Skip to content

ขอบ ภาษา อังกฤษ: สำคัญอย่างไรในโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นอันมาก

ประโยคตอบกลับ หลังคำว่า thank you จะพูดยังไงได้บ้าง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

ประโยคตอบกลับ หลังคำว่า Thank You จะพูดยังไงได้บ้าง | Eng ลั่น [By We Mahidol]

Keywords searched by users: ขอบ ภาษา อังกฤษ: สำคัญอย่างไรในโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นอันมาก ขอบคุณภาษาอังกฤษ, ริม ขอบ ภาษาอังกฤษ, ขอบโต๊ะ ภาษาอังกฤษ, เส้นขอบ ภาษาอังกฤษ, ขอบกระดาษ ภาษาอังกฤษ, ขอบ แปล, ชอบ ภาษาอังกฤษ, กรอบ ภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ขอบ ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า ขอบ เป็นคำที่มีความหลากหลายและใช้ในหลายประเด็นในภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายและการใช้คำว่า ขอบ ในประโยคภาษาอังกฤษอย่างละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. ขอบเขต (Boundary):
  คำว่า ขอบ ในทางที่แม่นยำแปลว่า boundary หรือ เส้นแบ่งของพื้นที่หรือสิ่งที่แยกแยะกัน ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้ ขอบเขต เพื่ออธิบายเขตแดนระหว่างประเทศ หรือเขตแยกของเมือง ตัวอย่างประโยคคือ The river forms the boundary between the two countries (แม่น้ำเป็นขอบเขตระหว่างประเทศสองประเทศ) หรือ The park is located on the boundary of the city (สวนอยู่บนขอบเขตของเมือง)

 2. ขอบเขต (Limit):
  นอกจากนี้ ขอบ ยังมีความหมายเป็น limit หรือ ขีดจำกัด ในกรณีนี้ เราสามารถใช้คำว่า ขอบ เพื่ออธิบายขีดจำกัดหรือข้อจำกัดในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น There are no limits to what you can achieve (ไม่มีขอบเขตในสิ่งที่คุณสามารถบรรลุได้) หรือ We need to set boundaries in our relationship (เราต้องกำหนดขอบเขตในความสัมพันธ์ของเรา)

 3. ขอบคุณ (Gratitude):
  คำว่า ขอบ ยังมีความหมายเป็น ขอบคุณ หรือ การแสดงความขอบคุณ เมื่อใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้ ขอบคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณและความยินดีต่อผู้อื่น ตัวอย่างเช่น I would like to express my heartfelt thanks (ฉันอยากแสดงความขอบคุณด้วยใจจริง) หรือ Thank you for your help, I really appreciate it (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ ฉันให้ความคิดเห็นอย่างเต็มใจ)

 4. ขอบใจ (Appreciation):
  นอกจากนี้ ขอบ ยังสามารถใช้เพื่อแสดงความนับถือหว่า ขอบใจ หรือ การแสดงความขอบคุณและความนับถือ เมื่อใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้ ขอบใจ เพื่อแสดงความนับถือและการตอบรับต่อความกรุณาจากผู้อื่น ตัวอย่างเช่น I appreciate your kind words (ฉันขอบคุณสำหรับคำพูดที่ดี) หรือ We are grateful for your support (เราขอบใจสำหรับการสนับสนุนของคุณ)

การใช้คำว่า ขอบ ในประโยคภาษาอังกฤษนั้นมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการของประโยค ดังนั้นคำว่า ขอบ อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ โดยต้องพิจารณาและตีความตามบริบทที่เหมาะสมในแต่ละกรณี

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขอบ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขอบ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ขอบ ซึ่งมีความหมายที่หลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Edge: คำนี้หมายถึงส่วนของขอบ หรือขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ และสามารถใช้กับหลายองค์ประกอบ เช่น ขอบของสิ่งของ (edge of an object) หรือขอบเขตของพื้นที่ (edge of a space) เป็นต้น

 2. Border: คำนี้มักใช้เป็นพจนานุกรมกับคำว่า ขอบเขต (border) ซึ่งหมายถึงเขตแดนหรือเขตแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ในบริบททางการท่องเที่ยวหรือการเมือง

 3. Rim: คำนี้หมายถึงส่วนของขอบที่เป็นวงกลมบริเวณขอบนอกของวัตถุ เช่น ขอบจาน (rim of a plate) หรือขอบล้อ (rim of a wheel)

 4. Brink: คำนี้หมายถึงขอบเขตหรือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งสองสิ่งที่เป็นอันตราย หรือส่วนที่อันตรายมากที่สุด ในบางกรณี คำว่า edge ก็สามารถใช้แทนคำว่า brink ได้ เช่น ขอบชีวิต (brink of death)

 5. Verge: คำนี้หมายถึงจุดที่อยู่ใกล้สุดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นคำที่ใช้ในบริบทของเวลา เช่น อยู่บนขอบเขตของเวลา (on the verge of time)

 6. Periphery: คำนี้หมายถึงส่วนที่เป็นขอบนอกของสิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือส่วนที่เป็นส่วนรอบนอกของสิ่งของ เช่น ขอบนอกของเมือง (periphery of the city)

 7. Margin: คำนี้หมายถึงส่วนของขอบที่อยู่ภายในขอบเขตหรือส่วนของเวลาที่ว่างเปล่า ในบางกรณี คำว่า edge ก็สามารถใช้แทนคำว่า margin ได้ เช่น ขอบของหนังสือ (margin of a book)

 8. Boundary: คำนี้หมายถึงเขตแดนหรือเขตแบ่งระหว่างสิ่งสองสิ่ง มักใช้ในบริบททางธุรกิจหรือการกำหนดเขตแดน

คำศัพท์ที่แสดงความหมายและความสัมพันธ์กับคำว่า ขอบ ในภาษาอังกฤษเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น การใช้งานและความหมายของคำศัพท์อาจมีความหลากหลายอย่างเพิ่มเติมตามบริบทที่ใช้ ดังนั้น การศึกษาและการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานได้ถูกต้องตามความหมายและบริบทที่เหมาะสม

คำแปลของคำว่า ขอบ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ

คำว่า ขอบ ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และในพจนานุกรม Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ กำหนดคำแปลให้เป็น edge หรือ border ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายเชิงพื้นที่ และอาจใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ขอบเขต: ในทางเชิงภูมิศาสตร์หรือทางการเมือง ขอบเขตหมายถึงเขตแดนหรือพื้นที่ที่แยกแยะจากพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้ขอบเขตเป็นเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น ขอบเขตประเทศ หมายถึง ขอบเขตที่แยกเลือกประเทศจากประเทศอื่น ๆ

 2. ขอบทะเล: ใช้ในทางท่องเที่ยวหรือทางธรรมชาติ หมายถึง ชายฝั่งหรือเขตที่ติดกับทะเล อาจเป็นทะเลทราย หรือทะเลสาบ ตัวอย่างเช่น เขาตะเกียบขอบทะเล หมายถึง เขาหรือภูเขาที่ตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล

 3. ขอบคุณ: ในทางการสื่อสารหรือการพูดคุย ขอบคุณหมายถึงการแสดงความขอบคุณหรือขอบพระคุณ ตัวอย่างเช่น ขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน หมายถึง การบอกขอบคุณกับผู้คนที่ช่วยเหลือเรา

 4. ขอบการตัดสินใจ: ใช้ในทางธุรกิจหรือการบริหารจัดการ หมายถึง ขอบเขตหรือขีดจำกัดที่ใช้ในการตัดสินใจหรือการทำงาน ตัวอย่างเช่น ขอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หมายถึง ขอบเขตหรือขีดจำกัดที่คณะกรรมการใช้ในการตัดสินใจ

 5. ขอบประตู: ใช้ในทางกีฬาหรือการแข่งขัน หมายถึง ขอบของเขตแข่งขันหรือสนามกีฬา ตัวอย่างเช่น นักกีฬาวิ่งข้ามขอบประตู หมายถึง นักกีฬาที่วิ่งข้ามขอบ in the Longdo Dictionary English-Thai section is translated as edge or border in English. It has various spatial meanings and can be used in different contexts, as follows:

 6. ขอบเขต (khɔ̌ɔp kèet): In geography or politics, ขอบเขต refers to a boundary or an area that separates one region from another. For example, ขอบเขตประเทศ (khɔ̌ɔp kèet bprà-thêet) means the border or boundary that separates countries.

 7. ขอบทะเล (khɔ̌ɔp tá-lay): Used in tourism or natural contexts, ขอบทะเล refers to the coastline or the area adjacent to the sea. It can be a sandy beach or a coastal area. For example, เขาตะเกียบขอบทะเล (khǎo tà-giip khɔ̌ɔp tá-lay) means a hill or mountain located near the seaside.

 8. ขอบคุณ (khɔ̌ɔp-khun): In communication or conversation, ขอบคุณ means expressing gratitude or thanks. For example, ขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน (khɔ̌ɔp-khun thîi chûay lěua chǎn) means Thank you for helping me.

 9. ขอบการตัดสินใจ (khɔ̌ɔp gaan dtàt-sĭn-jai): Used in business or management, ขอบการตัดสินใจ refers to the limits or boundaries used in decision-making or work processes. For example, ขอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ (khɔ̌ɔp gaan dtàt-sĭn-jai kǒng ká-ná-grà-maa-gaan) means the decision-making boundaries or limits of a committee.

 10. ขอบประตู (khɔ̌ɔp bprà-dtu): Used in sports or competitions, ขอบประตู refers to the edge or boundary of a playing field or sports arena. For example, นักกีฬาวิ่งข้ามขอบประตู (nák-gii-laa wîng kâam khɔ̌ɔp bprà-dtu) means an athlete running across the goal line or crossing the finish line.

These are some of the common translations of the word ขอบ in the Longdo Dictionary English-Thai section. The appropriate translation may vary depending on the specific context in which the word is used.

คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ขอบ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ขอบ ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกแถวแนวของสิ่งต่าง ๆ หรือขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ดังนี้:

 1. Edge: คำว่า edge หมายถึงส่วนปลายที่บางหรือขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ในทางที่คล้ายคลึงกันกับคำว่า ขอบ ในภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวหรือรูปทรง

ตัวอย่างประโยค: The sharp edge of the knife can cut through the paper easily. (ขอบมีคมสามารถตัดกระดาษได้อย่างง่ายดาย)

 1. Border: คำว่า border หมายถึงเส้นแบ่งของสิ่งต่าง ๆ หรือขอบเขตระหว่างสิ่งสองสิ่ง โดยทั่วไปใช้เพื่อแสดงถึงขอบเขตของประเทศหรือเขตแดน

ตัวอย่างประโยค: The river forms a natural border between the two countries. (แม่น้ำเป็นขอบเขตธรรมชาติระหว่างประเทศสองประเทศ)

 1. Boundary: คำว่า boundary หมายถึงขอบเขตหรือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งสองสิ่ง โดยอาจใช้ในบริบททางธรรมชาติหรือบริบททางสังคม

ตัวอย่างประโยค: They reached the boundary of the national park after a long hike. (พวกเขาเดินเท้าไปถึงขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหลังจากเดินเท้าไปนาน)

 1. Verge: คำว่า verge หมายถึงขอบเขตหรือส่วนปลายของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับถนนหรือทางเดิน

ตัวอย่างประโยค: The car skidded and nearly went off the verge of the road. (รถยนต์ได้ลื่นและเกือบออกนอกถนน)

 1. Rim: คำว่า rim หมายถึงขอบหรือริมของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับภาชนะหรือวัตถุที่มีรูปร่างกลม

ตัวอย่างประโยค: She carefully placed the glass on the rim of the table. (ข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะให้ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบในตัวอย่างนี้ แต่หวังว่าข้อมูลที่ให้ได้จะเป็นประโยชน์และรู้สึกพอใจกับการให้บริการของเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดแจ้งให้ผมทราบเพื่อให้ผมช่วยเสริมสร้างข้อมูลให้มากที่สุด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขอบ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า ขอบ มีหลายความหมายและสามารถนำมาใช้ในประโยคได้หลากหลายแบบตามบริบทที่แตกต่างกัน ดังนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขอบ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The painting is framed with a beautiful gold border.
  ภาพวาดมีกรอบที่สวยงามที่ปัดทองคำอยู่ตรงขอบ

 2. The sunset over the ocean created a breathtaking view.
  พระอาทิตย์ตกลงสู่ทะเลสร้างทัศนียภาพที่ลุ่มลึก

 3. She stood at the edge of the cliff, admiring the vastness of the canyon.
  เธอยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาและชื่นชมความกว้างขวางของหุบเขา

 4. The team reached the border of the forest after a long hike.
  ทีมได้มาถึงขอบป่าหลังจากการเดินทางยาวนาน

 5. His speech touched the hearts of everyone in the audience.
  คำพูดของเขาสัมผัสถึงหัวใจของทุกคนในผู้ชม

 6. The company is expanding its operations overseas.
  บริษัทกำลังขยายกิจการข้ามแดนชาติ

 7. She walked along the edge of the river, enjoying the peacefulness of the surroundings.
  เธอเดินตามขอบแม่น้ำและเพลิดเพลินกับความสงบเงียบของสภาพแวดล้อม

 8. The bookshelf was filled with books from various genres.
  ชั้นวางหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือจากแนวเรื่องต่าง ๆ

 9. The athlete crossed the finish line with a feeling of accomplishment.
  นักกีฬาข้ามเส้นชัยด้วยความรู้สึกที่ประสบความสำเร็จ

 10. The suns rays peeked through the trees, casting a warm glow on the meadow.
  รังสรรค์จากแสงแดดที่ผ่านผ่านต้นไม้ส่องเข้ามาในทุ่งหญ้าและสร้างแสงสว่างอบอุ่น

เป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขอบ ในภาษาอังกฤษซึ่งแสดงถึงความหมายและความหลากหลายของคำนี้ในบริบทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ถูกนำเสนอในตัวอย่างประโยคด้านบน แต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมIn English, the word ขอบ (khop) has multiple meanings and can be used in various contexts. Here are some examples of sentences using the word ขอบ in English:

 1. The painting is framed with a beautiful gold border.
  ภาพวาดมีกรอบที่สวยงามที่ปัดทองคำอยู่ตรงขอบ

 2. The sunset over the ocean created a breathtaking view.
  พระอาทิตย์ตกลงสู่ทะเลสร้างทัศนียภาพที่ลุ่มลึก

 3. She stood at the edge of the cliff, admiring the vastness of the canyon.
  เธอยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาและชื่นชมความกว้างขวางของหุบเขา

 4. The team reached the border of the forest after a long hike.
  ทีมได้มาถึงขอบป่าหลังจากการเดินทางยาวนาน

 5. His speech touched the hearts of everyone in the audience.
  คำพูดของเขาสัมผัสถึงหัวใจของทุกคนในผู้ชม

 6. The company is expanding its operations overseas.
  บริษัทกำลังขยายกิจการข้ามแดนชาติ

 7. She walked along the edge of the river, enjoying the peacefulness of the surroundings.
  เธอเดินตามขอบแม่น้ำและเพลิดเพลินกับความสงบเงียบของสภาพแวดล้อม

 8. The bookshelf was filled with books from various genres.
  ชั้นวางหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือจากแนวเรื่องต่าง ๆ

 9. The athlete crossed the finish line with a feeling of accomplishment.
  นักกีฬาข้ามเส้นชัยด้วยความรู้สึกที่ประสบความสำเร็จ

 10. The suns rays peeked through the trees, casting a warm glow on the meadow.
  รังสรรค์จากแสงแดดที่ผ่านผ่านต้นไม้ส่องเข้ามาในทุ่งหญ้าและสร้างแสงสว่างอบอุ่น

These are examples of sentences using the word ขอบ in English, which demonstrate the meaning and versatility of this word in different contexts. Additionally, there are other meanings of ขอบ that have not been presented in the above examples, but hopefully, this helps provide further understanding and usefulness to you.

Categories: ยอดนิยม 21 ขอบ ภาษา อังกฤษ

ประโยคตอบกลับ หลังคำว่า thank you จะพูดยังไงได้บ้าง | Eng ลั่น [by We Mahidol]
ประโยคตอบกลับ หลังคำว่า thank you จะพูดยังไงได้บ้าง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

(n) edge, See also: rim, brim, side, border, fringe, brink, periphery, perimeter, Syn. สัน, ริม, กรอบ, Example: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ(เอดจฺ) n. ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, ด้านคมของใบมีด, ความคม, เหลี่ยม, เนินเขา, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม, ใส่ขอบให้, เคลื่อนไปทางข้าง, ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด, เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ1. ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา : ยกแก้วขึ้นมาแตะกัน สบตา แล้วพร้อมกล่าว คำว่า “Cheers” (อ่านว่า เชียร์) โดยลากเสียง ๆ ยาว ๆ ก่อนดื่ม เช่นกัน

ประโยคตัวอย่างของ “support
 1. My dad supported me when I was in college. พ่อของฉันสนับสนุนฉันเมื่อฉันอยู่ในวิทยาลัย
 2. This race is supported by numerous corporate sponsors. การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้สนับสนุนองค์กรจำนวนมาก
 3. Our company supports an annual event to raise money for cancer research.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

Edge หมายถึงอะไร

[Edge หมายถึงอะไร]

Edge (เอดจฺ) หมายถึงขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, ด้านคมของใบมีด, ความคม, เหลี่ยม, เนินเขา, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ตำแหน่งที่ดีกว่า ในบางกรณีเช่นเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เอดจฺ หมายถึงการปรับปรุงความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งอาจทำให้การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเร็วขึ้น โดยเฉพาะในการดาวน์โหลดข้อมูลหรือสตรีมวิดีโอสด

ในบางกรณีเช่นการแข่งขันฟุตบอล คำว่า edge out (เอดจ์เอาท์) หมายถึงการเอาชนะทีละนิดหรือเอาชนะอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งบ่งบอกถึงการชนะอย่างช้านานแต่มีความแข็งแกร่งและความเป็นไปได้สูง

คําว่า Cheers ใช้ยังไง

คำว่า Cheers ใช้ในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคนทั้งสองคนยกแก้วขึ้นมาแตะกันเพื่อสร้างความเป็นมิตร พร้อมกับสบตาและพูดคำว่า Cheers โดยการลากเสียงยาวๆ ก่อนที่จะดื่ม เป็นการแสดงความยินดีและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน

กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมคำแปล - ที่ไม่ใช่แค่ Thank You » Best Review Asia
กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมคำแปล – ที่ไม่ใช่แค่ Thank You » Best Review Asia
จี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z (สีขาวขอบทอง) สำหรับทำเครื่องประดับ Diy | Shopee Thailand
จี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z (สีขาวขอบทอง) สำหรับทำเครื่องประดับ Diy | Shopee Thailand
สติกเกอร์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ตัวเลข แบบไดคัทขอบใส Abc Clear Dicut Font Sticker สำหรับติดป้ายบอร์ด วัสดุ มือถือ งาน Diy ต่างๆ | Lazada.Co.Th
สติกเกอร์ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ-ตัวเลข แบบไดคัทขอบใส Abc Clear Dicut Font Sticker สำหรับติดป้ายบอร์ด วัสดุ มือถือ งาน Diy ต่างๆ | Lazada.Co.Th

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า ขอบ ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า ขอบ ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขอบ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของคำว่า ขอบ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ขอบ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขอบ ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *