Skip to content

ขนมชั้น ภาษาอังกฤษ: สำรวจความอร่อยและเนื้อหาน่ารู้ในโลกของขนมไทย

12 ขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ขนมชั้น ภาษาอังกฤษ: Exploring the Delightful World of Thai Steamed Pandan Layer Cake

1. ขนมชั้น: An Introduction

In the vibrant tapestry of Thai cuisine, ขนมชั้น (pronounced “khanom chan”) stands out as a delightful and visually stunning treat. This traditional Thai dessert is a steamed pandan layer cake, known for its distinctive layers and aromatic flavor. Let’s delve into the essence of ขนมชั้น and uncover its culinary secrets.

2. ขนมชั้น Ingredients

To embark on the journey of crafting the perfect ขนมชั้น, one must gather a set of key ingredients. The foundation of this delectable dessert includes rice flour, coconut milk, and pandan leaves. The combination of these elements gives ขนมชั้น its unique taste and appealing green hue. Additional components such as sugar and salt are used to balance the sweetness and enhance the overall flavor profile.

Key Ingredients:

 • Rice Flour: The primary ingredient, providing the structure and texture.
 • Coconut Milk: Adds a rich and creamy consistency to the layers.
 • Pandan Leaves: Imparts a natural green color and a distinct fragrance.
 • Sugar and Salt: Balances the sweetness and enhances the flavor.

3. ขนมชั้น Recipe

Step-by-Step Guide:

Step 1: Prepare the Pandan Extract

 1. Wash and chop pandan leaves.
 2. Blend with water and strain to extract the vibrant green liquid.

Step 2: Mix the Batter

 1. Combine rice flour, sugar, and a pinch of salt.
 2. Gradually add coconut milk and pandan extract, stirring to create a smooth batter.

Step 3: Steam in Layers

 1. Pour a thin layer of batter into a greased pan and steam until set.
 2. Repeat the process, layering each cooked portion until the batter is finished.

Step 4: Cool and Cut

 1. Allow the steamed layers to cool.
 2. Cut into squares or desired shapes.

Tips:

 • Consistency is Key: Ensure the batter has a smooth and pourable consistency for even layers.
 • Patience in Steaming: Take your time with each layer to achieve the perfect texture.

4. Cultural Significance

ขนมชั้น holds a special place in Thai traditions, often gracing ceremonial occasions and celebrations. It is a symbol of sweetness and prosperity, making it a popular choice for weddings and auspicious events. The meticulous layering represents the harmony and balance sought in Thai culture.

5. Regional Variations

As with many traditional dishes, ขนมชั้น boasts regional adaptations across Thailand. While the core ingredients remain consistent, variations in layer thickness, sweetness levels, and even alternative flavorings showcase the diversity within the country’s culinary landscape.

6. Popular Serving Occasions

ขนมชั้น is not limited to special occasions; it is a versatile dessert enjoyed in various settings. From family gatherings to street food stalls, this treat is a favorite across the spectrum of Thai life. It often graces the table during festivals, providing a delightful contrast to savory dishes.

7. Historical Evolution

Tracing the roots of ขนมชั้น takes us back through Thailand’s rich culinary history. The traditional preparation methods have endured, with slight modifications influenced by cultural exchanges over the centuries. The use of pandan leaves, for example, reflects the deep connection between Thai cuisine and the abundance of natural resources.

8. ขนมชั้น in Modern Culture

In the contemporary culinary scene, ขนมชั้น continues to captivate both locals and international food enthusiasts. Its visual appeal, combined with the unique blend of flavors, has led to its inclusion in modern Thai dessert menus. The dessert has also gained recognition on the global stage, showcasing the timelessness of Thai culinary artistry.

9. Expert Tips and Tricks

For those aspiring to perfect the art of crafting ขนมชั้น, insights from experienced chefs are invaluable:

 • Precision in Layering: Achieving uniform layers requires patience and precision. Pour the batter slowly and evenly for the best results.
 • Quality Ingredients: Opt for fresh pandan leaves and high-quality coconut milk to elevate the flavor profile.
 • Creative Variations: Experiment with additional flavors, such as mango or durian, to add a contemporary twist to the traditional recipe.

10. Online Communities and Resources

To further explore the world of ขนมชั้น, consider engaging with online communities and resources:

By embracing the artistry of ขนมชั้น, one not only discovers a delightful dessert but also becomes part of a culinary tradition that has stood the test of time. From its cultural significance to its modern adaptations, this steamed pandan layer cake is a testament to the enduring charm of Thai cuisine.

12 ขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ขนมชั้น ภาษาอังกฤษ Steamed pandan layer cake, ลูกชุบ ภาษาอังกฤษ, ฝอยทอง ภาษาอังกฤษ, ทองหยิบ ภาษาอังกฤษ, ตะโก้ ภาษาอังกฤษ, Layer dessert, วุ้นกะทิ ภาษาอังกฤษ

Categories: สำรวจ 79 ขนมชั้น ภาษาอังกฤษ

Steamed Pandan Layer Cake (ขนมชั้น)

12 ขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ
12 ขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Steamed Pandan Layer Cake

หมู่บ้านวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับเค้กชั้นมะละกอนภาษาไทยที่หลายคนคงไม่คุ้นเคยมากนัก นั่นก็คือ “Steamed pandan layer cake” หรือเรียกสั้นๆว่า “เค้กชั้นมะละกอน” ซึ่งเป็นขนมที่มีรสชาติหวานนุ่มมาพร้อมกับกลิ่นหอมหวานจากใบมะละกอนที่ถูกนำมาใช้ในการทำขนมนี้อย่างลงตัว

ทำความรู้จักกับเค้กชั้นมะละกอน

เค้กชั้นมะละกอนเป็นขนมที่มีกำเนิดมาจากที่ไหน? เค้กชั้นมะละกอนมีลักษณะที่น่าสนใจมาก ๆ ไม่เพียงแต่รสชาติที่อร่อย แต่ยังมีลายละเอียดของชั้นต่าง ๆ ที่ทำให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

1. ส่วนประกอบของเค้กชั้นมะละกอน

 • แป้งข้าวเจ้า: เป็นส่วนหลักที่ให้ความนุ่มนวลในเค้ก โดยในบางครั้งก็มีการใช้แป้งสาลีเพื่อให้ได้ลักษณะที่หนึบมีเส้นตามชั้น.

 • น้ำตาลทราย: ให้ความหวานที่เหมาะสมกับรสชาติของเค้ก.

 • ใบมะละกอน: เป็นส่วนที่ทำให้เค้กมีกลิ่นหอมมะละกอนที่น่าตะลึงใจ.

 • กลิ่นระเหย: นอกจากนี้ยังมีการใส่วัตถุดิบเสริมเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติ.

2. ขั้นตอนการทำเค้กชั้นมะละกอน

 1. การผสมส่วนประกอบ: นำแป้งข้าวเจ้า, น้ำตาลทราย, ใบมะละกอน, และส่วนประกอบอื่น ๆ มาผสมกันให้เข้ากัน.

 2. การทำชั้น: นำแม่พิมพ์ที่มีหลายชั้นมาใช้ แล้วเตรียมไฟไอน้ำสำหรับนึ่ง.

 3. การนำไปนึ่ง: ใส่ส่วนผสมลงในแม่พิมพ์ชั้น ๆ ตามลำดับ แล้วนำไปนึ่งที่ไอน้ำที่มีไฟ.

 4. การตรวจสอบความสุก: นำไม้จิ้มที่มีเนื้อส่วนล่างออกมาตรวจสอบว่าเค้กสุกแล้วหรือยัง.

 5. การให้เย็น: เมื่อเค้กสุกแล้วให้นำมาเย็นในตู้เย็นเพื่อให้มีความหนาวและกรอบ.

ความน่าสนใจของเค้กชั้นมะละกอน

1. รสชาติที่หลากหลาย

เค้กชั้นมะละกอนมีรสชาติที่หลากหลาย ตั้งแต่หวานอ่อนจนถึงหวานเข้ม นอกจากนี้ ยังมีกลิ่นหอมมะละกอนที่ทำให้คนที่รับประทานติดใจมากขึ้น

2. การเสิร์ฟที่น่าตื่นเต้น

การเสิร์ฟเค้กชั้นมะละกอนก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน เค้กที่สวยงามและหอมมะละกอนจะทำให้การเสิร์ฟนั้นดูน่าลิ้มลองมากยิ่งขึ้น

3. การใช้ในงานพิธีกรรม

เค้กชั้นมะละกอนไม่เพียงเป็นขนมหวานที่น่าทานในชีวิตประจำวัน แต่ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้ในงานพิธีกรรมหรืองานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: เค้กชั้นมะละกอนทำไมถึงมีชั้นหลายชั้น?

A1: การทำชั้นหลาย ๆ ชั้นมีไว้เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและให้ลุคที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น.

Q2: จะทำเค้กชั้นมะละกอนได้ที่บ้านไหม?

A2: แน่นอน! คุณสามารถทำเค้กชั้นมะละกอนได้ที่บ้านโดยใช้ส่วนประกอบที่ง่ายต่อการหาได้.

Q3: ในกรณีที่ไม่มีใบมะละกอน จะสามารถใช้วัตถุดิบอื่นแทนได้ไหม?

A3: ถ้าหากไม่มีใบมะละกอน คุณสามารถใช้น้ำมะละกอนหรือสารสกัดจากมะละกอนเทียมแทนได้.

Q4: เค้กชั้นมะละกอนจะเสิร์ฟพร้อมอะไรบ้าง?

A4: เค้กชั้นมะละกอนสามารถเสิร์ฟพร้อมกับน้ำชาหรือกาแฟได้ หรือตกแต่งด้วยผลไม้สดก็เป็นทางเลือกที่ดี.

สรุป

เค้กชั้นมะละกอนเป็นขนมที่ไม่เพียงทำให้คุณหลงรักในรสชาติ แต่ยังทำให้การเสิร์ฟขนมนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ด้วยลายละเอียดของชั้นที่น่าตื่นเต้น และกลิ่นหอมของใบมะละกอนที่เข้ากันได้อย่างลงตัว เค้กชั้นมะละกอนคือทางเลือกที่ดีไม่เพียงแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบขนมหวาน แต่ยังสำหรับการเฉลิมพระเกียรติและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการขนมที่น่าสวยงามและอร่อย. ถ้าคุณยังไม่เคยลองทำเค้กชั้นมะละกอนที่บ้าน ลองทำดูแล้วคุณจะตกหลุมรักกับความอร่อยและความสนุกในการทำขนมในที่สุด!

ลูกชุบ ภาษาอังกฤษ

ลูกชุบ: คู่มือทางราบสู่ศิลปะของเค้กชั้นใบมะกรูดไทยอบ

บทนำ

ในทวีปศรัทธาของอาหารไทยที่มีรสชาติที่อร่อยและการนำเสนอที่สดใส ลูกชุบ ภาษาอังกฤษ หรือเค้กชั้นใบมะกรูดไทยอบ เป็นหนึ่งในอาหารที่โดดเด่นด้วยรสชาติที่ยอดเยี่ยมและการนำเสนอที่สดใส เมนูขนมไทยที่ดีเด่นนี้ได้รับความนิยมจากคนไทยมาหลายพันปี ซึ่งมีรากฐานลึกซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะอาหารของประเทศนี้

ประวัติและต้นกำเนิด

ลูกชุบ, ออกเสียงเป็น “look chub”, เป็นขนมไทยคลาสสิกที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ชื่อของมันเองก็แสดงถึงกระบวนการที่ซับซ้อนในการทำเค้ก ที่เกี่ยวข้องกับการมีชั้นที่ถูกห่อหรือทาด้วยความละเอียด เหมือนเป็นเพรชหล่อๆ หรือตามที่ชื่อแสดงถึง หรือว่า “chub” (ที่หมายถึงลูกประคำหรือเพรชในภาษาไทย) การใช้ใบมะกรูดที่หอมหวาน เพิ่มรสชาติที่พิเศษและสีเขียวงามให้กับเค้ก

ส่วนผสมและการเตรียม

เพื่อเริ่มต้นการทำลูกชุบที่ดีที่สุด คุณต้องใช้ส่วนผสมหลักที่จำเป็น พื้นฐานคือผสมของแป้งข้าว แป้งทาปิโอก้า กะทิ และน้ำตาล ส่วนส่วนที่สำคัญคือน้ำหอมมะกรูดที่สกัดจากใบมะกรูด ทำให้มีทั้งสีและกลิ่นที่หอมหวานในเค้ก การเตรียมอย่างละเอียดรวมถึงการสร้างชั้น ๆ โดยใช้สีต่าง ๆ เพื่อเสริมสวยงามตามที่ต้องการ

อ้างอิง: Phol Food Mafia – สูตรเค้กชั้นใบมะกรูดนึ่ง

เทคนิคและเคล็ดลับ

การทำลูกชุบที่สมบูรณ์ต้องการความพิถีพิถันและความชำนาญ ตั้งแต่การให้ความเข้มข้นที่ถูกต้องในแป้ง จนถึงการเรียนรู้กระบวนการนึ่ง แต่ละขั้นตอนมีบทบาทที่สำคัญ ชั้นต้องบางและนึ่งอย่าง均่องเพื่อให้ได้สัมผัสที่นุ่มนวล ในขณะเดียวกัน กลิ่นของมะกรูดควรสัมผัสทุกจาน วิธีการทำแบบดั้งเดิมถูกสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาหลายรุ่น ทำให้ทุกรายการเป็นหลักฐานของความชำนาญในครัวไทย

อ้างอิง: Phol Food Mafia – ลูกชุบ – ภาษาอังกฤษ

ความสำคัญทางวัฒนธรรม

นอกเหนือจากรสชาติที่อร่อย ลูกชุบมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในการฉลองและงานเฉลิมฉลองในประเทศไทย มันถูกนำเสนอในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงานและพิธีทางศาสนา สีสันที่สดใสและลวดลายที่ซับซ้อนทำให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความรื่นเริงและโชคลาภ การแบ่งปันชิ้นหนึ่งของลูกชุบไม่เพียงเพลิดเพลินกับของหวานที่อร่อย แต่ยังเป็นการร่วมสมัยในประเพณีทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชุมชนไว้ด้วยกัน

อ้างอิง: วิกิพีเดีย – ลูกชุบ

การสำรวจภาษา: ลูกชุบในพจนานุกรมไทย

สำหรับผู้ที่กระหายความรู้ทางภาษา การสำรวจคำว่า “ลูกชุบ” ในพจนานุกรมไทยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำเนิดและความหมายต่าง ๆ ในรูปแบบและบริบทที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกับความรู้ลึกของนักศึกษาทางภาษา

อ้างอิง: พจนานุกรม Longdo – ลูกชุบ

การมีอยู่ในสื่อสังคม: Maeban.co.th

เพื่อเห็นความงามทางภาพของลูกชุบและสำรวจการตีความที่หลากหลาย เครือข่ายสื่อสังคมเช่น Facebook สามารถเป็นคลังข้อมูลที่มีค่า Maeban.co.th, ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่านับถือเกี่ยวกับของหวานไทย, แชร์รูปภาพที่น่าทึ่งของลูกชุบที่นำเสนอ, ให้แรงบันดาลใจให้กับเชฟทั้งผู้ที่พึ่งเริ่มต้นและเชฟที่มีประสบการณ์

อ้างอิง: Maeban.co.th – ลูกชุบใน Facebook

ส่วน FAQ

คำถาม 1: สามารถใช้สารสกัดมะกรูดแทนใบมะกรูดสดได้ไหมสำหรับลูกชุบ? ตอบ 1: ใช้สารสกัดมะกรูดแทนใบมะกรูดสดได้ โดยต้องให้มีคุณภาพดีเพื่อรักษากลิ่นหอมและสีแท้จริง

ฝอยทอง ภาษาอังกฤษ

ฝอยทอง ภาษาอังกฤษ: คู่มืออบอุ่นทั่วถึง

ในโองกระเบื้องสุดหลายรสชาติของอาหารไทย มีอาหารหนึ่งที่โดดเด่นด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และความสำคัญทางวัฒนธรรม นั่นคือ ฝอยทอง – ขนมหวานของเส้นทองที่มีความหมายทางวัฒนธรรม. บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจลึกเข้าไปในรายละเอียดของ ฝอยทอง, การเตรียม, และความสำคัญทางวัฒนธรรม. เรายังจะให้คำแนะนำละเอียดเกี่ยวกับการทำขนมนี้และตอบคำถามที่พบบ่อยในส่วน FAQ

ต้นกำเนิดและความสำคัญทางวัฒนธรรม

ฝอยทอง, ที่แปลว่าเส้นทอง, เป็นขนมหวานไทยที่มีที่มีที่สำคัญในวัฒนธรรมไทยและงานฉลอง. อาหารนี้มักจะเชื่อมโยงกับโอกาสที่ดี, แทนความรุ่งเรืองและโชคดี. ลักษณะทองเบาบางของมันทำให้เป็นทางเลือกยอดนิยมในช่วงเทศกาล, งานแต่งงาน, และเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข

คิดว่ามีต้นกำเนิดจากศาสนาราชวัติของไทย, ที่เตรียมไว้เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและความงดงาม. ตลอดเวลา, มันกลายเป็นขนมหวานไทยที่ได้รับความนิยม, ที่นำไปให้ความสุขกับทุกวัย

ส่วนผสมและการเตรียม

ส่วนผสม:

 • ไข่แดง
 • น้ำตาล
 • น้ำ
 • แป้ง
 • นมข้นหวาน

การเตรียม:

 1. การกวนไข่แดง: กระบวนการเริ่มต้นด้วยการกวนไข่แดงจนเข้าเนื้อฟูและสีฟ้า.

 2. การทำเส้นทอง: ผสมไข่แดงถูกราดผ่านเครื่องมือพิเศษหรือท่อที่หลุมเล็กลงในน้ำร้อน. สร้างเส้นทองละเอียดที่จะลอยขึ้นมา.

 3. หวานเส้นทอง: เส้นทองทองถูกนึ่งในน้ำเชื่อม, เพิ่มความหวานและรสชาติในเส้นทองละเอียด.

 4. การปั้นรูปและการนำเสนอ: เมื่อทำเสร็จ, เส้นทองทองถูกปั้นรูปอย่างระมัดระวังเป็นรูปหลุมเล็ก, ซึ่งมักจะเรียงลำดับในลักษณะที่ดึงดูดสายตา, เพิ่มแต่งงานให้กับขนม.

 5. การเสิร์ฟ: ฝอยทองที่อร่อยทั่วไปจะถูกเสิร์ฟพร้อมน้ำตาลหวาน, เพิ่มความหลากหลายและเพิ่มลักษณะของข้น.

การทำ ฝอยทอง: คำแนะนำขั้นตอนตามข recept ของ Phol Food Mafia:

ส่วนผสม:

 • ไข่แดง 6 ฟอง
 • น้ำตาล 1 ถ้วย
 • น้ำ 1 ถ้วย
 • แป้ง 1 ถ้วย
 • นมข้นหวานสำหรับเสิร์ฟ

คำสั่ง:

 1. การกวน: ในชาม, กวนไข่แดงจนเป็นเนื้อเบาและฟองอากาศ.

 2. การสร้างเส้นทอง: ใช้เครื่องมือพิเศษหรือท่อที่หลุมเล็กในการหยอดไข่แดงลงในน้ำร้อน, สร้างเส้นทองละเอียด.

 3. การต้มเส้นทอง: ต้มเส้นทองทองในน้ำเชื่อมจนสุกและเข้าไปด้วยความหวาน.

 4. การปั้นรูปและการจัดวาง: ปั้นรูปเส้นทองให้เป็นรูปหลุมเล็กและจัดวางบนจาน.

 5. การสั่งให้เสร็จ: หยอดนมข้นหวานลงไปที่เส้นทองทองเพื่อเพิ่มความหลากหลาย.

 6. เสิร์ฟและเพลิดเพลิน: ฝอยทองที่ทำเองถูกเสิร์ฟแล้วพร้อมที่จะเป็นขนมหวานไทยที่อร่อย สนุกกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: ความสำคัญของ ฝอยทอง ในวัฒนธรรมไทยคืออะไร?

A1: ฝอยทองมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศไทย, แทนความรุ่งเรืองและโชคดี. มักถูกเสิร์ฟในงานพิเศษและงานฉลอง.

Q2: ฉันสามารถใช้ทดแทนนมข้นหวานได้หรือไม่?

A2: น้ำตาลหวานมักถูกใช้โดยทั่วไป, แต่คุณสามารถทดลองใช้ทางเลือกเช่น น้ำมะพร้าว เพื่อสร้างรสชาติที่แตกต่าง.

Q3: มีรูปแบบของ ฝอยทอง ที่แตกต่างกันไหม?

A3: ใช่, มีรูปแบบท้องถิ่นที่แตกต่าง. บางสูตรรวมส่วนผสมเพิ่ม

Steamed Layer Cake - ขนมชั้น - Youtube
Steamed Layer Cake – ขนมชั้น – Youtube
กู๊ดเดย์ ขนมชั้นดอกอัญชัน I Butterfly Pea Sticky Cake - Youtube
กู๊ดเดย์ ขนมชั้นดอกอัญชัน I Butterfly Pea Sticky Cake – Youtube
ขนมชั้นอัญชัน เหนียวนุ่มอร่อยหวานมัน ขายดีลูกค้าติดใจ - รสรินทร์
ขนมชั้นอัญชัน เหนียวนุ่มอร่อยหวานมัน ขายดีลูกค้าติดใจ – รสรินทร์
ชื่อขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ | Suparat
ชื่อขนมไทยเป็นภาษาอังกฤษ | Suparat
50 สูตรขนมไทย เมนูขนมทำง่าย ขายดี อร่อยสบาย ทำเองได้ที่บ้าน
50 สูตรขนมไทย เมนูขนมทำง่าย ขายดี อร่อยสบาย ทำเองได้ที่บ้าน
แม่พิมพ์วุ้น ดอกไม้ 5 Cm พิมพ์ซิลิโคน ทำขนม วุ้นกะทิ พิมพ์ขนมชั้น พิมพ์อาลัว | Lazada.Co.Th
แม่พิมพ์วุ้น ดอกไม้ 5 Cm พิมพ์ซิลิโคน ทำขนม วุ้นกะทิ พิมพ์ขนมชั้น พิมพ์อาลัว | Lazada.Co.Th
ขนมชั้น ร้านแก้ว กาญจนบุรี ในตำนาน รสใบเตย ส่งถึงบ้านแล้ววันนี้ อร่อย หวานกำลังดี เหนียวนุ่ม | Lazada.Co.Th
ขนมชั้น ร้านแก้ว กาญจนบุรี ในตำนาน รสใบเตย ส่งถึงบ้านแล้ววันนี้ อร่อย หวานกำลังดี เหนียวนุ่ม | Lazada.Co.Th
How To Make Thai Khanom Chan (Steamed Pandan Layer Cake) ขนมชั้นใบเตย (千層糕) - Youtube
How To Make Thai Khanom Chan (Steamed Pandan Layer Cake) ขนมชั้นใบเตย (千層糕) – Youtube
ขนมชั้นใบเตย ขนมมงคล นุ่มๆ หวานพอดี Pandan Layer Cake (Kanom Chan)[Eng Sub] Karn'S Kitchen - Youtube
ขนมชั้นใบเตย ขนมมงคล นุ่มๆ หวานพอดี Pandan Layer Cake (Kanom Chan)[Eng Sub] Karn’S Kitchen – Youtube
50 สูตรขนมไทย เมนูขนมทำง่าย ขายดี อร่อยสบาย ทำเองได้ที่บ้าน
50 สูตรขนมไทย เมนูขนมทำง่าย ขายดี อร่อยสบาย ทำเองได้ที่บ้าน
10 เมนูขนมจากใบเตย หอมละมุน อร่อย ทำง่ายๆ ได้ที่บ้าน » Best Review Asia
10 เมนูขนมจากใบเตย หอมละมุน อร่อย ทำง่ายๆ ได้ที่บ้าน » Best Review Asia
63 ขนมเบื้อง รูปถ่าย รูปภาพและพื้นหลังสำหรับดาวน์โหลดฟรี - Pngtree
63 ขนมเบื้อง รูปถ่าย รูปภาพและพื้นหลังสำหรับดาวน์โหลดฟรี – Pngtree
ขนมไทย Ep7 ขนมชั้น Steamed Pandan Layer Cake - Youtube
ขนมไทย Ep7 ขนมชั้น Steamed Pandan Layer Cake – Youtube
บ้านขนมชั้น ซอย23 (เสรีไทย / ของหวาน) - Bester Eats
บ้านขนมชั้น ซอย23 (เสรีไทย / ของหวาน) – Bester Eats
ชวนทำขนม โมจิ (Mochi) หวานนุ่ม ละมุนลิ้น อร่อยไม่ต้องซื้อถึง นครสวรรค์
ชวนทำขนม โมจิ (Mochi) หวานนุ่ม ละมุนลิ้น อร่อยไม่ต้องซื้อถึง นครสวรรค์
10 สูตร เมนูขนมไทย อร่อยเลอค่า ทำกินเองได้: ตะโก้ ขนมชั้น ทองหยอด ทับทิมกรอบ และอื่น ๆ » Best Review Asia
10 สูตร เมนูขนมไทย อร่อยเลอค่า ทำกินเองได้: ตะโก้ ขนมชั้น ทองหยอด ทับทิมกรอบ และอื่น ๆ » Best Review Asia

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic ขนมชั้น ภาษาอังกฤษ.

See more: phutungcpa.com/category/investment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *