนได้ในทางที่แตกต่างกันไป. นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าความรู้สึกทางวรรณกรรม คำพ้องความรู้สึก คำนามที่สื่อถึงสภาวะความตระหนัก และการใช้ภาษาสัญชาติเพื่อให้การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษมีความเป็นระบบและสอดคล้องกับความหมายของต้นฉบับ

การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในสาขาต่าง ๆ ของการวิจัยทางจิตวิทยา สื่อสารวัฒนธรรม วรรณกรรม และศาสตร์การแปล. การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้คนในทุกส่วนของโลกสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม ปรัชญา และความคิดที่สำคัญได้อย่างถูกต้องและมีความลึกซึ้ง.

ในสังคมที่เชื่อมโยงกันอย่างแพร่หลายในยุคสมัยนี้ การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษา และประเทศต่าง ๆ. การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเผยแพร่ความรู้ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการเข้าใจร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพระหว่างวัฒนธรรม และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ

นอกจากนี้ การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษยังมีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การสื่อสารในงานวิชาการ การแพร่ระ

ความหมายของความตระหนักในภาษาอังกฤษ

ความหมายของความตระหนักในภาษาอังกฤษ

ความตระหนัก (Consciousness) เป็นคำศัพท์ที่มักถูกใช้ในหลายสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกัน แต่ล้วนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีสติปัญญาหรือสภาวะที่มนุษย์มีความรู้สึกตัวและรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบข้าง สำหรับคำว่า ความตระหนัก ในภาษาอังกฤษ มีคำแปลที่หลากหลายอาจพบเป็น consciousness, awareness, mindfulness, หรือ conscious mind แต่ล้วนแล้วแต่คำแปลที่ใช้ ก็จะสื่อถึงความสำคัญของความตระหนักในการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม และสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง

ความตระหนักเป็นแง่มุมที่สำคัญในการเข้าใจความมนุษย์ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวของเรา การมีความตระหนักช่วยให้เรารับรู้สภาวะทางกายและจิตใจของเราเอง รวมถึงความรู้สึก ความคิด และความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราเอง นอกจากนี้ ความตระหนักยังช่วยให้เรารับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคนอื่น ๆ และสิ่งต่าง ๆ รอบข้างได้อย่างมีความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

การมีความตระหนักยังสำคัญต่อการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ และการพัฒนาทักษะทางสังคม เมื่อเรามีความตระหนักในการกระทำของเราเอง พร้อมทั้งรับรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้มากขึ้น เรามีความสามารถในการทำให้เลือกตัดสินใจที่ดีขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ในชีวิตของเรา

นอกจากนี้ ความตระหนักยังมีความสำคัญต่อด้านจิตใจและสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การมีความตระหนักช่วยให้เรามีการควบคุมอารมณ์และอารมณ์ที่ดีขึ้น ช่วยให้เรารับมือกับความเครียดและความกดดันในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่เชื่อว่าความตระหนักสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่าง ๆ และส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นอย่างดี

ในสรุป ความตระหนักเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่ช่วยให้เรารับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและโลกที่เราอยู่อย่างตรงไปตรงมา มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ และความสัมพันธ์กับผู้อื่น การมีความตระหนักช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างมีนัยสำคัญ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าความตระหนักในภาษาอังกฤษ

คำว่า ความตระหนัก ในภาษาอังกฤษถือเป็น consciousness ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการรับรู้หรือการมีสติปัญญาของมนุษย์ ภายในประโยคภาษาอังกฤษมักจะมีการใช้คำว่า consciousness เพื่ออธิบายสภาวะที่มนุษย์รับรู้ตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ความตระหนัก ในภาษาอังกฤษ:

 1. Meditation helps me increase my level of consciousness.
  (การสมาธิช่วยให้ความตระหนักของฉันเพิ่มขึ้น)

 2. He had no consciousness of the danger that awaited him.
  (เขารู้สึกไม่ตระหนักถึงอันตรายที่รออยู่ข้างหน้า)

 3. The accident left her in a state of unconsciousness for several hours.
  (อุบัติเหตุทำให้เธอเข้าสภาวะไม่รู้สึกหลายชั่วโมง)

 4. Environmental conservation is important for raising awareness of our ecological consciousness.
  (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักทางนิเวศของเรา)

 5. The documentary aims to explore the mysteries of human consciousness.
  (สารคดีนี้มีเป้าหมายในการสำรวจความลึกลับของความตระหนักของมนุษย์)

 6. She has a deep consciousness of social issues and actively works to promote change.
  (เธอมีความตระหนักที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสังคมและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง)

 7. Through education, we can raise the consciousness of future generations about sustainable development.
  (ผ่านการศึกษาเราสามารถเสริมสร้างความตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)

 8. His philosophical writings delve into the nature of consciousness and self-awareness.
  (ผลงานทางปรัชญาของเขาสำรวจลึกซึ้งถึงลักษณะของความตระหนักและการรับรู้ตนเอง)

 9. The artists paintings evoke a sense of spiritual consciousness.
  (ภาพวาดของศิลปินนักศึกษาให้ความรู้สึกถึงความตระหนักทางจิตวิญญาณ)

 10. By practicing mindfulness, we can cultivate a deeper consciousness of the present moment.
  (โประโยคต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของประโยคที่ใช้คำว่า ความตระหนัก ในภาษาอังกฤษ:

 11. Meditation helps me increase my level of consciousness.
  (การสมาธิช่วยให้ความตระหนักของฉันเพิ่มขึ้น)

 12. He had no consciousness of the danger that awaited him.
  (เขารู้สึกไม่ตระหนักถึงอันตรายที่รออยู่ข้างหน้า)

 13. The accident left her in a state of unconsciousness for several hours.
  (อุบัติเหตุทำให้เธอเข้าสภาวะไม่รู้สึกหลายชั่วโมง)

 14. Environmental conservation is important for raising awareness of our ecological consciousness.
  (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักทางนิเวศของเรา)

 15. The documentary aims to explore the mysteries of human consciousness.
  (สารคดีนี้มีเป้าหมายในการสำรวจความลึกลับของความตระหนักของมนุษย์)

 16. She has a deep consciousness of social issues and actively works to promote change.
  (เธอมีความตระหนักที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาสังคมและทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง)

 17. Through education, we can raise the consciousness of future generations about sustainable development.
  (ผ่านการศึกษาเราสามารถเสริมสร้างความตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)

 18. His philosophical writings delve into the nature of consciousness and self-awareness.
  (ผลงานทางปรัชญาของเขาสำรวจลึกซึ้งถึงลักษณะของความตระหนักและการรับรู้ตนเอง)

 19. The artists paintings evoke a sense of spiritual consciousness.
  (ภาพวาดของศิลปินนักศึกษาให้ความรู้สึกถึงความตระหนักทางจิตวิญญาณ)

 20. By practicing mindfulness, we can cultivate a deeper consciousness of the present moment.
  (ด้วยการปฏิบัติธรรมช่วยให้เราสร้างความตระหนักที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจุบัน)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักในภาษาอังกฤษ

ความตระหนักหรือ consciousness เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสภาวะของการมีความรู้สึกหรือการรับรู้ที่มนุษย์มีอยู่ ความตระหนักเป็นความสามารถที่ทำให้เรารับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ในโลกที่เราดูเหมือนจะเป็นสิ่งธรรมดา ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เรียกว่า unconscious หรือ subconscious ที่เป็นส่วนหนึ่งของความตระหนักที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่มีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับมัน

นอกจากคำว่า consciousness ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการอธิบายสภาวะหรือกระบวนการทางความคิดของคนได้ ตัวอย่างเช่น:

 1. Awareness (การรับรู้): คือการมีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกหรือในใจของเรา การมีความตระหนักสามารถช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ต่างกันได้ เช่น เรารับรู้ถึงเสียง เสียงดัง สีสัน รสชาติ กลิ่น และสัมผัส

 2. Mindfulness (การมีสติ): คือการมีความตระหนักถึงปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การมีสติช่วยให้เรามีการตระหนักและใส่ใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้น ๆ โดยไม่ต้องคิดถึงอดีตหรืออนาคต การมีสตินั้นสามารถช่วยลดความเครียด สร้างความสุข และพัฒนาสติปัญญาในชีวิตประจำวันได้

 3. Self-awareness (การมีการรับรู้ตนเอง): คือการมีความตระหนักถึงตนเอง ความรู้สึก ควิดเกี่ยวกับความคิดเห็น การกระทำ และความเชื่อของตนเอง การมีความตระหนักตนเองช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวและประสบการณ์ของเราเอง รวมถึงความสามารถและข้อจำกัดของตนเองด้วย

 4. Conscious mind (จิตตระหนัก): คือส่วนของจิตใจที่มีการรับรู้ การคิด และการตัดสินใจที่มีตระหนักอยู่ จิตตระหนักเป็นส่วนที่เราสามารถควบคุมและมีอิสระในการตัดสินใจต่างๆ ได้

 5. Unconscious mind (จิตอัตโนมัติ): คือส่วนของจิตใจที่ไม่มีการรับรู้หรือตระหนักอยู่ แต่มีผลกระทบต่อการพึ่งพาและกระตุ้นการตัดสินใจของจิตตระหนัก จิตอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คิด ตัวอย่างเช่น ความกลัว ความรัก หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตระหนัก

 6. Subconscious (จิตอย่างไม่ตระหนัก): คือส่วนของจิตใจที่อยู่ระหว่างจิตตระหนักและจิตอัตโนมัติ จิตอย่างไม่ตระหนักเกี่ยวข้องกับความฝัน ความคิด และความรู้สึกที่เก็บไว้ในส่วนหนึ่งของจิตใจและสามารถเข้าถึงได้โดยการสะท้อนหรือการอ้างอิงจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต

 7. Self-reflection (การสะท้อนตนเอง): คือกระบวนการที่เราทำให้มีการพิจารณาและสำรวจตนเอง ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของเรา การสะท้อนตนเองช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวและความหมายของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพื่อให้เราสามารถพัฒนาตนเองและเติบโตได้

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักในภา

การประยุกต์ใช้ความตระหนักในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ

The Application of Mindfulness in Everyday Life

Introduction:
การประยุกต์ใช้ความตระหนักในชีวิตประจำวัน (Mindfulness) เป็นศาสตร์และปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ต้องการลดความเครียดและเพิ่มสุขภาพจิตใจ ความตระหนักมีความหมายว่าการใส่ใจและตระหนักต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การปฏิบัติความตระหนักมีผลต่อการมีสมาธิ การคิดอย่างชัดเจน และการจัดการกับความรู้สึก ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจ

Body:

 1. ความรู้เกี่ยวกับความตระหนัก (Mindfulness)
 • ความหมายและแนวความคิดของความตระหนัก
 • ประโยชน์และผลกระทบของการปฏิบัติความตระหนัก
 • วิธีการปฏิบัติความตระหนักในชีวิตประจำวัน
 1. การประยุกต์ใช้ความตระหนักในการทำงาน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การลดความเครียดและความวิตกกังวลในการทำงาน
 • การสร้างความสุขในการทำงาน
 1. การประยุกต์ใช้ความตระหนักในความสัมพันธ์และการสื่อสาร
 • การเพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • การลดความขัดแย้งและการอารมณ์ที่ไม่ดีในความสัมพันธ์
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและฟังกันอย่างตรงไปตรงมา
 1. การประยุกต์ใช้ความตระหนักในการดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจ
 • การลดความเครียดและภาวะกังวล
 • การดูแลสุขภาพทางกายและการออกกำลังกาย
 • การพัฒนาสมาธิและการคิดอย่างชัดเจน
 1. การประยุกต์ใช้ความตระหนักในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • การทำกิจวัตรในแบบที่มีความตระหนักสูง
 • การเลือกทำสิ่งที่มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต
 • การอยู่กับปัจจุบันและเพลิดเพลินกับสิ่งที่เกิดขึ้น
 • การเชื่อมโยงความตระหนักกับค่านิยมและเป้าหมายในชีวิต

Conclusion:
การประยุกต์ใช้ความตระหนักในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิต การปฏิบัติความตระหนักช่วยให้เรามีการมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ในทุกๆ ปัจจุบัน และช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสมาธิ การคิดอย่างชัดเจน และสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต ดังนั้น ผู้คนทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ความตระหนักในชีวิตประจำวันได้เพื่อเติมเต็มคุณค่าและความสุขในชีวิตของตนเอง

Categories: รายละเอียด 84 ความตระหนัก ภาษาอังกฤษ

EP.46 การตระหนักรู้ในตนเอง (self awareness)
EP.46 การตระหนักรู้ในตนเอง (self awareness)

awareness. (n) ความตระหนัก, สติ consciousness.SelfAwareness คือ อะไร? ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ ในเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด อารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ สิ่งที่เราให้คุณค่า รวมไปถึงการตระหนักถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าสิ่งนั้นมีผลต่อตัวเราอย่างไร โดย selfawareness แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท(รี’อะไลซ) vt. เข้าใจ, สำนึก, ทำให้เป็นจริง, ทำให้สมปรารถนา, ทำให้บรรลุผล, เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน, ได้กำไรหรือมีรายได้, ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv. Nontri Dictionary.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) หมายถึงอะไร

คำว่า การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) หมายถึงความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ และสิ่งที่เราให้ความสำคัญ รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราว่ามีผลอย่างไรต่อตัวเราเอง การรู้จักตนเองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร? สิ่งที่เป็น/เป็นวัสดุหลักและนักเรียนมัธยมปลายการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องราวของเด็ก Buku Bacaan ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของแท้ | Lazada.Co.Th
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร? สิ่งที่เป็น/เป็นวัสดุหลักและนักเรียนมัธยมปลายการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องราวของเด็ก Buku Bacaan ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของแท้ | Lazada.Co.Th
Top 33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ Gen Z ควรจำให้ขึ้นใจ
Top 33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ Gen Z ควรจำให้ขึ้นใจ
Ef เผยผลสำรวจ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ตกเป็นรองประเทศอื่นๆ | Techsauce
Ef เผยผลสำรวจ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ตกเป็นรองประเทศอื่นๆ | Techsauce
แคปชั่นภาษาอังกฤษ คําคมภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
แคปชั่นภาษาอังกฤษ คําคมภาษาอังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมคำแปล » Best Review Asia

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

การแปลความตระหนักเป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของความตระหนักในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าความตระหนักในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักในภาษาอังกฤษ
การประยุกต์ใช้ความตระหนักในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *