Skip to content

คนทรยศ ภาษาอังกฤษ: เส้นทางสู่ความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้

“หักหลัง ทรยศ ตีสองหน้า”ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร

คนทรยศ ภาษาอังกฤษ: Unraveling the Meaning and Cultural Implications

In the vast tapestry of languages, each word carries a unique cultural and emotional weight. “คนทรยศ” (Khon Sai) in Thai, loosely translated as “traitor” or “betrayal” in English, encapsulates a complex range of sentiments and interpretations. This article delves deep into the meaning, translation, usage, cultural beliefs, and related vocabulary surrounding “คนทรยศ” in the English language.

ความหมายของคำว่า คนทรยศ ในภาษาอังกฤษ

Deciphering the Essence of “คนทรยศ”

“คนทรยศ” in Thai signifies an individual who betrays trust or loyalty. In English, the equivalent term is “traitor.” A traitor is someone who goes against the expectations of faithfulness, often causing emotional pain and disappointment to those who once held them in high regard.

Cultural Connotations in English:

The English term “traitor” is deeply rooted in historical and literary contexts. It’s associated with acts of treason against one’s country, as seen in espionage or collaborating with enemies. In interpersonal relationships, the label “traitor” extends to personal betrayals, whether in friendships or romantic entanglements.

คำแปลและความหมายของคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

Translating and Understanding English Equivalents

ทรยศ หักหลัง ภาษาอังกฤษ:

 • Traitor (noun): A person who betrays another’s trust or is disloyal.
 • Betray (verb): To deceive, break trust, or act against expectations.
 • Betrayal (noun): The act of betraying trust or confidence.

ทรยศความรัก ภาษาอังกฤษ:

 • Love Betrayal: The breach of trust within romantic relationships, involving infidelity or emotional deception.
 • Heartbreak: The emotional pain resulting from betrayal, especially in love or friendship.

ทรยศ ภาษาจีน:

 • 背叛 (Bèipàn): Chinese equivalent for betrayal or treachery.

ทรยศ อ่านว่า:

 • Pronunciation: “Khon Sai” in Thai, pronounced as /trāy-tər/ in English.

Trait แปลว่า:

 • Trait (noun): A characteristic or quality, often used in the context of personality traits.

นอกใจ ภาษาอังกฤษ:

 • Infidelity: Unfaithfulness or disloyalty, especially in a romantic or marital context.
 • Cheating: Engaging in deceitful behavior, violating the rules or expectations.

Betray แปลว่า:

 • Betray (verb): To deliver to an enemy, reveal secrets, or be disloyal.

ตัวอย่างการใช้คำว่า คนทรยศ ในประโยคภาษาอังกฤษ

Examples of Using “คนทรยศ” in English Sentences

 1. **He was a traitor to his own principles, betraying the values he once upheld.
 2. **The love betrayal left her heartbroken and questioning the authenticity of their relationship.
 3. **In times of war, a traitor can cause severe damage to the morale of a nation.
 4. **The act of betraying a friend’s confidence can lead to a breakdown in the relationship.
 5. **Infidelity in marriage is often considered a form of betrayal, causing emotional turmoil for both partners.

ความเชื่อผิดพลาดเกี่ยวกับคำว่า คนทรยศ ในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Common Misconceptions in Translating “คนทรยศ” into English

ทรยศ คําไวพจน์:

 • Literal Translation Pitfall: One common mistake is attempting a literal translation without considering cultural nuances. Direct translations may lack the depth of emotional impact in the target language.

ความเชื่อทางวัฒนธรรมและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ คนทรยศ ในภาษาอังกฤษ

Cultural Beliefs and Related Vocabulary in English

ทรยศ หักหลัง ภาษาอังกฤษ:

 • Cultural Perspective: In English-speaking cultures, betrayal is often viewed as a grave offense, leading to severed relationships and broken trust.
 • Literary References: Classic literature, like Shakespeare’s “Julius Caesar” or “Othello,” explores the theme of betrayal and its consequences.

คำแนะนำในการใช้คำศัพท์ คนทรยศ อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ

Guidelines for Proper Usage of “คนทรยศ” in English

 1. Context Matters: Consider the context in which you use the term to convey the appropriate level of severity.
 2. Be Sensitive: Recognize the emotional weight of the word and use it with empathy, especially in personal situations.
 3. Alternate Phrasing: Depending on the context, synonyms like “betrayal” or “disloyalty” can be used for a more subtle approach.

การใช้คำศัพท์ คนทรยศ ในสื่อมวลชนและวัฒนธรรมอังกฤษ

Usage of “คนทรยศ” in Mass Media and English Culture

Media Representation:

 • Movies and TV Shows: Many narratives revolve around themes of betrayal, exploring the impact on characters and relationships.
 • News Reports: Political betrayals and scandals often make headlines, using the term “traitor” to evoke public reaction.

Cultural References:

 • Quotes and Sayings: English language is rich with quotes about betrayal, reflecting its significance in cultural discourse.
 • Art and Music: Artists express themes of betrayal through various mediums, showcasing the emotional toll it takes on individuals.

แหล่งข้อมูลและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คนทรยศ ในภาษาอังกฤษ

Additional Resources for Further Learning

 1. Longdo Dictionary
 2. Babla Thai-English Dictionary
 3. Ajarn Adam’s Blog on Unfaithful Betrayal
 4. Engoo Thai-English Dictionary

In conclusion, “คนทรยศ” in Thai, translated into English as “traitor” or “betrayal,” encapsulates a profound sense of breach in trust and loyalty. Understanding the cultural connotations, proper usage, and related vocabulary in English provides a comprehensive insight into the significance of this term. As language continues to evolve, the emotional weight of words like “คนทรยศ” remains an integral part of cross-cultural communication.

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: คำว่า “คนทรยศ” แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?

A1: “คนทรยศ” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “traitor” หรือ “betrayal,” คือผู้ที่ทำผิดความไว้วางใจหรือละเมิดความจงรักภักดีต่อผู้อื่น.

Q2: ที่มาของคำว่า “คนทรยศ” มีความหมายอย่างไร?

A2: “คนทรยศ” มีรากศัพท์มาจากภาษาไทยโบราณและมีการใช้ในบทวรรณคดี และวรรณคดีไทยในการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับความทรมานและการละเมิดความไว้วางใจ.

Q3: ทำไมคำว่า “คนทรยศ” มีความสำคัญในวัฒนธรรมอังกฤษ?

A3: คำว่า “คนทรยศ” ถูกใช้ในวรรณคดี, วิจารณญาณ, และสื่อมวลชนอังกฤษในการแสดงถึงความทรมาน, การละเมิดความไว้วางใจ, และมีความสำคัญในการวางกรอบเรื่องราว.

Q4: มีคำแนะนำในการใช้คำว่า “คนทรยศ” ในสื่อมวลชนไหม?

A4: การใช้คำว่า “คนทรยศ” ในสื่อมวลชนควรพิจารณาบริบทและให้ความระมัดระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเพื่อความไว้วางใจในการสื่อสาร.

Q5: มีคำที่เกี่ยวข้องกับ “คนทรยศ” ในภาษาอังกฤษอีกไหม?

A5: คำที่เกี่ยวข้องมีหลายคำ เช่น “trait,” “betray,” “treachery,” “infidelity,” และ “treason” ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้คำที่เหมาะสมตามบริบท.

This comprehensive guide aims to provide a thorough understanding of “คนทรยศ” in the English language, offering insights into its meaning, usage, and cultural implications.

“หักหลัง ทรยศ ตีสองหน้า”ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร

Keywords searched by users: คนทรยศ ภาษาอังกฤษ ทรยศ หักหลัง ภาษาอังกฤษ, ทรยศความรัก ภาษาอังกฤษ, ทรยศ ภาษาจีน, ทรยศ อ่านว่า, traitor แปลว่า, ทรยศ คําไวพจน์, นอกใจ ภาษาอังกฤษ, betray แปลว่า

Categories: อัปเดต 79 คนทรยศ ภาษาอังกฤษ

traitor. (n) คนทรยศ, คนหักหลัง, คนขายชาติ

“หักหลัง ทรยศ ตีสองหน้า”ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร
“หักหลัง ทรยศ ตีสองหน้า”ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร

ทรยศ หักหลัง ภาษาอังกฤษ

Here is a Thai translation of the provided article:

html
<div> <p>ทรยศ หักหลัง ภาษาอังกฤษ: คู่มือที่ครอบคลุมทั้งหมดp> <p>บทนำp> <p>ทรยศ หักหลัง, หรือความทรมานในภาษาอังกฤษ, เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและอิจฉาทางอารมณ์ที่เกินกว่าขอบเขตภาษา. ความซับซ้อนของการทรยศมีรากฐานลึกซึ้งในความสัมพันธ์ของมนุษย์, และการเข้าใจปรากฏการณ์นี้ในบริบทของภาษาไทยจะให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์. บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลงจริงลงมีในรายละเอียดของ ทรยศ หักหลัง ภาษาอังกฤษ, โดยให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อช่วยในการนำทางในรายละเอียดของการทรยศในภาษาอังกฤษ.p> <p>การสำรวจคำศัพท์ไทยp> <p>ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเข้าใจการทรยศในภาษาอังกฤษ, ขอให้เราสำรวจคำศัพท์ไทยกัน. คำว่า ทรยศ (ออกเสียงเป็น ศร-ยอด) หมายถึง การทรยศ, ในขณะที่คำว่า หักหลัง (ออกเสียงเป็น หัก-หลัง) ย้ำถึงการแตกหักหรือการหักหลังที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนื่องจากการทรยศ. ในบริบทของภาษา, ภาษาอังกฤษแปลเป็น ภาษาอังกฤษ.p> <p>การทรยศในภาษาอังกฤษ: การเปิดเผยชั้นชาติp> <p>การทรยศเป็นประสบการณ์มนุษย์ที่มีลักษณะแปรปรวนที่สามารถแสดงตัวได้ในรูปแบบต่าง ๆ, ตั้งแต่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไปจนถึงสถานการณ์ทางวิชาชีพ. ในภาษาอังกฤษ, คำว่า ทรยศ รวมไปถึงสเปกตรัมกว้างของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความไว้วางใจ, การฝ่าฝืนสัญญา, และการก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์. การเข้าใจลึกลงในรายละเอียดของการทรยศในภาษาอังกฤษต้องการการสำรวจเรื่องหลากหลายของมัน.p> <ol> <li>ประเภทของการทรยศli> ol> <p>การทรยศสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ, แต่ละประการมีน้ำหนักทางอารมณ์ของตัวเอง. ในภาษาอังกฤษ, การทรยศอาจจะแสดงตัวเป็นการหลงพ้นจากความภักดี

ทรยศความรัก ภาษาอังกฤษ

การทรยศความรัก ในภาษาอังกฤษ: การปลดปล่อยเส้นด้ายของความทรงจำในภาษาของความรัก

ความรักเป็นรอยประเพณีที่ซับซ้อนที่ถูกทอดทิ้งด้วยเส้นด้ายของความไว้วางใจ ลoyalภาษามีทั้งหมดนั้น การทรยศความรัก, กลายเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับการทรยศความรัก บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะลงลึกลึกลงไปในความซับซ้อนของ การทรยศความรัก ในภาษาไทย, การให้ข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างละเอียดและสะท้อนแสงที่มีต่อประสบการณ์ทางอารมณ์นี้

การเข้าใจ การทรยศความรัก

1. การกำหนด การทรยศความรัก

การทรยศความรัก, เมื่อแปลเป็นภาษาไทย, หมายถึง การทิ้งร้ายหรือทรยศความรัก. มันรวมถึงรูปแบบที่แตกต่างของการทรยศ, รวมทั้งการทรยศทางเพศ, การหลอกลวง, และการละทิ้งคำสัญญาในความสัมพันธ์ทางโรแมนติก. คำนี้สะท้อนถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์และความสูญเสียทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายความไว้วางใจ

2. มุมมองทางวัฒนธรรม ใน การทรยศความรัก

ในวัฒนธรรมไทย, ที่ค่าความภักดีและความมุ่งมั่นมีความสำคัญมาก, ผลกระทบของ การทรยศความรัก เป็นเชิงลึกมาก. ความอับอายและความน่าตำหนิที่เกี่ยวข้องกับการทรยศ สามารถนำไปสู่ความสับสนทางอารมณ์ที่หนักแห่งสองฝ่าย

การสำรวจแนวความทรยศในความรัก

1. ความทรยศทางเพศและ การทรยศความรัก

ความทรยศทางเพศเป็นการแสดงตนที่พบได้บ่อยใน การทรยศความรัก. ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานลับหรือการละทิ้งความใกล้ชิดทางอารมณ์, การละเลยจากทางที่ได้วางไว้จะสามารถทำลายฐานการไว้วางใจในความสัมพันธ์. ผลลัพธ์หลังจากนี้มักจะมีการร้องไห้ของอารมณ์, ที่ระลึกถึงความโกรธแ

ทรยศ ภาษาจีน

ทรยศ ภาษาจีน: การเปิดเผยและคำจำกัดความ

Introduction:

ทรยศ ภาษาจีน เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่มีความหลากหลายและทำให้ผู้คนต้องสงสัยถึงความหมายและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน. ในบทความนี้, เราจะได้สำรวจทรยศ ภาษาจีน อย่างละเอียดเพื่อเข้าใจการใช้งาน, แนวคิด, และความสำคัญของมันในชีวิตประจำวัน.

การเปิดเผยทรยศ ภาษาจีน:

ทรยศ ภาษาจีน มีความหมายว่าการเปิดเผยหรือการเปิดเผยความลับในภาษาจีน. คำว่า “ทรยศ” (เปิดเผย) นั้นมักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความลับหรือข้อมูลที่ไม่ควรสามารถเปิดเผยได้.

ในภาษาจีน, การทรยศ ภาษาจีน มักถูกใช้ในบริบททางสังคม, ความสัมพันธ์, หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความลับและความไว้วางใจ. การทรยศ อาจเป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจ, ความเสียใจ, หรือการปฏิเสธทางอารมณ์.

คำจำกัดความ:

เพื่อที่จะเข้าใจทรยศ ภาษาจีน ในแง่ของคำจำกัดความ, เราต้องพิจารณาคำว่า “ทรยศ” และ “ภาษาจีน” อย่างแยกต่างหาก:

 1. ทรยศ:

  • ในทางทั่วไป, “ทรยศ” หมายถึงการเปิดเผยหรือการเปิดเผยความลับ.
  • อาจเชื่อมโยงกับความไม่พึงพอใจ, การปฏิเสธ, หรือการเปิดเผยทางอารมณ์.
 2. ภาษาจีน:

  • “ภาษาจีน” หมายถึงภาษาที่พูดในประเทศจีน, มีรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพูดและการเขียน.
  • การทรยศ ภาษาจีน อาจมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ในวัฒนธรรมจีน.

ความสำคัญของทรยศ ภาษาจีน:

ทรยศ ภาษาจีน มีความสำคัญมากในการเข้าใจทัศนคติ, วัฒนธรรม, และความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในสังคมจีน. นอกจากนี้, คำนี้ยังมีผลกระทบในการสื่อสารระหว่างบุคคล, การทำธุรกิจ, และสาขาอื่น ๆ ของชีวิตประจำวัน.

การทรยศ อา

ทรยศ อ่านว่า

ทรยศ คือ ประสบการณ์ที่ซับซ้อนและหลุดเหลือเชื่อทางอารมณ์ที่สามารถมีผลกระทบลึกซึ้งต่อบุคคลและความสัมพันธ์ ในบทความนี้เราจะศึกษาลึกลงไปในความซับซ้อนของ ทรยศ หาความหมาย ผลกระทบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับผลหลังมี ทรยศ เพื่อให้ข้อมูลอย่างละเอียดและอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ทรยศ เรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้คำแนะนำอย่างครอบคลุม เพื่อนำทางในการเข้าใจปรากฏการณ์ทางอารมณ์นี้

การเข้าใจ ทรยศ

ทร

Renegade แปลว่า คนทรยศ, คนกบฏ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Renegade แปลว่า คนทรยศ, คนกบฏ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สาระหลากด้าน ✓] รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
สาระหลากด้าน ✓] รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “คนเลว” รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก คนเลว, ตัวร้าย, ผู้ร้าย, ตัวโกง หรือคนร้ายมาฝากกันครับ
แทงข้างหลัง นอกใจ ผิดสัญญา ผิดคำพูด โกหก ทรยศ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
แทงข้างหลัง นอกใจ ผิดสัญญา ผิดคำพูด โกหก ทรยศ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
สำหรับรถจี๊ปสติกเกอร์ติดด้านหลังโลโก้ด้านชุดเครื่องแต่งกายรูปพิซซ่าสำหรับเข็มทิศ Wrangler Grand Cherokee Commander คนทรยศรักชาติป้ายติดซองจดหมายภาษาอังกฤษแยก Abs | Lazada.Co.Th
สำหรับรถจี๊ปสติกเกอร์ติดด้านหลังโลโก้ด้านชุดเครื่องแต่งกายรูปพิซซ่าสำหรับเข็มทิศ Wrangler Grand Cherokee Commander คนทรยศรักชาติป้ายติดซองจดหมายภาษาอังกฤษแยก Abs | Lazada.Co.Th
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
25 คำแสลงภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในแชท
25 คำแสลงภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในแชท
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🐍งูที่มีพิษ ยังไม่อันตรายเท่ากับมิตรที่ทรยศ 🐍A Venomous Snake Is Not So Dangerous As A Betrayal Friend
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🐍งูที่มีพิษ ยังไม่อันตรายเท่ากับมิตรที่ทรยศ 🐍A Venomous Snake Is Not So Dangerous As A Betrayal Friend
แคปชั่นขอโทษแฟน ง้อ/ขอคืนดีแฟน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
แคปชั่นขอโทษแฟน ง้อ/ขอคืนดีแฟน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
หักหลัง ทรยศ ตีสองหน้า”ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร - Youtube
หักหลัง ทรยศ ตีสองหน้า”ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร – Youtube
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🔹ถ้าต้องการส่งข้อความแสดงความเสียใจ ในกรณีเกิดการสูญเสียของใครบางคน เราสามารถเขียนได้ดังนี้
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🔹ถ้าต้องการส่งข้อความแสดงความเสียใจ ในกรณีเกิดการสูญเสียของใครบางคน เราสามารถเขียนได้ดังนี้
20ประโยคฮีลใจ💖 ที่เติมพลังให้ตัวเองและคนรอบข้าง🥺🫶🏻 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย N/F | Lemon8
20ประโยคฮีลใจ💖 ที่เติมพลังให้ตัวเองและคนรอบข้าง🥺🫶🏻 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย N/F | Lemon8
คุณเก่งภาษาอังกฤษมากแค่ไหน🤟🤍 - Quiz.Postjung.Com
คุณเก่งภาษาอังกฤษมากแค่ไหน🤟🤍 – Quiz.Postjung.Com
3 เทคนิค คุยกับฝรั่งให้ไม่น่าเบื่อ
3 เทคนิค คุยกับฝรั่งให้ไม่น่าเบื่อ
🔟 ประโยคควรรู้ ใช้แก้ตัวเมื่อไปสายยย | แกลเลอรีที่โพสต์โดย ครูนิวFasttrack | Lemon8
🔟 ประโยคควรรู้ ใช้แก้ตัวเมื่อไปสายยย | แกลเลอรีที่โพสต์โดย ครูนิวFasttrack | Lemon8
ภาษาอังกฤษป.4 New Say Hello4 หน้า59 ( Workbook ) - Youtube
ภาษาอังกฤษป.4 New Say Hello4 หน้า59 ( Workbook ) – Youtube
ความรู้สึกภาษาอังกฤษ ประโยคบอกความรู้สึก ภาษาอังกฤษ คำศัพท์แสดงอารมณ์
ความรู้สึกภาษาอังกฤษ ประโยคบอกความรู้สึก ภาษาอังกฤษ คำศัพท์แสดงอารมณ์
50 สำนวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ความหมาย คำแปล ตัวอย่าง – Bestkru
50 สำนวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ความหมาย คำแปล ตัวอย่าง – Bestkru
ฝากถึงคนที่ชอบมายุ่งกับแฟนเรา #ภาษาอังกฤษหยาบๆ #สอนให้รู้ว่า #คนไทยเป็นคนตลก #มีมไทย - Youtube
ฝากถึงคนที่ชอบมายุ่งกับแฟนเรา #ภาษาอังกฤษหยาบๆ #สอนให้รู้ว่า #คนไทยเป็นคนตลก #มีมไทย – Youtube
30 แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษ แคปชั่นเด็ดๆโดนๆ จากคนดัง เอาไปโพสต์ปังๆ เรียกไลค์
30 แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษ แคปชั่นเด็ดๆโดนๆ จากคนดัง เอาไปโพสต์ปังๆ เรียกไลค์

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic คนทรยศ ภาษาอังกฤษ.

See more: phutungcpa.com/category/investment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *