Skip to content

อัลกอริทึม หมายถึง: เบื้องต้นและการใช้งานในโลกปัจจุบัน

อัลกอริทึมคืออะไร ล้วงความลับสารพัดจากเราด้วยวิธีไหนกันแน่? - BBC News ไทย

อัลกอริทึม หมายถึง: ทฤษฎีและปฏิบัติของอัลกอริทึมในโลกดิจิทัล

1. การนิยามของอัลกอริทึม

ตำแหน่งและการอธิบายของอัลกอริทึมตามแหล่งอ้างอิงที่ได้รับ

อัลกอริทึม (Algorithm) คือ ชุดของขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานหรือแก้ปัญหาได้ โดยทั่วไป, อัลกอริทึมมีลักษณะการทำงานที่ระบุและมีการส่งออกผลลัพธ์ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.

ตำแหน่งและการอธิบายของอัลกอริทึมนั้นมีหลายแหล่งที่ได้รับการอ้างอิง ซึ่งรวมถึง:

2. บทบาทและการใช้งานของอัลกอริทึม

การตีความและการใช้งานของอัลกอริทึมในทางต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง

อัลกอริทึมมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้โดยง่าย ๆ การใช้งานของอัลกอริทึมแตกต่างกันไปตามลักษณะของปัญหา.

ตัวอย่างการใช้งานที่พบบ่อยรวมถึง:

 • การเรียงลำดับข้อมูล: ในกรณีที่ต้องการเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับต่าง ๆ อัลกอริทึมเช่น Bubble Sort, Quick Sort จะถูกนำมาใช้.

 • การค้นหาข้อมูล: Binary Search เป็นตัวอย่างของอัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในชุดข้อมูลที่เรียงลำดับ.

 • การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์: อัลกอริทึมบางประการถูกใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์.

3. ลักษณะและประเภทของอัลกอริทึม

การกล่าวถึงคุณสมบัติและประเภทต่าง ๆ ของอัลกอริทึมตามที่ระบุในแหล่งข้อมูล

ลักษณะของอัลกอริทึมสามารถแบ่งได้เป็นหลายประการ รวมถึง:

 • ความหน่วงเหล่า (Deterministic vs. Non-deterministic): อัลกอริทึมที่ให้ผลลัพธ์เดิม ๆ ในกรณีที่มีข้อมูลเดียวกันเรียกว่า deterministic ส่วน non-deterministic อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในกรณีเดียวกัน.

 • ความประสิทธิภาพ (Time Complexity): บ่งบอกถึงเวลาที่อัลกอริทึมใช้ในการประมวลผลข้อมูล. ความประสิทธิภาพมักถูกวัดในรูป Big-O Notation.

 • พื้นที่ในหน่วยความจำ (Space Complexity): วัดปริมาณพื้นที่ในหน่วยความจำที่อัลกอริทึมใช้.

 • ประเภทของปัญหาที่แก้ไข (Problem Type): อัลกอริทึมต่าง ๆ ถูกออกแบบมาสำหรับการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น อัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียงข้อมูล, การค้นหา, หรือการแก้ปัญหากระบวนการต่าง ๆ.

4. กระบวนการการทำงานของอัลกอริทึม

การอธิบายขั้นตอนและกระบวนการทำงานของอัลกอริทึมในลักษณะที่ละเอียด

กระบวนการทำงานของอัลกอริทึมประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ได้. ตัวอย่างเช่น:

 • ขั้นตอนเริ่มต้น (Initialization): กำหนดข้อมูลเริ่มต้นที่จะถูกใช้ในกระบวนการทำงาน.

 • ขั้นตอนการประมวลผล (Processing Steps): ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้.

 • ขั้นตอนการส่งผลลัพธ์ (Output Steps): นำผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการมาแสดง.

การทำงานของอัลกอริทึมสามารถให้ความสำคัญในการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและความต้องการที่พิเศษ.

5. ความสำคัญของอัลกอริทึมในเชิงวิทยาการและไอที

การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทที่อัลกอริทึมเล่นในวงการวิทยาการและเทคโนโลยี

อัลกอริทึมเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและทำให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว.

บทบาทของอัลกอริทึมในด้านต่าง ๆ ได้รับการเน้นในหลายด้าน เช่น:

 • การปรับใช้ในการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning): อั

อัลกอริทึมคืออะไร ล้วงความลับสารพัดจากเราด้วยวิธีไหนกันแน่? – Bbc News ไทย

Keywords searched by users: อัลกอริทึม หมายถึง อัลกอริทึมมีอะไรบ้าง, อัลกอริทึมมีกี่แบบ, อัลกอริทึม 3 แบบ, อัลกอริทึมคือใคร, สัญลักษณ์อัลกอริทึม, algorithm คืออะไร มี กี่ ประเภท, การเขียนอัลกอริทึม, ตัวอย่างอัลกอริทึม ในชีวิตประจําวัน

Categories: สรุป 76 อัลกอริทึม หมายถึง

ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์คำว่า “Algorithm” ใช้คำว่า “ขั้นตอนวิธี” หมายถึง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น

อัลกอริทึมคืออะไร ล้วงความลับสารพัดจากเราด้วยวิธีไหนกันแน่? - BBC News ไทย
อัลกอริทึมคืออะไร ล้วงความลับสารพัดจากเราด้วยวิธีไหนกันแน่? – BBC News ไทย

อัลกอริทึมมีอะไรบ้าง

อัลกอริทึมมีอะไรบ้าง: เข้าใจและสำรวจตั้งแต่พื้นฐานถึงกลไกที่ซับซ้อน

การทำงานในยุคปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เทคโนโลยีอัลกอริทึม (Algorithm) คือหนึ่งในส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะสำรวจและเข้าใจถึงเรื่อง อัลกอริทึมมีอะไรบ้าง อย่างละเอียดและเป็นรายละเอียดเพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้

อัลกอริทึม: ความเข้าใจเบื้องต้น

อัลกอริทึมเป็นกลไกทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหาหรือการทำงานบางอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัลกอริทึมสามารถเป็นไปได้ในหลายลักษณะรูปแบบ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ตามความต้องการของโปรแกรมหรือโครงการที่กำลังดำเนิน

ความสำคัญของอัลกอริทึม

อัลกอริทึมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกดิจิทัลปัจจุบัน เพราะมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การจัดการข้อมูลใหญ่ ๆ และการทำงานของระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบแนะนำสินค้าในการซื้อขายออนไลน์ ระบบตรวจจับภาพในการรู้จำใบหน้า หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ลักษณะของอัลกอริทึม

1. ขั้นตอนของอัลกอริทึม

อัลกอริทึมประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องทำตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเริ่มต้น (Initialization), การทำงานหลัก (Main Process), และการส่งผลลัพธ์ (Output) ที่มีต่อกันอย่างต่อเนื่อง

2. ประสิทธิภาพและเวลาทำงาน

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมมักถูกวัดจากเวลาที่ใช้ในการทำงาน และการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น เวลาการประมวลผล หรือการใช้หน่วยความจำ เป็นต้น

3. ความถูกต้อง

อัลกอริทึมต้องมีความถูกต้องในการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้เป็นสำคัญ

ลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม

1. อัลกอริทึมแบบแยกส่วน

อัลกอริทึมแบบนี้ถูกออกแบบให้แบ่งงานหนึ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เพื่อทำให้ง่ายต่อการบริหารและปรับปรุง

2. อัลกอริทึมแบบเชิงความสัมพันธ์

อัลกอริทึมแบบนี้มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน และความสำเร็จของขั้นตอนหนึ่งสามารถกระทำให้เกิดผลที่เป็นที่น่าพึงพอใจที่มากขึ้น

ประโยชน์และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม

1. ในสายธุรกิจ

ในธุรกิจอัลกอริทึมสามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การทำนายแนวโน้มตลาด หรือการปรับการผลิตตามความต้องการ

2. ในการแก้ปัญหา

อัลกอริทึมเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การหาเส้นทางที่ดีที่สุดในปัญหาการเดินทาง

3. ในการวิเคราะห์ข้อมูล

อัลกอริทึมมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในการตรวจจับข้อมูลผิดปกติ และการสกัดข้อมูลที่สำคัญ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: อัลกอริทึมคืออะไร?

A1: อัลกอริทึมคือกลไกทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือทำงานบางอย่าง ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Q2: ทำไมอัลกอริทึมถึงสำคัญ?

A2: อัลกอริทึมมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การจัดการข้อมูลใหญ่ ๆ และการทำงานของระบบอัตโนมัติ มีความสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมและโครงการที่กำลังดำเนิน

Q3: อัลกอริทึมแบบแยกส่วนคืออะไร?

A3: อัลกอริทึมแบบแยกส่วนคือการออกแบบให้งานหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อทำให้ง่ายต่อการบริหารและปรับปรุง

Q4: ทำไมความถูกต้องของอัลกอริทึมสำคัญ?

A4: ความถูกต้องของอัลกอริทึมเป็นสิ่งสำคัญเพราะต่อองค์กรหรือโครงการที่ใช้งาน การทำงานที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ

สรุป

ในโลกที่ข้อมูลมีค่ามากมาย และการทำงานทางด้านไอทีกับคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญ อัลกอริทึมมีอะไรบ้าง เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัลกอริทึมมีกี่แบบ

อัลกอริทึมมีกี่แบบ: เข้าใจและค้นหาคำตอบในโลกของอัลกอริทึม

บทนำ

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว, การเข้าใจและนำไปใช้งานอัลกอริทึมกลับกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลบนเว็บ, การวิเคราะห์ข้อมูล, หรือแม้กระทั่งการควบคุมหุ่นยนต์, อัลกอริทึมนั้นมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้าน. ในบทความนี้, เราจะสำรวจว่า อัลกอริทึมมีกี่แบบ และจะอธิบายเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของแต่ละแบบอย่างละเอียด.

อัลกอริทึมคืออะไร?

ก่อนที่เราจะตั้งคำถามว่า “อัลกอริทึมมีกี่แบบ”, เราควรทราบถึงคำนิยามของอัลกอริทึมก่อน. อัลกอริทึมคือชุดของขั้นตอนหรือกฎระเบียบที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการที่รวดเร็วและตรงตามวัตถุประสงค์. มันสามารถนำไปใช้ทั้งในด้านคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, และหลายด้านอื่นๆ.

อัลกอริทึมมีกี่แบบ?

ตอนนี้, เมื่อเรากำลังสงสัยว่า “อัลกอริทึมมีกี่แบบ”, มีการคิดค้นอัลกอริทึมมากมายที่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทำการแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม. ต่อไปนี้คือบางหลักการแบ่งทั่วไปของอัลกอริทึม:

 1. อัลกอริทึมแบบแบ่งประสาท (Divide and Conquer): แบบแบ่งประสาทคือกระบวนการที่แบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ, และแก้ปัญหาแต่ละส่วนโดยตั้งใจที่จะแก้มันในทิศทางเดียวกัน.

 2. อัลกอริทึมแบบไล่ต่าง (Greedy Algorithms): อัลกอริทึมที่เลือกทำปฏิบัติตามกฎที่ดูเหมาะสมที่สุดในทุกๆ ขั้นตอนโดยไม่สนใจการมองหาคำตอบทั้งหมด.

 3. อัลกอริทึมแบบไดนามิก (Dynamic Programming): การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยและเก็บผลลัพธ์ทางกายภาพเพื่อลดการคำนวณที่ไม่จำเป็น.

 4. อัลกอริทึมแบบสุ่ม (Randomized Algorithms): อัลกอริทึมที่ใช้การสุ่มในกระบวนการตัดสินใจ.

 5. อัลกอริทึมแบบย้อนกลับ (Backtracking Algorithms): กระบวนการที่ใช้การทดลองแบบลำดับเพื่อค้นหาคำตอบ.

 6. อัลกอริทึมแบบแยกแยะ (Sorting Algorithms): อัลกอริทึมที่ใช้เรียงลำดับข้อมูล.

เส้นทางของอัลกอริทึมที่ไว้ใจได้

เมื่อทราบถึงหลายแบบของอัลกอริทึม, เราสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานที่ต้องการ. ตัวอย่างเช่น, การใช้แบบแบ่งประสาทสามารถช่วยลดเวลาการคำนวณในปัญหาที่มีขนาดใหญ่, ในขณะที่อัลกอริทึมแบบไดนามิกสามารถให้การเลือกคำตอบที่มีประสิทธิภาพ.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 1. อัลกอริทึมที่ดีที่สุดคืออะไร?

  • ไม่มีอัลกอริทึมที่เหมาะกับทุกสถานการณ์. การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและข้อกำหนดของงาน.
 2. การทำความเข้าใจอัลกอริทึมต้องการความรู้มากน้อยแค่ไหน?

  • สามารถทำความเข้าใจได้ทั้งนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ที่ไม่มีความรู้ลึก. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโครงสร้างข้อมูลและการคำนวณจะช่วยให้การเข้าใจมีความสะดวก.
 3. การพัฒนาอัลกอริทึมสามารถทำได้ยังไง?

  • การพัฒนาอัลกอริทึมเริ่มต้นจากการทราบปัญหาที่ต้องการแก้, วางแผนกระบวนการ, และทดสอบกับข้อมูลที่หลากหลาย.
 4. มีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมไหม?

สรุป

ในโลกที่ทุกวันนี้การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหามีบทบาทสำคัญ, อัลกอริทึมเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้. การทราบถึงว่า “อัลกอริทึมมีกี่แบบ” จะช่วยให้เราเข้าใจหลายๆ แง่มุมของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ. โดยการเลือกใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสม, เราสามารถทำให้งานที่เราต้องการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

อัลกอริทึม 3 แบบ

อัลกอริทึม 3 แบบ: เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้ว อัลกอริทึม (Algorithm) เป็นส่วนสำคัญที่มีผลในการแก้ปัญหาและการประมวลผลข้อมูลในวงการเทคโนโลยี ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายถึง อัลกอริทึม 3 แบบ ที่เป็นพื้นฐานและสำคัญที่นักพัฒนาโปรแกรมควรทราบ.

1. อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ (Sorting Algorithms)

อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับเป็นหนึ่งในประการที่สำคัญที่สุด เนื่องจากการจัดเรียงข้อมูลสามารถช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้น โดยมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล เช่น Bubble Sort, Merge Sort, และ Quick Sort.

Bubble Sort เป็นวิธีที่ง่ายและเข้าใจง่าย แต่มีประสิทธิภาพที่ต่ำในกรณีข้อมูลมีจำนวนมาก ในขณะที่ Merge Sort และ Quick Sort เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ในการจัดเรียงข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลมากมาย.

2. อัลกอริทึมแบบค้นหา (Searching Algorithms)

อัลกอริทึมแบบค้นหามีหน้าที่หาข้อมูลที่ต้องการในชุดข้อมูลที่กำหนด มีหลายวิธีในการทำค้นหา เช่น Linear Search, Binary Search, และ Hashing.

Linear Search คือการค้นหาข้อมูลตามลำดับจนกว่าจะพบข้อมูลที่ต้องการ ส่วน Binary Search ใช้กับข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว โดยทำการค้นหาทีละครึ่งของชุดข้อมูลในแต่ละขั้นตอน ทำให้การค้นหาเร็วขึ้น.

3. อัลกอริทึมแบบกระจาย (Graph Algorithms)

อัลกอริทึมแบบกระจายใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกราฟ (Graph) ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างจุด (Vertex) หรือโหนดในกราฟด้วยเส้นเชื่อม (Edge) มีหลายปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยอัลกอริทึมแบบนี้ เช่น Depth-First Search (DFS) และ Breadth-First Search (BFS).

DFS ใช้ในการสำรวจโครงสร้างกราฟไปจนถึงที่สุดของแต่ละกิ่ง ในขณะที่ BFS ใช้การค้นหาแบบชั้นตามระดับของโครงสร้างกราฟ ทั้งสองวิธีนี้มีความสำคัญในการแก้ปัญหาทางด้านเครือข่ายและการทำงานกับข้อมูลที่มีลำดับ.

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: อัลกอริทึมคืออะไ

อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
ความหมายของอัลกอริทึม - Youtube
ความหมายของอัลกอริทึม – Youtube
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
Krubom
Krubom
การเขียนอัลกอริทึมภาษาธรรมชาติ ม.1 - Youtube
การเขียนอัลกอริทึมภาษาธรรมชาติ ม.1 – Youtube
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมคืออะไร ทำธุรกิจออนไลน์ อย่างเซียน ด้วยอัลกอริทึม [2020] - Youtube
อัลกอริทึมคืออะไร ทำธุรกิจออนไลน์ อย่างเซียน ด้วยอัลกอริทึม [2020] – Youtube
วิทยาการคำนวณ ป 4 | อัลกอริทึม - Youtube
วิทยาการคำนวณ ป 4 | อัลกอริทึม – Youtube
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
ทำความรู้จักกับอัลกอริทึม ว่ามันคืออะไร?? อะไรคืออัลกอริทึม - Youtube
ทำความรู้จักกับอัลกอริทึม ว่ามันคืออะไร?? อะไรคืออัลกอริทึม – Youtube
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต | สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต | สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น
อัลกอริทึม
อัลกอริทึม
Krubom
Krubom

See more here: phutungcpa.com

Learn more about the topic อัลกอริทึม หมายถึง.

See more: https://phutungcpa.com/category/investment/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *