Skip to content

ขรุขระ ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้วิธีเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เทียบเสียงสระอังกฤษ-ไทย|สะกดอ่านคำศัพท์| ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| อ่านภาษาอังกฤษให้ออก| ดู1นาที อ่านออกเลย

ขรุขระ ภาษา อังกฤษ: Exploring the Depths of Roughness in English Language

บทนำและความสำคัญของคำศัพท์ ขรุขระ ในการสื่อสาร

การศึกษาและเข้าใจคำศัพท์ที่มีลักษณะเฉพาะเช่น “ขรุขระ” ในภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการเข้าใจภาษาและการสื่อสารในทางต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน เพื่อให้เห็นภาพทั้งทางความหมายและการใช้งานของคำนี้ได้ชัดเจน บทความนี้จะนำท่านไปสำรวจและค้นพบรายละเอียดเกี่ยวกับ “ขรุขระ” ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่เข้มแข็งและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การแปลความหมายของ ขรุขระ ภาษา อังกฤษ

ความหมาย

“ขรุขระ” ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็นอย่างไร? คำว่า “ขรุขระ” นี้มีหลายแง่มุมในการใช้งาน และมีหลายลักษณะที่สามารถนำมาอธิบายได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดถึงพื้นผิวของวัตถุบางประการที่ไม่เรียบเนียน เราอาจใช้คำนี้เพื่ออธิบายถึงความขรุขระของมัน หรือถ้าเราพูดถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุบางอย่างที่ไม่นิ่งสงบ เราก็สามารถใช้ “ขรุขระ” เพื่อเน้นถึงความกระตุ้นและไม่คงที่ของสิ่งนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบ context และประการที่เราใช้คำนี้ในประโยค.

การอธิบายคำศัพท์ ขรุขระ ในภาษาไทย

ในภาษาไทย “ขรุขระ” มักถูกใช้เพื่ออธิบายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่มีความไม่เรียบเนียนหรือคล้ายคลึงกับการกระทบกระเทือน มีหลายลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ เช่น ถ้าหากเราพูดถึงถนน ที่มีพื้นผิวไม่เรียบเนียน เราอาจใช้คำนี้เพื่ออธิบายถึงความขรุขระของถนนนั้น ๆ หรือถ้าหากเราพูดถึงผิวของวัตถุบางอย่างที่ไม่นุ่มนวล เราก็สามารถใช้ “ขรุขระ” เพื่อเน้นถึงความกระด้างและไม่เรียบเนียนของผิวนั้น ๆ.

การค้นหาคำศัพท์ ขรุขระ ในพจนานุกรมออนไลน์

การค้นหาคำศัพท์ “ขรุขระ” ในพจนานุกรมออนไลน์เป็นวิธีที่ดีเพื่อเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำนี้ในบริบทต่าง ๆ ดังนั้นเราสามารถใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำศัพท์นี้. ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ได้แก่ Longdo Dictionary, Babla, และ Sanook Dictionary.

การเปรียบเทียบความหมายของ ขรุขระ ในหลายแหล่งทรัพยากร

การเปรียบเทียบความหมายของ “ขรุขระ” ในหลายแหล่งทรัพยากรช่วยให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายทางเข้าของคำนี้ แต่ละแหล่งอาจมีความโดดเด่นและการใช้งานที่แตกต่างกัน หากเราสังเกตจากหลายแหล่ง เราจะได้รับภาพที่ครบถ้วนและลึกซึ้งเกี่ยวกับคำว่า “ขรุขระ”.

วิเคราะห์ความหมายของ ภาษา อังกฤษ และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ความหมายของ “ขรุขระ” ในภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญในการเข้าใจหลักการใช้คำนี้. หากพิจารณาจากด้านภาษาอังกฤษ เราต้องเข้าใจว่า “Rough” ไม่เพียงแค่หมายถึงความขรุขระในทางพื้นผิว แต่ยังสามารถใช้ในทางที่แสดงถึงความไม่สมานระหว่างการกระทบกระเทือน หรือการมีความเจ็บปวด แม้ว่าเราจะมองเห็นความขรุขระนี้ได้บนพื้นผิวของวัตถุ.

การศึกษาคำที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญ เพราะบางครั้งความหมายของคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกันสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของคำนั้น ๆ ได้. ตัวอย่างเช่น “Uneven” หรือ “Coarse” อาจมีความหมายที่คล้ายคลึงกับ “Rough” ในบางทาง แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไป.

การนำความหมายของ ขรุขระ มาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อเราเข้าใจความหมายของ “ขรุขระ” ในภาษาอังกฤษ เราสามารถนำมาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษได้หลายรูปแบบ. ตัวอย่างประโยคที่นำ “Rough” มาใช้ได้แก่:

 • The surface of the road was rough and uneven, making the drive uncomfortable.
 • Be careful with that old wooden table; it has a rough texture that might cause splinters.
 • The journey through the rocky terrain was rough, but the breathtaking views made it worthwhile.

การนำคำนี้มาใช้ในประโยคช่วยให้เราสามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและเป็นประสบการณ์กับผู้ฟังหรือผู้อ่านได้.

วิธีการปรับใช้คำว่า ขรุขระ ในสถานการณ์ต่าง ๆ

การปรับใช้คำว่า “ขรุขระ” ขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะของสิ่งที่เราต้องการอธิบาย. นอกจากการใช้ในประโยคที่เกี่ยวกับพื้นผิวหรือการเคลื่อนไหว ยังสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ทางอารมณ์หรือทางการเงินได้. ตัวอย่างการปรับใช้คำนี้ได้แก่:

 • The rough patch in their relationship tested their commitment to each other.
 • Starting a business can be a rough journey, but the potential rewards are worth it.
 • Despite the rough start, the project eventually gained momentum and became a success.

การปรับใช้คำนี้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้ภาษาและทำให้เราสามารถส

เทียบเสียงสระอังกฤษ-ไทย|สะกดอ่านคำศัพท์| ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| อ่านภาษาอังกฤษให้ออก| ดู1นาที อ่านออกเลย

Keywords searched by users: ขรุขระ ภาษา อังกฤษ ถนนขรุขระ ภาษาอังกฤษ, พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษ, ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ, ขรุขระ แปลว่า, ขรุขระ ภาษาจีน, ผิวขรุขระ, พื้นไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ, ขลุกขลัก

Categories: รายละเอียด 76 ขรุขระ ภาษา อังกฤษ

rough. (adj) ขรุขระ, See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, Syn. bumpy, irregular, uneven, Ant. flat, smooth.

เทียบเสียงสระอังกฤษ-ไทย|สะกดอ่านคำศัพท์| ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| อ่านภาษาอังกฤษให้ออก| ดู1นาที อ่านออกเลย
เทียบเสียงสระอังกฤษ-ไทย|สะกดอ่านคำศัพท์| ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| อ่านภาษาอังกฤษให้ออก| ดู1นาที อ่านออกเลย

ถนนขรุขระ ภาษาอังกฤษ

Here’s the Thai translation of the provided article:

html
<div> <p><strong>ถนนขรุขระ ภาษาอังกฤษ: การนำทางในถนนลาดขรุขระของภาษาไทยstrong>p> <p>ประเทศไทย ที่มีประวัติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีภาษาที่ออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงที่เรียกว่า ไทย ถนนขรุขระเป็นหนึ่งในทัศนคติทางภาษาที่ผู้เรียนบ่อยครั้งพบเจอ นั่นคือคำว่า "ถนนขรุขระ" ในบทความนี้ เราจะลึกลับไปในความซับซ้อนของแนวคิดนี้ ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจและนำทางในยุคพูนศัพท์ของ "ถนนขรุขระ" ในภาษาไทยp> <p><strong>การเข้าใจถนนขรุขระstrong>p> <p>ในภาษาไทย ถนน แปลเป็น "tanon" ในขณะที่ ขรุขระ หมายถึง หยาบหยามหรือเกี่ยวกับการกระทำที่ยากลำบาก ดังนั้น ถนนขรุขระ หมายถึง ถนนที่ไม่เรียบเนียน ท้าทาย หรือยากต่อการเดินทาง นอกจากความหมายตามตัว นิพจน์นี้บ่งบอกถึงความยากลำบากทางภาษา ที่ผู้เรียนภาษาไทยอาจพบเจอp> <p><strong>การนำทางในทิวทัศน์ทางภาษาstrong>p> <p>การเรียนรู้ภาษาใดๆ จะมีท้ายที่ของมันเอง และภาษาไทยไม่ได้เป็นข้อยกเว้น การนำทางในทิวทัศน์ทางภาษาของถนนขรุขระ เด้งเข้ากับการเข้าใจความซับซ้อนของการออกเสียงภาษาไทย ไวยากรณ์ และบริบททางวัฒนธรรมp> <p><em>1. ความท้าทายในการออกเสียง:em> ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีโทนทั้งห้าโทนแตกต่างกัน การเรียนรู้การใช้โทนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารที่ถูกต้อง การออกเสียงคำผิดเพราะใช้โทนไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความสับสนหรือเข้าใจผิด ทรัพยากรออนไลน์ เช่น <a>Longdo Dictionarya> เป็นเครื่องมือมีค่าสำหรับปรับปรุงการออกเสียงp> <p><em>2. ความซับซ้อนในไวยากรณ์:em> ไวยากรณ์ไทยแตกต่างอย่างมีนัยถึงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การเข้าใจโครงสร้างประโยค การผันรูปคำกริยา และการใช้ลูกน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เว็บไซต์เช่น <a>Bablaa> มีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทางไวยากรณ์ไทย-อังกฤษp> <p><em>3. บริบททางวัฒนธรรม:em> ภาษาไทยเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมไทย การเรียนรู้เกี่ยวกับมรรคทางสังคม การใช้ภาษาที่เคารพ และการใช้ภาษาที่เหมาะสมในบริบทต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรออนไลน์ เช่น <a>Sanook Dictionarya> สามารถให้บริบททางวัฒนธรรมในคำศัพท์ทางภาษาได้p> <p><strong>เคล็ดลับสำหรับการทำให้ถนนขรุขระเรียบเรียงstrong>p> <p>การเรียนรู้ถนนขรุขระในภาษาไทยต้องการความมุ่งมั่นและการฝึกฝน นี่คือเคล็ดลับทางปฏิบัติเพื่อทำให้การเรียนรู้ทางภาษาเป็นไปได้:p> <p><em>1. การเรียนรู้ทางลmerse:em> ล้อมตัวคุณด้วยภาษาไทยให้มากที่สุด มีสนทนา ดูหนังไทย ฟังเพลงไทย การติดต่อกับภาษาเพิ่มความเร็วในกระบวนการเรียนรู้p> <p><em>2. ใช้แอปฯสอนภาษา:em> แอปการเรียนภาษา เช่นที่มีใน <a>Engooa> มีการฝึกฝนการสร้างคำศัพท์ การฝึกออกเสียง และบทเรียนที่สามารถเข้าถึงได้p> <p><em>3. ค้นหาหาเพื่อนแลกเปลี่ยนภาษา:em> เชื่อมโยงกับคนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เพื่อฝึกฝนกับคนที่พูดตามธรรมชาติ เพื่อเสริมความเข้าใจในภาษาสและบรรยากาศวัฒนธรรมp> <p><strong>คำถามที่พบบ่อย:strong>p> <p><em>คำถาม 1: ภาษาไทยมีความยากที่จะเรียนรู้หรือไม่?em> คำตอบ 1: ภาษาไทยสามารถทำให้คนเรียนรู้รู้สามารถ ถึงจุดเชี่ยวชาญได้ แม้ว่าจะต้องให้ความมุ่งมั่นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องp> <p><em>คำถาม 2: ปัญหาที่พบบ่อยในการออกเสียงภาษาไทยคืออะไร?em> คำตอบ 2: การออกเสียงโทนผิดเป็นปัญหาที่พบบ่อย เพิ่มอย่างนี้ การเรียนรู้เสียงต้นเสียงสะกดและเสียงสระเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกเสียงที่ถูกต้องp> <p><em>คำถาม 3: การเข้าใจทางวัฒนธรรมสามารถเสริมการเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร?em> คำตอบ 3: การเข้าใจบรรยากาศวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ในบริบททางสังคมต่าง ๆ ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพp> <p>ในสรุปการนำทางในถนนขรุขระของภาษาไทยต้องการความอดทน มุ่งมั่น

พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษ

พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษ: คู่มือและข้อมูลลึกลับ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่ศึกษาคำศัพท์และไวยกรณ์เบื้องต้น แต่ยังเข้าใจถึงพื้นฐานทางภาษาที่เรียกว่า “พื้นขรุขระ” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนเรียนภาษามีความสามารถในการเข้าใจและใช้งานภาษาได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้, เราจะสำรวจและอธิบายแนวคิดและหลักการต่างๆ เกี่ยวกับ พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษ.

พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

“พื้นขรุขระ” ในภาษาอังกฤษถูกเรียกว่า “Rough Basics” หรือ “Foundation” ซึ่งหมายถึง บทพื้นฐานและหลักการที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ภาษา นอกจากการทราบคำศัพท์และไวยกรณ์, พื้นขรุขระ นั้นแสดงถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับทัศนคติและวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย.

หลักการของ พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษ

 1. คำศัพท์และการอ่าน

  การศึกษาคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างพื้นขรุขระ ในการอ่าน, ควรเลือกอ่านเนื้อหาที่ตรงกับความสามารถ และเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ.

 2. การฟังและการพูด

  การฟังและการพูดช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ใช้วิทยาศาสตร์การฟังแบบที่มีประสิทธิภาพ, และตั้งเป้าหมายในการพูดให้ถูกต้องและชัดเจน.

 3. ไวยกรณ์

  การทราบพื้นฐานของไวยกรณ์ช่วยให้เข้าใจว่าเราควรใช้คำและโครงสร้างประโยคอย่างไร.

 4. ทัศนคติ

  ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมและทัศนคติของภาษาช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเหมาะสม.

คำศัพท์ที่สำคัญใน พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษ

 • Comprehension (ความเข้าใจ): ความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึงข้อมูล, และทำความเข้าใจ.

 • Articulation (การพูด): ความสามารถในการพูดอย่างชัดเจนและถูกต้อง.

 • Syntax (ไวยกรณ์): กฏและหลักการในการสร้างประโยค.

 • Cultural Awareness (การเข้าใจทางวัฒนธรรม): ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา.

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. พื้นขรุขระ เปรียบเทียบกับการเรียนคำศัพท์มีอะไรที่แตกต่าง?

การเรียนคำศัพท์เน้นที่การจดจำคำและความหมาย, ในขณะที่ พื้นขรุขระ เน้นที่การเข้าใจทัศนคติและหลักการทางภาษา.

2. การฝึกฝนพื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีวิธีไหนบ้าง?

การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวัน เช่น การสนทนา, การฟังเพลง, และการดูภาพยนตร์, ช่วยฝึกฝนพื้นขรุขระ.

3. ทำไมการทราบทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีความสำคัญในการเรียน พื้นขรุขระ?

การทราบทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมช่วยให้การใช้ภาษาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามบริบทที่ต่างๆ.

สรุป

การทราบและฝึกฝน พื้นขรุขระ ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเรียนภาษามีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเต็มที่ การทราบคำศัพท์และไวยกรณ์เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย, แต่การทราบพื้นขรุขระ ช่วยเสริมสร้างฐานการเรียนรู้อย่างมั่นคงและยาวนาน.

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: ลิงก์, ลิงก์, ลิงก์, ลิงก์.

ความเข้าใจและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญ.

ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ

ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ: คู่มือที่ครอบคลุมถึงภาษาอังกฤษไม่เป็นทางการในบทบาทของไทย

ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ, ที่แปลว่า ภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นทางการในบทบาทของไทย, เป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารประจำวัน การเข้าใจความละเอียดและการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการและบรรยากาศสังคม บทความนี้มุ่งเน้นที่จะให้คำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับ ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ, สำรวจแนวคิดและหลักการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยผู้อ่านในการนำทางและเรียนรู้ด้านที่ไม่เป็นทางการของภาษาอังกฤษ

บทนำสู่ ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ

คือ ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นทางการหรือสนทนา เพื่อนบ้านในการสนทนาทั่วไป, ครอบครัว, และเพื่อนร่วมงาน มันมักจะรวมถึงศัพท์สแลง, การย่อ, และวลีที่อาจจะไม่พบในพจนานุกรมทั่วไป

ลักษณะของ ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ

 1. ศัพท์สแลงและศัพท์ที่ไม่เป็นทางการ: ภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นทางการมีลักษณะการใช้คำสแลงและวลีที่อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นมาตรฐานในบริบททางทางการ คำพูดเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม, แนวโน้มทางสังคม, หรือวัฒนธรรมย่อย

 2. การย่อ: การย่อ, เช่น don’t, can’t, และ won’t, เป็นส่วนสำคัญของภาษาที่ไม่เป็นทางการ มันมีส่วนช่วยเพิ่มอารมณ์ของการสนทนาให้มีความผ่อนคลายและน่าสนใจมากขึ้น

 3. การย่อและสัญลักษณ์: ภาษาที่ไม่เป็นทางการมักจะใช้การย่อและสัญลักษณ์, เช่น LOL (Laugh Out Loud) หรือ BRB (Be Right Back), ที่ใช้งานทั่วไปในการสนทนาออนไลน์และข้อความ

 4. กริยาพหุ: กริยาพหุ, ที่รวมกริยากับที่นำหรือส่วนขยาย, เป็นที่พบมากในภาษาที่ไม่เป็นทางการ การเข้าใจวลีเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจความหมายทั้งหมดของการสนทนาที่ไม่เป็นทางการ

การสำรวจศัพท์ที่ไม่เป็นทางการ

ศัพท์ใน ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นทางการสามารถแปรผันตามภูมิภาค, กลุ่มอายุ, และความผลกระทบทางวัฒนธรรม สำคัญที่จะอัพเดทข้อมูลในที่สุดเพื่อเข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงของศัพท์ แพลตฟอร์มออนไลน์, สื่อสังคม, และวัฒนธรรมยอดนิยมมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่และการแพร่กระจายของคำศัพท์ใหม่

บางคำศัพท์ที่ใช้บ่อยประกอบด้วย:

 • Lit: ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือน่าประทับใจ
 • Chill: หมายถึงการสงบหรือผ่อนคลาย
 • Hang out: ใช้เวลากับเพื่อนในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
 • Bae: คำขนานให้กับคนสำคัญ

การย่อและสัญลักษณ์

การย่อและสัญลักษณ์มีส่วนสำคัญในการทำให้ ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ เป็นที่ไม่เป็นทางการและที่น่าสนทนา ตัวอย่างบางประการได้แก่:

 • I’m: การย่อของ I am
 • Wanna: รูปแบบไม่เป็นทางการของ want to
 • Gonna: รูปแบบไม่เป็นทางการของ going to
 • BTW: การย่อของ By the way

กริยาพหุในการสนทนาที่ไม่เป็นทางการ

การเข้าใจกริยาพหุเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจภาษาที่ไม่เป็นทางการ ตัวอย่างบางประการได้แก่:

 • Hang out: ใช้เวลากันอย่างไม่เป็นทางการ
 • Break up: สิ้นสุดความสัมพันธ์รักสำหรับ
 • Run into: เจอคนบางคนอย่างไม่คาดคิด

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับ ไม่เรียบ ภาษาอังกฤษ

พจนานุกรมและแพลตฟอร์มออนไลน์

 1. Longdo Dictionary
 2. Babla
 3. Sanook Dictionary
 4. Engoo

แอปเรียนรู้ภาษา

ใช้แอปเรียนรู

รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ขรุขระ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ขรุขระ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
รู้ 200 ศัพท์ภาษาอังกฤษ จากคำตรงข้าม💖 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Krudew English | Lemon8
รู้ 200 ศัพท์ภาษาอังกฤษ จากคำตรงข้าม💖 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Krudew English | Lemon8
รู้ 200 ศัพท์ภาษาอังกฤษ จากคำตรงข้าม💖 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Krudew English | Lemon8
รู้ 200 ศัพท์ภาษาอังกฤษ จากคำตรงข้าม💖 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Krudew English | Lemon8
ขรุขระ อ่านว่า? | Wordy Guru
ขรุขระ อ่านว่า? | Wordy Guru
คำศัพท์ชื่อสัตว์ต่างๆ ภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำอ่าน คำแปล – Bestkru
คำศัพท์ชื่อสัตว์ต่างๆ ภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำอ่าน คำแปล – Bestkru
คำศัพท์ชื่อสัตว์ต่างๆ ภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำอ่าน คำแปล – Bestkru
คำศัพท์ชื่อสัตว์ต่างๆ ภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำอ่าน คำแปล – Bestkru

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ขรุขระ ภาษา อังกฤษ.

See more: phutungcpa.com/category/investment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *