Skip to content

บิตุรงค์ แปลว่าอะไร: ความหมายและความสำคัญในวงการเงินดิจิทัล

6 กรกฎาคม 2564

6 กรกฎาคม 2564

Keywords searched by users: บิตุรงค์ แปลว่าอะไร: ความหมายและความสำคัญในวงการเงินดิจิทัล บิตุเรศแปลว่าอะไร, บิตุรงค์ หมายถึงใคร, บิตุรงค์ อ่าน ว่าอะไร, มรณาแปลว่าอะไร, สิทธาจารย์แปลว่าอะไร, มาตุ แปลว่า, อัสดรแปลว่าอะไร, บิตุเรศ อ่านว่า

การแปลคำว่า บิตุรงค์ ในประเทศไทย

การแปลคำว่า บิตุรงค์ ในประเทศไทย

คำว่า บิตุรงค์ เป็นคำว่าภาษาไทยที่มีความหมายอย่างกว้างขวางและซับซ้อน คำนี้มาจากภาษาสันสกฤตที่เรียกว่า विधान ในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า กฎหมาย หรือ ระเบียบปฏิบัติ ในภาษาอังกฤษ คำว่า บิตุรงค์ ได้รับการนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อระบุถึงระบบกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริบทของการปกครอง รัฐบาล หรือระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศและการดำเนินงานของรัฐบาล

การแปลคำว่า บิตุรงค์ เป็นภาษาอังกฤษอาจจะแปลว่า constitution หรือ fundamental law เนื่องจากคำนี้เกี่ยวข้องกับเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่สำคัญในการปกครองประเทศ ซึ่งมักจะเป็นเอกสารที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสูงสุดของระบบกฎหมายของประเทศ

ในประเทศไทย คำว่า บิตุรงค์ ได้รับความสำคัญอย่างมากในการกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติทางการปกครอง ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การแบ่งแยกอำนาจระหว่างส่วนราชการที่แตกต่างกัน เช่น อำนาจการบริหารงานของรัฐบาลกับอำนาจการบริหารงานของภาคเอกชน และการกำหนดหลักเกณฑ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศ

เรียกสั้นๆ ว่า บิตุรงค์ คือเระบบกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลและการปกครองประเทศในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการที่ถูกต้องและเป็นระเบียบสำหรับรัฐบาลและประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคม

หากมองในแง่ของสังคมประชาธิปไตย กฎหมายและระบบบิตุรงค์จะรับผิดชอบในการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการให้ความเสมอภาคกับประชาชนทั่วไป ระบบบิตุรงค์ยังรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และเครื่องหมายทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาลและการปกครองประเทศ รวมถึงการแบ่งแยกอำนาจระหว่างส่วนราชการและการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อีกทั้ง บิตุรงค์ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการปกครองประเทศ รวมถึงการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในรัฐบาล การปกครองแบบบิตุรงค์มักจะเน้นความสมดุลและการแบ่งแยกอำนาจระหว่างส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมและสมดุลในการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

นอกจากนี้ บิตุรงค์ยังเป็นเอกสารที่สำคัญในการกำหนดโครงสร้างองค์กรของรัฐบาลและสถาบันต่างๆ ในระบบการปกครอง รวมถึงการกำหนดสถานะและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคล

ความหมายของคำว่า บิตุรงค์

บิตุรงค์ เป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตภาษาอินโดนีเซีย และนำมาใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายหรือเรียกชื่อเฉพาะบุคคลหรือเหตุการณ์ที่แสดงถึงความสำคัญทางทัศนคติ ความเชื่อ หรือความเป็นมาของคน สิ่งของ หรือสถานการณ์ใดๆ ในบางครั้งก็อาจใช้เพื่อเรียกชื่อสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์ ที่หนึ่งเดียวในลักษณะที่ทำให้เห็นว่าเป็นของที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น บิตุรงค์ของการเลือกตั้ง บิตุรงค์ของตำแหน่งทางการเมือง หรือบิตุรงค์ของความรัก ฯลฯ

คำว่า บิตุรงค์ มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญ หรือสิ่งที่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อคน หรือสังคม ซึ่งอาจเป็นเรื่องราว แนวคิด การกระทำ หรือสิ่งของใดๆ ที่มีความหมายที่สำคัญต่อบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆ บิตุรงค์ส่วนมากถูกใช้ในบริบททางทฤษฎีสังคมวิทยา และการวิเคราะห์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอธิบายความเป็นมาของปัญหา การเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาในสังคม และผู้วิเคราะห์ต่างก็ใช้คำนี้เพื่อเตือนให้เห็นถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ถูกพูดถึง

เรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นบิตุรงค์สามารถเป็นเรื่องที่สำคัญในระดับต่างๆ ได้แก่ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การเศรษฐกิจ ศาสนา วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความหมายของบิตุรงค์นั้นอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในไปตามบริบทและวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการใช้คำนั้นๆ ดังนั้น ความหมายของคำว่า บิตุรงค์ อาจมีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับเนื้อหาและบริบทที่ใช้ในการอธิบาย ตัวอย่างเช่น:

 1. บิตุรงค์ในการเมือง: ในบริบทการเมือง บิตุรงค์อาจหมายถึงความสำคัญของการเลือกตั้งหรือการเลือกผู้นำที่มีผลต่อระบบการปกครองและสังคม บิตุรงค์ในที่นี้อาจแสดงถึงความเชื่อและความหวังของประชาชนในการดำเนินการทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญต่อประเทศหรือสังคมในเชิงลึกๆ

 2. บิตุรงค์ในสังคม: ในบริบทของสังคม บิตุรงค์อาจหมายถึงความสำคัญของคุณค่าสังคม ความเป็นไปในทางที่ถูกต้อง หรือค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งพากันในสังคม เช่น บิตุรงค์ของความยุติธรรม บิตุรงค์ของความเสมอภาค หรือบิตุรงค์ของความเป็นอิสระ

 3. บิตุรงค์ในวัฒนธรรม: ในบริบทของวัฒนธรรม บิตุรงค์อาจหมายถึงความสำคัญและค่านิยมที่มีต่อประเพณี ศิลปะ หรือการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนหรือชุมชน บิตุรงค์ในที่นี้อาจแสดงถึงความเชื่อ ความเคารพ หรือการรักษาสิ่งที่มีค่าในวัฒนธรรมที่กำเนิดขึ้น

 4. บิตุรงค์ในเศรษฐกิจ: ในบริบทเศรษฐกิจ บิตุรงค์อาจหมายถึงสิ่งที่สำคัญและมีผลต่อเศรษฐกิจ รวมถึงความเชื่อ มาตรฐาน หรือค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์

บิตุรงค์เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ความสุขอันยิ่งใหญ่ หรือ ความสุขที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบ ซึ่งมาจากคำว่า บิตุ ที่หมายถึง ความสุข และคำว่า รงค์ ที่หมายถึง ยิ่งใหญ่ การใช้คำว่า บิตุรงค์ ในประโยคจะช่วยให้เราแสดงถึงความรู้สึกของความสุขที่มีความกว้างขวางและเต็มเปี่ยมได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์:

 1. คุณประทับใจกับการเดินทางไปยังที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นอย่างมาก เพราะได้สัมผัสกับบิตุรงค์ที่สุดแห่งความสวยงามในชีวิตได้เป็นอย่างมาก
 2. เมื่อเด็กๆ รอดูการแสดงของละครนักแสดงชื่อดัง พวกเขาประทับใจกับบิตุรงค์ของความสุขที่แสดงออกผ่านการแสดงของนักแสดง
 3. ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันชอบนั่งอ่านหนังสือที่สวนสาธารณะ เพราะมีบิตุรงค์ที่ราบรื่นและเงียบสงบที่นี่ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสความสุข
 4. โรงแรมหรูนี้มีบรรยากาศที่บิตุรงค์ คุณจะสัมผัสความสุขที่ยิ่งใหญ่เมื่อเข้าพักที่นี่ รวมถึงบริการที่ดีเยี่ยมและอาหารอร่อยที่มีคุณภาพสูง
 5. เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้เขามีความสุข ความรู้สึกบิตุรงค์ที่เราได้รับกลับมาอย่างมาก ความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือเป็นความสุขที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดหวัง

คำว่า บิตุรงค์ เป็นคำที่ใช้บ่อยในวรรณกรรมและวรคำว่า บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยโบราณมาจากภาษาบาลี ซึ่งมีความหมายว่า ความสุขสมบูรณ์แบบ หรือ ความสุขที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุด คำว่า บิตุ หมายถึง ความสุข และคำว่า รงค์ หมายถึง ยิ่งใหญ่ การใช้คำว่า บิตุรงค์ ในประโยคช่วยให้เราแสดงถึงความรู้สึกของความสุขที่มีความกว้างขวางและเต็มเปี่ยมได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์:

 1. เมื่อได้สัมผัสกับสวนสาธารณะที่สวยงามและเงียบสงบ ฉันรู้สึกว่ามีความบิตุรงค์อยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อมเหล่านี้
 2. การช่วยเหลือคนอื่นและเผยแพร่ความเป็นสุขสู่สังคมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตามหาบิตุรงค์ที่แท้จริงในชีวิตของเรา
 3. ความสัมพันธ์ที่ดีและความรักในครอบครัวเป็นกุศลที่สร้างความบิตุรงค์ให้กับเราและสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
 4. เมื่อฉันได้ทำธุรกิจของฉันเป็นที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จ ความสุขที่รู้สึกกับความสำเร็จนั้นเป็นการรับรู้ถึงบิตุรงค์ของชีวิต
 5. การออกเดินทางไปสำรวจธรรมชาติและวัฒนธรรมใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยบิตุรงค์ที่อันยิ่งใหญ่

สรุปคือ บิตุรงค์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสุขที่เต็มเปี่ยมและยิ่งใหญ่ที่สุด มีการใช้คำนี้ในวรรณกรรมและวรรณคดีเพื่อเสริมสร้างค

บิตุรงค์ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

บิตุรงค์ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาคำศัพท์และแปลภาษาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พจนานุกรม Longdo Dictionary ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงกว้างเนื่องจากมีความครอบคลุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพสูง

แหล่งข้อมูลในพจนานุกรม Longdo Dictionary ถูกพัฒนาโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและเทคโนโลยี โดยหลักการทำงานของ Longdo Dictionary คือการเก็บรวบรวมคำศัพท์และคำแปลจากหลายแหล่งที่มา รวมถึงร่วมมือกับผู้ใช้งานที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านภาษาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การใช้งานในพจนานุกรม Longdo Dictionary ง่ายและสะดวกสบาย ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นคำศัพท์ได้โดยการพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา เมื่อผลลัพธ์ปรากฏขึ้นผู้ใช้งานจะได้รับคำแปลและคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้น รูปแบบของผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นถึงการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในพจนานุกรม

นอกจากการค้นหาคำศัพท์และแปลภาษา พจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น การแสดงคำที่มีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้งานกำลังค้นหา การสร้างประโยคตัวอย่างเพื่อแสดงการใช้คำศัพท์ในบริบทต่าง ๆ การเสนอคำแปลที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ผู้ใช้ค้นหา และการแปลเอกสารที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านและฟังคำศัพท์และประโยคตัวอย่างในภาษาอังกฤษ การฝึกฝนการอ่านและการฟังด้วยแบบทดสอบ และการแสดงคำแปลและคำปรึกษาในกรณีที่คำศัพท์หรือประโยคนั้นยากต่อการเข้าใจ

นอกจากนี้ Longdo Dictionary ยังมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคำศัพท์และแปลภาษาได้ทุกที่ทุกเวลา

ในสร้างความสำเร็จของพจนานุกรม Longdo Dictionary ที่ได้รับความนิยมมากนั้น ความร่วมมือของผู้ใช้งานกับทีมงานที่พัฒนาและดูแลระบบเป็นส่วนสำคัญ ผู้ใช้งานสามารถร่วมกันแก้ไขหรือเสนอคำแปลใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในพจนานุกรม

ในสรุป พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้ในการค้นหาคำศัพท์และแปลภาษา ที่มีความครอบคลุมและคุณภาพสูง การใช้งานง่ายและสะดวกสบาย และมีคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง บิตุรงค์ และคำอื่นที่คล้ายกัน

บิตุรงค์และคำอื่นที่คล้ายกันเป็นสองคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งสองอย่างหรือมาตรฐานที่แตกต่างกัน ในบางกรณี บิตุรงค์และคำอื่นที่คล้ายกันอาจถูกใช้และแปลว่าเป็นคำเดียวกัน แต่ในบางกรณีอาจมีความแตกต่างและความหมายที่แตกต่างกัน

บิตุรงค์มีความหมายเชิงลึกและมีบทบาทสำคัญในศาสตร์และปัจจัยต่างๆ ในทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย คำว่า บิตุรงค์ เกิดขึ้นจากภาษาอาจารย์ที่อบรมให้แก่ผู้เรียนวิชาสังคมศาสตร์ในสมัยก่อน โดยบิตุรงค์จะมีความหมายว่าเงินหรือทอง ซึ่งเป็นเครื่องมือและสัญลักษณ์ที่สำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม บิตุรงค์มักจะใช้ในบทบาทที่แตกต่างจากคำอื่นที่คล้ายกัน เนื่องจากบิตุรงค์มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและใช้ในบริบททางประวัติศาสตร์ ในทางปฏิบัติเมื่อพูดถึงบิตุรงค์ หมายถึงการกล่าวถึงเงินหรือทองที่ใช้ในระบบเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งมักถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเจริญของเศรษฐกิจ การแบ่งเงิน การสร้างความรุ่งเรืองในสังคม หรือบทบาททางการเมืองและสังคม

อย่างไรก็ตาม คำอื่นที่คล้ายกันและใช้บ่อยในบทบาทที่แตกต่างกันได้แก่คำว่า เงิน และ สกุลเงิน โดยทั่วไปแล้ว เงิน มักจะใช้ในบทบาททางเศรษฐกิจแลงและการเงิน เป็นสื่อและเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ ส่วน สกุลเงิน มักจะใช้ในบทบาททางการเงินเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ในประเทศหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สกุลเงินอาจมีหลายชนิดและมีการแลกเปลี่ยนค่าเงินกันตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างบิตุรงค์และคำอื่นที่คล้ายกันอยู่ที่ความหมายที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคำ ซึ่งบิตุรงค์มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และปัจจัยต่างๆ ในสังคมไทย ในขณะที่คำอื่นที่คล้ายกันอาจมีการใช้ที่แตกต่างกันในบทบาททางเศรษฐกิจ การเงิน หรืออื่นๆ ตามบริบทที่ใช้

ในทางปฏิบัติ เมื่อพูดถึงความแตกต่างระหว่างบิตุรงค์และคำอื่นที่คล้ายกัน ควรใช้คำอธิบายและบรรยายอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและเก็บรู้ความแตกต่างระหว่างสองคำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การใช้คำว่า บิตุรงค์ ในประโยคทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์

บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในประโยคทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือลักษณะทางกายภาพของวัตถุหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางกายภาพหรือปฏิกิริยาทางเคมี คำว่า บิตุรงค์ มีต้นกำเนิดมาจากภาษาอังกฤษ particle ซึ่งหมายถึงส่วนประกอบขนาดเล็กที่สุดของสิ่งของ โดยทั่วไปแล้ว เราใช้คำว่า บิตุรงค์ เพื่ออธิบายองค์ประกอบหรือส่วนเล็กที่สุดของสิ่งของที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกต่อไป

ในสาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ คำว่า บิตุรงค์ ใช้ในบทบาทของแพ็กเก็ตข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสร้างเป็นข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ บิตุรงค์จะแทนด้วยค่าที่เป็นไปได้เพียงสองค่า คือ 0 และ 1 หมายความว่า บิตุรงค์เป็นหน่วยข้อมูลที่นำไปใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้สถานะของบิตุรงค์เพื่อแทนข้อมูลที่ต้องการเก็บหรือประมวลผล เช่น 0 หรือ 1 บิตุรงค์สามารถถูกนำมาใช้ในการคำนวณต่างๆ เช่น การทำงานของวงจรไอซีหรือการเข้ารหัสข้อมูลในระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ คำว่า บิตุรงค์ ยังใช้ในประโยคทางเทคนิคในสาขาอื่นๆ ของวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คำนี้อาจถูกใช้ในการอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของสารชีวภาพ เช่น โครงสร้างอะตอม โมเลกุลหรือเซลล์ เป็นต้น ในวิทยาศาสตร์เคมี คำว่า บิตุรงค์ อาจใช้ในการพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานของสาร เช่น อะตอม หรือองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของสาร ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกต่อไป เช่น โปรตอน อิเล็กตรอน หรือนิวตรอน เป็นต้น

นอกจากนี้ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คำว่า บิตุรงค์ อาจใช้เพื่ออธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์หรือโครงสร้างชีวภาพ เช่น โปรตีน กรดนิวคลีก หรือแม้กระทั่งเอ็นไซม์ เป็นต้น

นอกจากนี้ในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ คำว่า บิตุรงค์ อาจใช้เพื่ออธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งของที่พบในจักรวาล เช่น ดารา เป็นต้น

สรุปได้ว่า คำว่า บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายองค์ประกอบหรือส่วนเล็กที่สุดของวัตถุหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางกายภาพหรือปฏิกิริยาทางเคมี และมักใช้ในบทบาทของแพ็กเก็ตข้อมูลพื้นฐานในระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในระบบต่างๆ ในแต่ละสาขาของวิทยาศาสตร์ คำศัพท์นี้อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือบทบาทที่ใช้ในแต่ละสาขา

Categories: ยอดนิยม 45 บิตุรงค์ แปล ว่า อะไร

6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564

See more: https://phutungcpa.com/category/investment

บิตุรงค์ความหมายแปลว่าอะไร

บิตุรงค์ คือคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทย แต่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะอธิบายความหมายของคำนี้ในเนื้อหานี้ หากคุณต้องการทราบความหมายของคำว่า บิตุรงค์ และต้องการตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ คุณอาจต้องหาข้อมูลจากแหล่งที่นอกเว็บไซต์นี้ เช่น Longdo Dictionary หรือที่นี่คือลิงก์ที่อาจช่วยให้คุณได้ข้อมูลเพิ่มเติม: https://dict.longdo.com/search/บิตุรงค์

6 กรกฎาคม 2564 - Youtube
6 กรกฎาคม 2564 – Youtube
พระอภัยมณี - Flip Ebook Pages 1-5 | Anyflip
พระอภัยมณี – Flip Ebook Pages 1-5 | Anyflip
ทักษะภาษา ป.4 หน้า 18- 22 - Youtube
ทักษะภาษา ป.4 หน้า 18- 22 – Youtube

See more here: phutungcpa.com

สารบัญ

การแปลคำว่า บิตุรงค์ ในประเทศไทย
ความหมายของคำว่า บิตุรงค์
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์
บิตุรงค์ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความแตกต่างระหว่าง บิตุรงค์ และคำอื่นที่คล้ายกัน
การใช้คำว่า บิตุรงค์ ในประโยคทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *