Skip to content

ขุ่น ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสภาวะที่ไม่ชัดเจน

ปัสสาวะขุ่น (Urine Turbidity) อาการ สาเหตุ การรักษา ฯลฯ

เรียนภาษาอังกฤษกับขุ่นแม่ลูกเกด ตอน1 The Star 12

Keywords searched by users: ขุ่น ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสภาวะที่ไม่ชัดเจน ขุ่น ไม่ใส ภาษาอังกฤษ, สีขุ่น ภาษาอังกฤษ, ขุ่น มัว ภาษาอังกฤษ, ขาวขุ่น ภาษาอังกฤษ, ขุ่น คือ, พลาสติกขุ่น ภาษาอังกฤษ, ขุน, ลําเค็ญ หมายถึง

ขุ่น ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไรและตัวอย่างประโยค

ปัสสาวะขุ่น (Urine Turbidity) อาการ สาเหตุ การรักษา ฯลฯ
ปัสสาวะขุ่น (Urine Turbidity) อาการ สาเหตุ การรักษา ฯลฯ

หมวดหมู่: ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ในภาษาอังกฤษคำว่า ขุ่น (hazy) เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสภาวะที่มีความคมชัดลดลง หรือการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากมีควัน ฝุ่น หรืออุณหภูมิที่แตกต่างกันมากเกินไป สภาวะที่ขุ่นนั้นอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ควันไฟป่า ฝุ่นละออง หรือลมที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค:

 1. The view from the mountain top was hazy due to the forest fire nearby.
  (มุมมองจากยอดเขามองเห็นได้ยากเนื่องจากไฟป่าที่อยู่ใกล้เคียง)

 2. The city was covered in a hazy cloud of smog, making it difficult to breathe.
  (เมืองอยู่ในสภาวะที่มีควันหมอกขุ่นครอบคลุม ทำให้หายใจยาก)

 3. The morning fog created a hazy atmosphere, giving the landscape a mystical feel.
  (หมอกในตอนเช้าสร้างบรรยากาศที่ขุ่นหมอง ทำให้ทิวทัศน์ดูมีลักษณะเฉพาะเจาะจง)

 4. Due to the hazy weather conditions, the flight had to be delayed.
  (เนื่องจากสภาพอากาศที่ขุ่น การบินต้องเลื่อนเวลา)

 5. She gazed out of the window at the hazy sunset, marveling at the beauty of nature.
  (เธอมองออกที่หน้าต่างเพื่อชมพระอาทิตย์ตกที่ขุ่นหมอง ตื่นตกใจด้วยความงดงามของธรรมชาติ)

คำว่า ขุ่น ในภาษาอังกฤษแปลว่า hazy และสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่ออธิบายสภาวะที่มองเห็นไม่ชัดเจน พร้อมกับสร้างความรู้สึกหรือบรรยากาศที่แตกต่าง ๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษควรพิจารณาตามบริบทและความหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

ความหมายของ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ

Books Kinokuniya: วรรณกรรมภาพ
Books Kinokuniya: วรรณกรรมภาพ “ขุนช้าง ขุนแผน” (สองภาษาไทย-อังกฤษ) / (9786163341358)

คำว่า ขุ่น เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาอังกฤษ แต่ละความหมายส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับคำว่า hazy หรือ cloudy ในภาษาอังกฤษ โดยมักจะใช้เพื่ออธิบายสภาวะที่มีความคมชัดลดลง หรือมองเห็นได้ลำบาก เช่น มีควันหรือฝุ่นลอยในอากาศ หรือมีฝนตกหนักทำให้มุมมองปกติเป็นขุ่น นอกจากนี้ ขุ่น ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายสภาวะทางอารมณ์หรือความคิดเห็นที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจแสดงถึงความสับสนหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตัวอย่างการใช้คำว่า ขุ่น ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The view from the mountain top was hazy due to the forest fire.
  มุมมองจากด้านบนของเขามีควันขุ่นเนื่องจากไฟป่าไหม้

 2. She couldnt see clearly through the foggy windshield.
  เธอมองไม่เห็นชัดผ่านกระจกหน้าต่างที่ขุ่นหมอง

 3. His memory of the event was hazy, and he couldnt recall the details.
  ความทรงจำของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเป็นขุ่นและเขาไม่สามารถระลึกความเป็นรายละเอียดได้

 4. The politician gave a vague and hazy response to the reporters question.
  นักการเมืองให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนและขุ่นเคยต่อคำถามของนักข่าว

ในบางครั้ง ขุ่น อาจใช้เพื่ออธิบายสภาวะที่มีความยุ่งเหยิง หรือสภาพที่ไม่ชัดเจน เช่น การแสดงละครที่มีเนื้อหาซับซ้อนและลึกลับ หรือภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวที่ยากต่อการเข้าใจ ดังนั้นการแปลคำว่า ขุ่น ในบริบทนี้อาจถูกเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับความหมายเดิมของคำว่า hazy ในภาษาอังกฤษ

เพื่อสรุปคำตอบให้ชัดเจนขึ้น คำว่า ขุ่นขออภัยครับ แต่เนื่องจากความสามารถของฉันในการเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดถึงปี 2021 เท่านั้น ฉะนั้น ฉันไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ขุ่น ในภาษาอังกฤษในปัจจุบันได้ กรุณาอภัยในความไม่สะดวกครับ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขุ่น ในภาษาอังกฤษ

Live!! เจ้าขุน กลับบ้าน พูดภาษาอังกฤษคล่องสุดๆ
Live!! เจ้าขุน กลับบ้าน พูดภาษาอังกฤษคล่องสุดๆ

ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า ขุ่น ในหลายประโยคเพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือสภาวะต่าง ๆ ได้ ดังนี้:

 1. The water in the lake was murky after the rainstorm. (น้ำในทะเลสาบขุ่นหลังฝนตก)

 2. He looked out of the foggy window and could barely see anything. (เขามองออกไปทางหน้าต่างที่ขุ่นหมอกและเขาเห็นแทบไม่อะไร)

 3. The room was filled with a hazy smoke, making it hard to breathe. (ห้องเต็มไปด้วยควันที่ขุ่นซุ่ม ทำให้หายใจยาก)

 4. The future of the project is uncertain; its still shrouded in a cloud of confusion. (อนาคตของโครงการยังไม่แน่นอน เพราะยังอยู่ในสภาวะขุ่นมัวเพียงอย่างหนึ่ง)

 5. The detective had to solve a murky mystery that had puzzled everyone for years. (นักสืบต้องแก้ปริศนาที่ขุ่นใจที่ได้ทำให้ทุกคนงงความลึกลับนานเป็นปี)

 6. Her memory of the event was foggy, and she couldnt recall the details clearly. (ความทรงจำของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเป็นฝุ่นหมอก และเธอไม่สามารถจำรายละเอียดได้อย่างชัดเจน)

 7. The politicians answers during the interview were vague and unclear, leaving the audience in a state of confusion. (คำตอบของนักการเมืองในรายการสัมภาษณ์เป็นอย่างกำกวมและไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ชมอยู่ในสภาวะขุ่นเคือง)

 8. The old photograph had become blurry and indistinct over time. (ภาพถ่ายเก่าเริ่มเลือนและไม่ชัดเจนตามเวลาผ่านไป)

 9. The path through the dense forest was dimly lit and obscured by the mist. (เส้นทางที่ผ่านป่าหนาแน่นมีแสงสว่างเบาบางและถูกความหมอกปกคลุม)

 10. The artist used a mix of dark and light colors to create a murky atmosphere in the painting. (ศิลปินใช้สีเข้มและสีสว่างผสมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ขุ่นในภาพวาด)

อย่างไรก็ตาม ความหมายและการใช้คำว่า ขุ่น อาจมีความหมายเพิ่มเติมในบริบทที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการตรวจสอบความหมายและการใช้งานของคำศัพท์ในแต่ละประโยคก่อนใช้งาเสร็จสิ้นแล้ว! หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาบอกมาครับ!

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ

คำที่มีความหมายคล้ายกับ ขุ่น ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายความขุ่นหมองได้ตามบรรยากาศหรือสภาพที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 1. Hazy – คำว่า hazy หมายถึงสภาวะที่มีความขุ่นหมองหรือมัวใส อาจเกิดจากฝุ่นละอองหรือควันเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปกคลุมบริเวณที่มองเห็นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจนหรือมัวหมองไปบ้าง

 2. Foggy – คำว่า foggy หมายถึงสภาวะที่มีหมอกหรือควันกว้างขวางที่ปกคลุมบริเวณที่มองเห็นได้ ซึ่งอาจทำให้มองเห็นได้ลำบากหรือไม่ชัดเจน เช่น เมื่อมีหมอกเข้ามาในเมืองหรือบริเวณเปิดโล่ง

 3. Smoky – คำว่า smoky หมายถึงสภาวะที่มีควันหรือฝุ่นเป็นพิษหรือก่อให้เกิดควันมาก ซึ่งอาจเกิดจากไฟไหม้หรือสถานการณ์ที่มีการสร้างควัน เช่น ห้องสูบบุหรี่ที่มีควันหรือครัวที่มีการทำอาหารที่มีควันมาก

 4. Murky – คำว่า murky หมายถึงสภาวะที่มีความสกปรกหรือมัวหมอง ทำให้มองเห็นได้ลำบากหรือไม่ชัดเจน เช่น น้ำที่มีสิ่งสกปรกลอยอยู่ หรือบรรยากาศที่มืดมัวและไม่ชัดเจน

 5. Smoggy – คำว่า smoggy หมายถึงสภาวะที่เกิดจากการผสมของควันและฝุ่นละอองในบริเวณเมืองหรือพื้นที่ที่มีการปล่อยสารพิษหรือมลพิษต่าง ๆ ออกมา เช่น เมื่อมีควันรถยนต์หรือโรงงานที่ทำให้บรรยากาศในเมืองหรือพื้นที่เป็นควันหมอง

 6. Dusty – คำว่า dusty หมายถึงสภาวะที่มีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในอากาศ ซึ่งอาจทำให้มีความขุ่นหมองในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกลอยอยู่ เช่น บริเวณถนนหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่

 7. Cloudy – คำว่า cloudy หมายถึงสภาวะที่มีเมฆปกคลุมบริเวณที่มองเห็นได้ ซึ่งอาจทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจนหรือมัวหมองไปบ้าง

สำหรับคำเหล่านี้ อาจมีความหมายเฉพาะที่แตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกันไป และยังมีคำอื่น ๆ ที่อาจถูกใช้เพื่ออธิบายความขุ่นหมองในบริบทเฉพาะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง

คำตรงข้ามของ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ

คำตรงข้ามของ ขุ่น ในภาษาอังกฤษคือ clear หรือ transparent ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบทที่แสดงถึงสภาวะที่ไม่มีข้อมูลที่หลอกลวงหรือสับสน นอกจากนี้ clear ยังมีความหมายเพิ่มเติมเมื่อนำมาใช้ในบริบทต่างๆ เช่น ความชัดเจนในการพูดออกมา การเขียน หรือการแสดงความคิดเห็น

เช่น ในประโยคที่กล่าวว่า สภาพอากาศในวันนี้มีฟ้าขุ่น ในภาษาอังกฤษสามารถแปลว่า The weather today is cloudy โดยคำว่า cloudy เป็นคำที่ใช้ในการเล่าถึงสภาพอากาศที่มีเมฆครอบคลุม ซึ่งเป็นคำตรงข้ามของ clear ในบริบทของสภาพอากาศ

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เมื่อเราพูดถึงความชัดเจนในการเขียนหรือการแสดงความคิดเห็น เราสามารถใช้คำว่า clear เพื่อแสดงถึงความรู้สึกหรือความเข้าใจที่ชัดเจน อ่านง่าย ไม่มีความกำกวม หรือความสับสน

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่ใช้เป็นคำตรงข้ามของ ขุ่น ในบางบริบท เช่น bright หรือ clear-cut ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการเล่าถึงสิ่งที่ชัดเจนและมั่นใจ ไม่มีความสงสัย และไม่มีข้อมูลที่ปกปิดหรือไม่ชัดเจน

ในสรุป คำตรงข้ามของ ขุ่น ในภาษาอังกฤษมีหลายคำ เช่น clear และ transparent ซึ่งแสดงถึงความชัดเจน ความโปร่งใส และความรู้สึกที่ไม่มีความสับสน หรือหลอกลวง

อธิบายความหมายและการใช้งานของคำที่เกี่ยวข้องกับ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ขุ่น เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้

 1. ขุ่น เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสภาวะที่มีความหมายว่ามัวแต่เป็นลมหรือมากัดกัน ในทางกล่าวอาจใช้ในบรรยากาศที่มีควัน ควอก หรือฝุ่นอยู่ในอากาศ ทำให้มองเห็นได้ยาก หรืออาจเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอากาศที่มีความหมายว่ามีเมฆหรือควันบางส่วนปกคลุมพื้นที่

 2. ขุ่น ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายสภาวะที่มีความหมายว่ามัวแต่มืดมน หรือมองไม่เห็นชัด เช่น เมื่อเราอยู่ในที่ที่มีแสงน้อย หรือในห้องที่ไม่มีแสงไฟเลย

 3. นอกจากนี้ ขุ่น ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความหมายว่าไม่ชัดเจน หรือมัวแต่คาดคิด อาจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอในการตัดสินใจ

การใช้คำว่า ขุ่น ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็นหลายคำตามความหมายที่ต้องการเน้น ดังนี้

 1. Hazy เป็นคำที่ใช้ในบรรยากาศที่มีควัน ควอก หรือฝุ่นอยู่ในอากาศ ทำให้มองเห็นได้ยาก

 2. Foggy เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสภาวะที่มีเมฆหรือควันบางส่วนปกคลุมพื้นที่ ทำให้มองเห็นได้ยาก

 3. Murky เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสภาวะที่มืดมนหรือมองไม่เห็นชัด เช่น เมื่อเราอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยเป็นสรุปแล้ว คำว่า ขุ่น (hazy) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสภาวะที่มีความหมายว่ามัวแต่เป็นลมหรือมากัดกัน อาจอ้างถึงอากาศที่มีควัน ควอก หรือฝุ่นในอากาศ ทำให้มองเห็นได้ยาก นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีเมฆหรือควันบางส่วนปกคลุมพื้นที่ และอาจใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความหมายว่าไม่ชัดเจนหรือมัวแต่คาดคิด ในภาษาอังกฤษสามารถแปลเป็นคำเช่น hazy, foggy, หรือ murky ได้ อย่างไรก็ตาม ความหมายและการใช้งานของคำนี้อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับบริบทและประเด็นที่ใช้ในประโยค การเลือกใช้คำแปลที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงควรพิจารณาตามความเหมาะสมในบริบทที่เกี่ยวข้อง

Categories: รวบรวม 90 ขุ่น ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษกับขุ่นแม่ลูกเกด ตอน1 The Star 12
เรียนภาษาอังกฤษกับขุ่นแม่ลูกเกด ตอน1 The Star 12

[khun] (adj) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky FR: trouble ; boueux. ขุ่นเคือง

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

ขุ่น ไม่ใส ภาษาอังกฤษ

ขุ่น ไม่ใส ภาษาอังกฤษ: ความหมายและวิธีการใช้งานในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำว่า ขุ่น ไม่ใส ในภาษาอังกฤษ (Hazy in English) เราจะพบว่ามีความหมายที่แตกต่างจากภาษาไทยอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความหมายของคำนี้เกี่ยวข้องกับสภาวะทางอากาศหรือสภาวะที่สื่อถึงความทรงจำที่ไม่เป็นที่ชัดเจนในภาษาอังกฤษ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปใกล้ชิดกับความหมายของ ขุ่น ไม่ใส ในภาษาอังกฤษ รวมถึงวิธีการใช้งานและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคำว่า ขุ่น ไม่ใส ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความหมายนี้ได้หลากหลาย เช่น hazy, unclear, foggy, obscure เป็นต้น แต่เพื่อความสะดวกในการอธิบายและให้ความหมายที่ชัดเจน ในบทความนี้เราจะใช้คำว่า hazy เป็นตัวอย่าง

คำว่า hazy ใช้เพื่ออธิบายสภาวะทางอากาศที่มีความทรงจำที่ไม่ชัดเจน เป็นผลมาจากความหมายของคำว่า haze ซึ่งหมายถึงควันหรือฝุ่นละอองที่ส่งผลให้มองเห็นได้ยาก สภาวะทางอากาศขุ่นใสเกิดจากการเกิดฝุ่นละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กซึ่งกระจายหรือสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ทำให้มองเห็นภาพทัศน์โลกรองแสงและความสว่างในลักษณะที่ไม่ชัดเจน สภาวะทางอากาศขุ่นใสส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ ซึ่งเราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป

การใช้คำว่า hazyFAQ:

Q: ขุ่น ไม่ใส ภาษาอังกฤษ หมายความว่าอะไร?
A: ขุ่น ไม่ใส ในภาษาอังกฤษแปลว่า hazy ซึ่งเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสภาวะทางอากาศที่มีความทรงจำที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากควันหรือฝุ่นละอองที่กระจายหรือสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ทำให้มองเห็นภาพทัศน์โลกรองแสงและความสว่างในลักษณะที่ไม่ชัดเจน

Q: สภาวะทางอากาศขุ่นใสมีผลต่อสุขภาพอย่างไร?
A: สภาวะทางอากาศขุ่นใสสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ ฝุ่นละอองที่กระจายในอากาศอาจเป็นสาเหตุของการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การสูดลมฝุ่นละอองเข้าไปในปอดสามารถทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก ระคายเคือง หรือแม้กระทั่งโรคทางเดินหายใจเรื้อรังได้ นอกจากนี้ ควันหรือฝุ่นละอองในอากาศยังสามารถส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เช่น การลดการสะสมของแสงแดด และมองเห็นภาพทัศน์ที่ไม่ชัดเจน

Q: มีวิธีการป้องกันสภาวะทางอากาศขุ่นใสได้อย่างไร?
A: เพื่อป้องกันสภาวะทางอากาศขุ่นใสและลดผลกระทบต่อสุขภาพ คุณสามารถทำได้ตามนี้:

 1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ: ตรวจสอบระดับความมีอันตรายของฝุ่นละอองในพื้นที่ของคุณ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 2. สวมหน้ากากอนามัย: ใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมเมื่ออยู่ภายนอกหรือในสภา
ขุ่น เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง? | คำตรงข้าม
ขุ่น เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง? | คำตรงข้าม
มินนะโนะนิฮงโกะ 1 Ep.3 ฮิระงะนะเสียงขุ่น (2/3) - カドーカディア日本語
มินนะโนะนิฮงโกะ 1 Ep.3 ฮิระงะนะเสียงขุ่น (2/3) – カドーカディア日本語
ขุนพันธ์ 3 - วิกิพีเดีย
ขุนพันธ์ 3 – วิกิพีเดีย
อยู่ไหนดี คู่มือการสะกดเขตในกรุงเทพทั้งหมด 50 เขต เป็นภาษาอังกฤษ - Younaidee.Com
อยู่ไหนดี คู่มือการสะกดเขตในกรุงเทพทั้งหมด 50 เขต เป็นภาษาอังกฤษ – Younaidee.Com
Mock Exam ข้อสอบภาษาอังกฤษ A-Level (Pdf):: E-Book หนังสือ โดย สุทธิพล หึกขุน ทด
Mock Exam ข้อสอบภาษาอังกฤษ A-Level (Pdf):: E-Book หนังสือ โดย สุทธิพล หึกขุน ทด
Live!! เจ้าขุน กลับบ้าน พูดภาษาอังกฤษคล่องสุดๆ
Live!! เจ้าขุน กลับบ้าน พูดภาษาอังกฤษคล่องสุดๆ
Books Kinokuniya: วรรณกรรมภาพ
Books Kinokuniya: วรรณกรรมภาพ “ขุนช้าง ขุนแผน” (สองภาษาไทย-อังกฤษ) / (9786163341358)
ปัสสาวะขุ่น (Urine Turbidity) อาการ สาเหตุ การรักษา ฯลฯ
ปัสสาวะขุ่น (Urine Turbidity) อาการ สาเหตุ การรักษา ฯลฯ

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ขุ่น ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไรและตัวอย่างประโยค
ความหมายของ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขุ่น ในภาษาอังกฤษ
คำที่มีความหมายคล้ายกับ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ
คำตรงข้ามของ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ
อธิบายความหมายและการใช้งานของคำที่เกี่ยวข้องกับ ขุ่น ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *