Skip to content

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 - สูตรไพศาลกฎหมายไทย : Inspired By Lnwshop.Com

ห้างหุ้นส่วน จำกัด (หจก) กับ บริษัท จำกัด ต่างกันอย่างไร

Keywords searched by users: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ, บริษัทจำกัด ภาษาอังกฤษ, ห้างหุ้นส่วนจํากัด คือ, บริษัทมหาชนจํากัด ภาษาอังกฤษ, ค้นหาชื่อบริษัท ภาษาอังกฤษ, ตัวย่อ บริษัท จํา กัด ภาษาอังกฤษ, limited partnership ตัวย่อ, หุ้นส่วนผู้จัดการ ภาษาอังกฤษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา อังกฤษ

พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 - สูตรไพศาลกฎหมายไทย : Inspired By Lnwshop.Com
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 – สูตรไพศาลกฎหมายไทย : Inspired By Lnwshop.Com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) เป็นรูปแบบการจัดตั้งกิจการทางธุรกิจที่พบได้บ่อยในหลายประเทศทั่วโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบทางธุรกิจที่รวมผู้ลงทุนหลายคนเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินกิจการและแบ่งปันผลกำไร โดยรูปแบบนี้มีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนจำกัด โดยแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ผู้ร่วมจัดทำธุรกิจ (General Partner) และผู้ลงทุน (Limited Partner) โดยทั่วไปแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีผู้ร่วมจัดทำธุรกิจเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบด้านการดำเนินกิจการและรับผิดชอบต่อหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ในขณะที่ผู้ลงทุนจะมีหน้าที่เพียงรับผิดชอบตามจำนวนทุนที่ลงทุนเท่านั้น ซึ่งมีผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นกิจการที่มีความยืดหยุ่นสูงและได้รับความนิยมในการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติและลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด:

 1. ผู้ร่วมจัดทำธุรกิจ (General Partner): ผู้ร่วมจัดทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจการและรับผิดชอบต่อหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ร่วมจัดทำธุรกิจสามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และมีความรับผิดชอบแบบไม่จำกัดต่อหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

 2. ผู้ลงทุน (Limited Partner): ผู้ลงทุนมีบทบาทในการลงทุนเงินทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเกินจำนวนทุนที่ลงทุนในห้างนั้น

 3. หุ้นส่วน: หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถแบ่งออกเป็นหุ้นส่วนของผู้ร่วมจัดทำธุรกิจและหุ้นส่วนของผู้ลงทุน หุ้นส่วนของผู้ร่วมจัดทำธุรกิจจะมีสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์และมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการกิจการ ในขณะที่หุ้นส่วนของผู้ลงทุนจะมีสิทธิ์ในการได้รับผลประโยชน์ตามจำนวนทุนที่ลงทุนเท่านั้น

 4. การจัดตั้ง: ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจัดตั้งตามกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยอาจจำเป็นต้องกรอกเอกสารและลงทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำนักงานพาณิชย์

 5. ความยืดหยุ่นในการจัดทำธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้ร่วมจัดทำธุรกิจสามารถดำเนินกิจการและบริหารจัดการได้โดยอิสระตามที่ตกลงกัน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อหนี้เกินจำนวนทุนที่ลงทุน

 6. การแบ่งผลกำไร: กำไรที่ได้รับจากกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดจะถูกแบ่งให้กับผู้ร่วมจัดทำธุรกิจและผู้ลงทุนตามสัดส่วนหุ้นส่วนที่ตกลงกัน ปกติแล้วจะมีการกำหนดสัดส่วนการแบ่งกำไรในสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ร่วมจัดทำธุรกิจและผู้ลงทุน

 7. การสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนแปลง: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถสิ้นสุดได้ในกรณีที่ผู้ร่วมจัดทำธุรกิจต้องการยุติหรือมีการตกลงร่วมกันในการสิ้นสุดกิจการ นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดยังสามารถมีการเปลี่ยน

Categories: ยอดนิยม 66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา อังกฤษ

ห้างหุ้นส่วน จำกัด (หจก) กับ บริษัท จำกัด ต่างกันอย่างไร
ห้างหุ้นส่วน จำกัด (หจก) กับ บริษัท จำกัด ต่างกันอย่างไร

Limited partnership. ห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading] Limited partnership.Ltd. คือ Limited แปลว่า จำกัด Pub Co., Ltd คือ Public Company Limited คือ บริษัทจำกัด (มหาชน) โดยจะเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน)จะมีการนำเข้าตลาดหุ้น Inc. Inc. คือ Incorporated แปลว่า บรรษัท, บริษัทห้างหุ้นส่วน (Partnerships) คือ องค์การธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการ และจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมี 2 ชนิด คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

Co.,LtdกับLtdต่างกันยังไง

คำว่า Ltd. ในภาษาอังกฤษหมายถึง Limited ซึ่งใช้แสดงถึงบริษัทที่มีการจำกัดความรับผิดชอบตามกฎหมาย ในขณะที่ Pub Co., Ltd หมายถึง Public Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลและขายหุ้นในตลาด อีกทั้ง Inc. หมายถึง Incorporated ซึ่งแปลว่าเป็นบริษัท สำหรับวันที่ 22 ตุลาคม 2022 สิ่งที่ขาดหายไปในประโยคเดิมคืออธิบายเกี่ยวกับบริษัท Co.,LTD ซึ่งอาจจะหมายถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบ Limited (จำกัด) แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นบริษัทประเภทใด หรือมีรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่

หลักเกณฑ์ในการจัดทำตรายาง ตราปั๊ม หรือตราประทับบริษัท มีอะไรบ้าง | Paperstudio
หลักเกณฑ์ในการจัดทำตรายาง ตราปั๊ม หรือตราประทับบริษัท มีอะไรบ้าง | Paperstudio
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 - สูตรไพศาลกฎหมายไทย : Inspired By Lnwshop.Com
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 – สูตรไพศาลกฎหมายไทย : Inspired By Lnwshop.Com

See more here: phutungcpa.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *